WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

AEBINGA

B

 

 

 

 

wp-aebinga-300

 

 

 

Beschrijving:

Schild: In blauw een steigerende eenhoorn staande op een wassenaar, alles zilver, aan weerszijden vergezeld van zes gouden sterren (2-2-2).

Helmteken: Drie blauwe struisveren, elk beladen met drie gouden sterren, waaiersgewijs geplaatst

Dekkleed: blauw, gevoerd van zilver.

 

 

 

AEBINGA (PLAAT 1)

 

Er zijn twee geslachten van den naam Aebinga geweest; het eene werd genoemd Aebinga van Blija, terwijl het andere den naam droeg van Aebinga tot Hijum en Hallum. Het eerste had tot stamvader Sjoert Aebinga tot Blija, het laatstgenoemde Gosse Aedinga tot Hijum en Hallum; deze tak stierf echter reeds in het begin der 17e eeuw uit. Sjoert Aebinga tot Blija huwde met Beijts Bolta; hun kleinzoon Sjoert leefde in 1511 en was drie malen gehuwd. Uit zijne tweede vrouw Geel Mockema, Juws dochter, stamt het geslacht Aebinga van Humalda af, die den naam ontleende aan zijne derde vrouw, Beyts van Humalda, Frans dochter, weduwe van Jarrich Foppes Popma, van Terschelling.
Hun kleinzoon Sjuck Aebinga van Humalda, die stierf in 1579, was driemalen gehuwd; uit zijn tweede huwelijk met Franscke van Groestra, Joppes dochter, werd geboren Frans, die zich in tweede huwelijk verbond met Ebel van Meckema, Pijbes dochter; zij stierf in 1662 en liet na Sjuck Aebinga van Humalda, die curator was der Hoogeschool te Franeker en in 1679 stierf, na tweemalen gehuwd te zijn geweest. Uit zijne tweede vrouw Deijtzen van Roorda, Binnerts dochter, die den 8 Mei 1702 stierf en weduwe was van Jarrich Sickes van Grovestins, kwam Frans Binnert Aebinga van Humalda voort, die in 1699 huwde met Clara Feijona van Grovestins, Idzarts dochter.
Hun zoon Binnert Philip Aebinga van Humalda, werd den 10 April 1709 geboren, ging in dienst bij de kavallerie, was in 1766 generaal-majoor en stierf den 14 October 1791 , oud 82 jaren. Bij zijne vrouw Catharina Johanna van Sminia, Idzarts dochter, liet hij vier kinderen na.
Met hun zoon Jonkheer Idzert Aebinga van Humalda, die te Leeuwarden den 12 September 1754 geboren werd, gouverneur der provincie Friesland en gehuwd was met Isabella Boreel van Haersma, Jacobs dochter, stierf den 21 Februari 1834 dit aanzienlijk Friesch geslacht uit.

In het Wapenboek van A. FERWERDA en in het Stamboek van DE HAAN HETTEMA en VAN HALMAEL komt de genealogie van dit geslacht voor, terwijl in de Vrije Fries, D. I, een artikel voorkomt van 11. 8. VAN SMINIA, getiteld: Het geslacht Aebinga tot Hijum en Hallum.

 

wpschild-aebinga-80

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-ís Gravenhage 17.05.1931).

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



web stats
free website tracker