WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 

wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

BODDAERT

A

-

 

Beschrijving ---- Adelsdiploma

 

wp-Boddaert-1-1883-300.gif
Boddaert *

 

Beschrijving:

Wapenschild: In zilver een blauwe schuinbalk, beladen met drie gouden zespuntige sterren.

Helm: Gekroond.

Wrong: geen.

Helmteken: Een gouden ster.

Dekkleden: Blauw, gevoerd van goud.

 

BODDAERT (PLAAT 8).

 

De oudst bekende van dit geslacht is Joris Boddaert, geb. te Nieuwkerk in het baljuwschap van Belle in

Vlaanderen, in 1550, geh. met Catharina Hessel. Zij hadden vele kinderen, waarvan slechts vier bekend zijn, twee zonen en twee dochters. De tweede zoon,
Pieter Boddaert, geb. te Nieuwkerk in 1580, verplaatste zich in 1607 naar Amsterdam en huwde daar: 1e Maria Rave en 2e Barbara Berrewijns. Bij beide liet hij bij zijn overlijden op 6 Nov. 1625 kinderen na. Zijn zoon uit het eerste huwelijk,
Pieter Boddaert, geb. 30 Juli 1620, overl. 23 Juni 1670, huwde te Middelburg 17 Mei 1644 Catharina Hannick en na haar dood in 1655 Cornelia van den Helm. Bij deze laatste had hij zes kinderen, waarvan drie jong of ongehuwd overleden. De drie andere, twee zonen en eene dochter, vermaagschapten zich met de aanzienlijkste familie’n van Zeeland en hunne nakomelingen bekleedden belangrijke ambten en betrekkingen. De dochter,
Maria Elisabeth, geb. 16 April 1658, overl. 3 Jan. 1713, trad in het huwelijk met Jan Godin; de beide zonen zetteden den stam voort:
Pieter Boddaert, geb. 4 Aug. 1659, overl. 14 Maart 1732, huwde Anna Maria Kien, dochter van Mr. Cornelis Kien, schepen en raad der stad Veere en bewindhebber der Oost-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland, en
Mr. Cornelis van den Helm Boddaert, geb. 6 Juli 1661, overl. 14 Juni 1713, had tot echtgenoote Anna Maria Cau, dochter van Mr. Bartholomeus Cau, president-raad in den Rade en Leenhove van Vlaanderen.

 

Van beider nageslacht verdienen vermelding:
Mr. Cornelis Boddaert, geb. 13 Sept. 1707, overl. Jan. 1750, schepen, raad en burgemeester van Middelburg;
Mr. Cornelis van den Helm Boddaert, geb. 15 Jan. 1727, schepen, raad en burgemeester van Middelburg en bewindhebber der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland;
Dr. Pieter Boddaert, geb. 26 Mei 1733, overl. 6 Mei 1795, schepen en raad van Vlissingen;
Mr. Jan Willem Boddaert, geb. 25 Maart 1736, schepen en raad van Goes;
Mr. Phoenix Isaac Boddaert, geb. 21 Maart 1755, ontvanger-generaal van Zeeland.

Mr. Pieter Johan Boddaert, geb. te Middelburg 4 Juli 1780, overl. aldaar 8 Jan. 1843, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, geh. met Sara Agatha te Jolle, werd bij diploma van 14 Jan. 1832 tot den adelstand verheven.

 

 

Bij VAN DER MUELEN, de Nederlandsche Adel, komt op blz. 29 de verdere stamreeks voor.

 

NOOT:

De afbeelding van dit wapen uit onderstaand boek is verkleurd.
Het geeft wel aan dat het niet conform de tekst van het K.B. van 14 januari 1832, Stbl. 29: “In zilver een blauwe schuinbalk, beladen met drie gouden zespuntige sterren. Een halfaanziende helm; wrong en dekkleden: goud en blauw; op de wrong een kroon van drie bladeren en twee parels; helmteken: een ster van het schild” is getekend.

Uit:
- WAPENBOEK van den Nederlandschen Adel, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door J.B. Rietstap.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in twee delen, tussen 1883-1887. 
Wapentekenaar: J. Wenning Yz.

 

Pieter-Boddaert-500

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-48.839

 

 

wp-Boddaert-0-300.gifHet wapen Boddaert afgebeeld op de Adelsbrief uit 1832.

“De hier voorkomende ridderkroon wordt niet beschreven in het KB van 14 januari 1832.”

-
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boddaertwp-Boddaert-300

Het wapen Boddaert vervaardigd door K. van den Sigtenhorst en eigendom van de Johanniter Orde in Nederland.

“Hier is de goud en blauwe wrong niet aanwezig.”


Gelet op de beschrijving van het K.B. van 14 januari 1832, Stbl. 29: “In zilver een blauwe schuinbalk, beladen met drie gouden zespuntige sterren. Een halfaanziende helm; wrong en dekkleden: goud en blauw; op de wrong een kroon van drie bladeren en twee parels; helmteken: een ster van het schild” is geen van de hierboven afgebeelde wapens juist getekend.


Meer literatuur:

- Nederland’s Adelsboek 80 (1989) blz. 1 - 18.

- Nederland’s Patriciaat 6 (1915) blz 35 - 38.
- W.A. van Rijn, genealogie Boddaert (Rotterdam 1960)

 

A = Adellijk wapen; B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.