WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

ABBEMA

B

 

 

 

 

wp-abbema-300

Beschrijving:

Schild: Gedeeld: I in zilver een uitkomende gouden reiger, zilver gesnaveld, komend uit een groen rietveld; II doorsneden: a in blauw een gouden lelie; b in zilver een groen klaverblad.

Helmteken: Een uit een kroon komende gouden reiger, zilver gesnaveld, komend uit een groen rietveld.

Dekkleed: blauw, gevoerd van zilver

Schildhouders: Een griffioen, de romp en vleugel van zwart, onder van natuurlijke kleur, rood getongd en een leeuw van natuurlijke kleur, rood getongd.

Het geheel staande op een groene arabesk.

 

 

 

ABBEMA (PLAAT 1)

 

Het is onzeker en dus zonder nader bewijs niet aannemelijk, dat de bij de oude Friesche geschiedschrijvers 1) genoemde Abbema's, waarvan enkelen door huwelijk met Harinxma's den naam van dat geslacht aannamen, tot het hier bedoelde geslacht behooren, evenmin als Ydde of Edo Abbema, een der onderteekenaars van het verbond der Edelen , die een zoon was van Sipke Abbema, olderman te Sneek en van Rinsck Baringa. Hij was geh. met Eedwer Popsma 1).
Er bestaat of bestond een wapenbord, waaruit zou blijken dat Frederik Abbema was gehuwd met Susanna Bornstra, wier moeder Wiarda en grootmoeder Ayta was, en dat hij een zoon was van Johan Abbema, die voor echtgenoote eene Risedswa en voor moeder eene Bobbijnga had.
Deze Frederik wordt gehouden voor den stamvader van het volgend geslacht.
Fredrik Abbema geh. met Susanna Bornstra, was in 1619 predikant te Oudewater. Uit dit huwelijk vier kinderen, o. a. Johan Fredrik Abbema, geb. in 1610, huwde met Cecilia Elisabeth de Vayer; hij was predikant eerst te Vianen, daarna op Amboina en op Ternate, en stierf aldaar in Juli 1659. Drie kinderen, een zoon en twee dochters, werden uit dezen echt geboren.
De zoon Sijbrand Fredrik Abbema, geb. den 17 Juni 1637, verbond zich in 2e huwelijk met Catharina Burgers, die hem vijf kinderen schonk. Hij ging in 1673 naar IndiŽ, werd daar extra-ordinair raad en directeur van Suratte, repatrieerde in 1680 als commandeur der retourvloot en stierf op den huize Gansenhoef bij Maarssen den 4 Juni 1684. Zijne zuster Elisabeth was in 2e huwelijk verbonden met den gouverneur-generaal van Oost-IndiŽ Joan Maatsuyker. Andries Abbema, zoon van bovengenoemden Sijbrand Fredrik zette zijn geslacht voort. Hij was heer van Woudenberg en Ligtenberg, kanunnik van Ste Marie te Utrecht, hoogheemraad van het waterschap van Bijleveld en van den Lopikkerwaard en stierf op den huize Ligtenberg bij Woudenberg den 26 Februari 1752, na drie malen geh. te zijn geweest, 1e in 1708 met Catharina Coenrada Bartolotti van den Heuvel, 2eden 20 Februari 1718 met Maria Baltina Sophia Smissaerl en 3eter legitimatie der kinderen met Maijke Leusden.
Uit het 1ehuwelijk Jan Fredrik Abbema, geb. te Utrecht den 5 November 1709, gest. aldaar als oud luitenant-kolonel der infanterie den 20 April 1766. Zijne vrouw was Jacoba Matthia Smissaert, geb. te Rhenen den 25 November 1709 en overl. te Utrecht den 9 Mei 1791 ; zij werden beiden te Maarssen begraven en lieten drie kinderen na:

1e Mr. Andries Sijbrand Abbema, geb. te Rhenen den 19 Februari 1736, gest. te 's-Gravenhage den 26 Mei 1802. Zijn levensbericht komt in het Biographisch Woordenboek van van der Aa voor. Bij zijne vrouw Constantia Maria Testas had hij vier kinderen, drie dochters en ťťn zoon, genaamd Jan Fredrik Abbema; deze werd geb. te Utrecht den 20 April 1771, ging in militairen dienst, werd in 1798 geplaatst aan het ministerie van Oorlog en in 1811 overgeplaatst bij het Fransche ministerie van Oorlog; hij verbond zich te Amsterdam den 13 Maart 1803 in den echt met Maria Elisabeth Martin en stierf te Bordeaux den 21 Mei 1820.
Uit hun stamt de tak der familie Abbema af, die thans nog voortleeft.

2e Mr. Ballhasar Elias Abbema, eveneens in het Biographisch Woordenboek vermeld, huwde met Anna Elisabeth van Marselis, bij wie hij vier kinderen verwekte, waaronder Jan Fredrik Abbema, die te Parijs den 2 December 1811 huwde met Louise Amalrieque Balthilde Isedore de Narbonne en wiens afstammelingen in Frankrijk wonen.

3e Jacob Carel Abbema, huwde in 1e huwelijk met Louise Elisabeth Testas en daarna met zijne volle nicht Isabella Maria Smissaerl. Hij werd in 1813 gepensioneerd als generaal-majoor; zijn levensbericht is ook in het Biographisch Woordenboek opgenomen. Uit het 1e huwelijk had hij vier kinderen, waarvan er drie jong stierven;

Mr. Jan Fredrik Abbema was in 1806 auditeur des Konings, in 1808 kabinets sekretaris, in 1810 en 1811 gedetacheerd aan het kabinet van keizer Napoleon, bekleedde achtereenvolgens nog verscheidene betrekkingen, als in 1814 ontvanger der registratie te Amsterdam, 't geen hij bleef tot 1827, als wanneer hij benoemd werd tot ontvanger van het buitengewoon zegel in Noord-Holland; hij huwde te 's-Gravenhage den 7 Juni 1820 met Constantia Margdretha Gobius en overl. te Haarlem den 18 October 1853.
Uit zijn huwelijk had hij vier kinderen, waarvan alleen de dochter Abrahamina Louisa Wilhelmina Abbema huwde met Jan Willem Copes van Hasselt, kolonel der cavalerie; hun oudste zoon verkreeg den familienaam Abbema bij den zijnen.
Het wapen door dit geslacht gevoerd, is afgebeeld op plaat I.

 

wpschild-abbema-80

 

Jan Fredrik Abbema vierendeelde het zijne met dat zijner moeder Catharina Coenrada Bartolotti van den Heuvel.

 

Te 's-Hertogenbosch bestaat op het oogenblik nog eene familie Abbema, die voert: gedeeld: 1 in goud een halve zwarte adelaar; 2 doorsneden: a in rood drie gouden palen , b in zilver eene roode roos. Helmteeken: een gouden vlugt waartusschen de roos uit het schild.

 

NOTEN

1. SCHOTANUS. Gesch. van Friesland. Blz. 255, 330-332, 349 en 496. - Oudheden en gestichten van Friesland. Deel 2 blz. 501.
- P. WINSEMIUS. Chronijk van Friesland. Boek 9 blz. 271.
- KOK. Vaderl. woordenboek in voce Abbema.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-ís Gravenhage 17.05.1931).

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker