FERF (PLAAT 30).

 

 

E L D E R I N G FERF en N I E U B U U R FERF.

 

Het geslacht Ferf is, volgens familieoverlevering oorspronkelijk uit Duitschland; wie de eerste der familie is, die naar Nederland kwam, waar hij zich vestigde en in welke plaats hij en zijne ouders in Duitschland gewoond hebben, ligt alles tot nu toe nog in 't duister; wij weten alleen dat de eerst bekende Horatius Ferf genaamd, gewoond heeft te Leeuwarden, er gestorven is en daar de betrekking vervulde van notaris en geadmitteerd landmeter.
Bij zijne vrouw, die we slechts bij haren voornaam Tjetske kennen, won hij een zoon: Martinus Ferf, die notaris en rentmeester werd te Sneek, aldaar in de vroedschap zat en er overleden is. Hij verwekte bij zijne vrouw Antje Lauswolt, dochter van Henricus Lauswolt, J. U. D., een zoon: Abraham Ferf, wonende te Dronrijp en aldaar overleden als secretaris der grietenij Menaldumadeel; hij huwde te Groningen met Johanna Boekhorst en was de vader van een zoon Horatius Ferf, geb. te Dronrijp in 1697 en overl. te Leeuwarden 8 Maart 1769. Hij huwde 20 Mei 1723 met Antje Arends, geb. te Beesterzwaag en had bij haar een zoon: Abraham Ferf, geb. te Leeuwarden 24 Sept. 1734, ambteloos aldaar overl. 1 Maart 1817. Tweemalen huwde hij: 1e te Leeuwarden in Aug. 1775 met Maria Nieubuur, dochter van Jacob Nieubuur en 2e  te Heerenveen met Imkje Nannes Drijfhout, dochter van Dirk Drijfhout Berendszoon. Uit zijn 1e huw. werd slechts één zoon geb.: Horatius Nieubuur Ferf, geb. te Leeuwarden 17 Sept. 1776; eerst was hij predikant te Molkwerum, van 1809-1857 te Bergum, werd later schoolopziener in het 4e district der prov. Friesland en van 1821-1824 voorzitter van het provinciaal kerkbestuur van Friesland; hij overl. te Bergum 6 Sept. 1859 en was te Molkwerum 29 Sept. 1805 geh. met Anna Eldering, geb. te Leeuwarden 31 Oct. 1775, overl. te Bergum 3 Juli 1862, dochter van Adriaants Eldering en van Sjoukje Geerts.
Twee zoons werden hun geb.:
1e Mr. Adrianus Eldering Ferf, die volgt en
2e Mr. Abraham Ferf, geb. te Bergum 27 Sept. 1814; hij werd 26 Sept. 1833 als student te Leiden ingeschreven en promoveerde tot doctor in de beide rechten; hij werd advocaat bij het provinciaal gerechtshof van Friesland, secretaris der gemeente Tietjerksteradeel en plaatsvervangend kantonrechter te Bergum, waar hij 12 Jan. 1865 stierf. Hij huwde in zijne geboorteplaats 19 April 1853 met Margaretha Geertruida Feickens, geb. te Sneek 19 Oct. 1822, kinderloos overl. te Oldeboorn 30 Mei 1883, dochter van Albertus en van Janke van der Veen.

 

Mr. Adrianus Eldering Ferf, zoo evengenoemd, geb. te Bergum 24 Juli 1812. Ingeschreven 18 Juni 1832 als student te Leiden, promoveerde tot doctor in de beide rechten, was van 1 Oct. 1838 tot 1 April 1876 griffier bij het kantongerecht te Bergum en eenigen tijd wethouder der gemeente Tietjerksteradeel, versierd met het metalen kruis, doordien hij met de compagnie vrijwilligers der Franeker- en Groninger flankeurs is uitgetrokken. Hij is geh. den 27 Febr. 1840 met Jillardina Emilia de Kok, geb. te Bolsward 26 April 1818, dochter van Mr. Petrus en van Cornelia Penninga en woont thans ambteloos op den huize Philalaetheia te Bergum.
Zij werden de ouders van vijf kinderen:
1e 
Mr. Horatius Ferf, die volgt;
2e Cornelia Catharina Margaretha Maria Ferf, geb. te Bergum 6 Maart 1852; zij huwde in hare geboorteplaats 28 Juni 1876 met Sybrand Obbo Jan Crommelin, baron van Heeckeren, geb. te Nes (Ameland) 18 Juli 1850, eerst secretaris van Tietjerksteradeel, vervolgens burgem. van Hemelumer, Oldephaert en Noordwolde, overl. te Koudum 22 April 1879, zoon van Daniel Wigbold Crommelin, baron van Heeckeren en van Metje Bakker;
3e Petrus Boele Jacobus Ferf, geb. te Bergum 9 Jan. 1854, candidaat-notaris te Koog aan de Zaan, van welker gemeente, vereenigd met Westzaan, hij burgemeester is. Hij is te Wormerveer 11 Aug. 1881 geh. met Cornelia Laan, aldaar geb. 16 April 1860, dochter van Jan Jacob en van Aaltje Vis; uit hun huw. twee zoons: Adrianus Jillardus Emilnis Ferf, geb. te Koog aan de Zaan 14 Mei 1882 en Jan Jacob Ferf, mede aldaar geb. 26 Juni 1884;
4e Mr. Abraham Ferf, geb. te Bergum 22 Aug. 1855; hij promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap, werd eerst advocaat en procureur te Zwolle en Assen en is thans burgem. van Franeker. Hij is te Groningen 19 April 1883 geh. met Geertruida Johanna Coenradina Engelkens, geb. te Wildervank 26 Mei 1858, dochter van Mr. Hendrikus Johannes en van Anna Margaretha Louisa Siertsema en
5e Ina Petronella Ferf, geb. te Bergum 24 Aug. 1857, tot nu ongehuwd.

 

Mr. Horatius Ferf, voornoemd, geb. te Bergum 12 Nov. 1840, werd 29 Febr. 1858 student te Leiden en promoveerde aldaar tot doctor in de beide rechten; hij werd eerst secretaris der gemeente Tietjerksteradeel, later kantonrechter te Bergum en lid der provinciale staten van Friesland. Te Bolsward trad hij 6 Nov. 1866 in den echt met Cornelia de Kok, dochter van Mr. Boele Jacobus de Kok en van Elisabeth Margaretha Mulier.
Hunne zeven kinderen, allen geb. te Bergum, zijn: Jillardina Emilia Ferf, den 19 Aug. 1867; Elisabeth Margaretha Catharina Ferf, den 4 Jan. 1869; Anna Adriana Ferf, den 21 Aug. 1870; Adrianus Ferf, den 5 April 1872; Boele Jacobus Ferf, den 9 April 1874; Carel Willem Ferf, den 4 Nov. 1877 en Anton Gerard Ferf, den 14 Mei 1882.

 

 

1)      De familienaam komt eerst voor als Ferff, terwijl een tak zich in Overijssel gevestigd heeft en de naam Verff draagt. Genealogische bescheiden daarvan ontbreken ons op heden.

 

 

 

STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885, plaat 30 en pagina 278.

 

 

Voor reacties