WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

Brouwer

B

 

 

Van Limburg Brouwer,---- Koumans Brouwer en Van Meeteren Brouwer

 

wp-brouwer-250

 

Beschrijving:

Schild: Gedeeld: I, De Friese adelaar, rood getongd en genageld; II, In goud een rood biervat, erboven twee gekruiste rode spitrieken, met een blauw schildhoofd beladen met twee gouden sterren ((6).

Helmteken: een vlucht van goud met ster (6) van hetzelfde.

Dekkleden: rood, gevoerd van goud.


Noot:
De kleuren van het tweede deel van het familiewapen komen verschillend voor; de sterren zijn ook wel zilver, terwijl de ton en de brouwersstaven ook wel van zwart op zilver zijn.

 

Volgens overlevering woonde omstreeks 1640 te Gerkesklooster in de grietenij Kollumerland een leifdepredikant of vermaner der doopsgezinden, die tevens bierbrouwer was. Hij heette Menno of Minno en was volgens beweren een afstammeling in rechte lijn van Menno Simons, de stichter van de secte der mennonieten.
Van de kinderen van Menno of Minno is slechts bekend Hibbe Minnes, deze zou zijn vader in het beroep van bierbrouwer opgevolgd zijn en daarom later den naam van
Brouwer hebben aangenomen.
Hij, gestorven 9 Mei 1680, was op palmzondag 1667 gehuwd met Antje Pieters, die 2 Juni 1723 stierf, meer dan 90 jaren oud.
Zij lieten zes kinderen na, waarvan alleen het vierde Pieter Menno
Brouwer afstammelingen naliet. Hij, geboren 24 Juni 1674, werd ontvanger-generaal van de grietenij Rauwerderhem en ging tot de gereformeerde godsdienst over, hij stierf 27 April 1726 en huwde 6 Febr. 1701 Uilkje Vilda, dochter van Jacob en Antje Simons.
Tien kinderen werden uit dit huwelijk geboren, waarvan volgen :
1 - Broer of Broerius
Brouwer, die volgt
2 - Hebelius Brouwer, geb. 4 Aug. 1705, apotheker te Leeuwarden, waar hij huwde met Dieuwke Winsemius, gest. In 1757: hun zoon Petrus Brouwer te Leeuwarden, was gehuwd met Baukje Raad, doch liet geene kinderen na.
3 - Catharina Brouwer, geb. 1 Aug. 1708, was gehuwd met Jan Karel Kütsch, gest. 26 Mei 1792, zoon van Reinhard, J.U.D. en oud-schepen te Leeuwarden en van Wilhelimina Buck.
4 - Jacobus Brouwer, die
volgt
5 - Petrus Brouwer, die
volgt
6 - Juliana Brouwer, geb. 28 Juni 1718, huwde met K. Kütsch, predikant te Haskerhorne, Oudehaske en grouw, gest. 30 juni 1780, broeder van Catharina Kütsch.

 

Petrus Brouwer, voornoemd, geb. 5 febr. 1714, werd predikant te Tjallebert, c.a., te Sybrandaburen, enz., hij huwde met Amelia Johanna Kütsch, gest. 8 oct. 1780, zuster van Catharina voornoemd.
Van hunne drie kinderen werd:
1 - Uilkje Brouwer, geb. 27 Sept. 1744, de vrouw van Cornelis B. Galama, gest. 11 Maart 1779.
2 - Petrus brouwer, geb. 25 Maart 1749, predikant te Blija, adviserend lid der gedeputeerden bij de Friesche Synode, hij huwde eerst met Johanna Sophia Romard en ten tweeden met Fokelina Joha.
Twee dochters werden uit het 1e huwelijk geboren:
a - Amelia Johanna Brouwer, geb. 27 Nov. 1775, huwde met den doopsgezinden predikant van Holwerd
M. Martens.
b - Petronella Juliana Brouwer, geb. 6 Aug. 1779, huwde met R.J. Hartsman te Blija.
 uit het 2e huw. een dochter:
c - Fokelina Brouwer, geb. 19 Dec. 1783, huwde met C.J. Posthumus, maire en municipaal-raad te Ferwerd.

 

Jacobus Brouwer, voornoemd, geb. 4 Juli 1710, was lid der vroedschap van Leeuwarden en gehuwd met Elisabeth Tebbitman, gest. 28 Sept. 1775, dochter van Hendricus en Uilkje Folkerts.
Van hunne tien kinderen volgen:
1 - Petrus Brouwer, die
later behandeld wordt
2 - Hendricus Brouwer, geb. 17 Sept 1738, lid der vroedschap en oud-schepen van Leeuwarden, solliciteur-militair, enz., gest. 29 Nov. 1808, hij huwde 17 Febr. 1762 met Dirkje Koumans, die stierf 10 Jan. 1802.
Hij verwekte bij haar acht kinderen, waarvan:
a - Pieter Koumans Brouwer, geb.27 Juli 1771, predikant werd, eerst te Haamstede en later te Joure. Hij huwde 9 Oct. 1796 met Ybeltje Ennema, dochter van den burgemeester van Franeker Johannes Ennema en van Cornelia Eidsma, kinderloos gest. 5 Juni 1825.
b - Anna Johanna Brouwer, geb. 28 Maart 1780, werd vrouw van Karel van Baar van Slangenburg.
c - Johan Willem Brouwer, geb. 20 Juni 1780(?), boekhandelaar te Leeuwarden, geh. Met Jellina Agatha Gronstra, die 23 Sept. stierf en moeder was van Dirkje Brouwer, geb. 19 Sept 1811.
3 - Broer Brouwer, geb. 17 juli 1745, boekhouder bij de O.-Ind. Comp. Te Negapatnam, hij huwde met Elisabeth Texel, die in 1782 te Batavia stierf en moeder was van Reinier Brouwer, die in 1794 als vaandrig in de loopgraven van Mons ongehuwd sneuvelde.

 

Petrus Brouwer, evengenoemd, geb. 17 Juli 1736, is ontvanger geweest der floreinen (floreenplichtigen) te Leeuwarden, waar hij 10 Jan. 1780 stierf en gehuwd was met Hillegonda Koumans, dochter van Pieter Koumans en van Trijntje Jongsma.
Uit dit huwelijk twee kinderen:
1 - Jacobus Brouwer, geb. te Leeuwarden 15 Juni 1773, werd predikant te Stiens, hij was gehuwd met Ytje van der Hant, dochter van Doede, apotheker te Harlingen en van Sjoukje Salverda en verwekte bij haar zeven kinderen.
2 - Pieter Koumans Brouwer, geb 29 Oct. 1776, apotheker te Leeuwarden, gehuwd met Tijtske Bloembergen, dochter van Reitsche en Antje Reitsma. Hun zoon Petrus Koumans Brouwer, geb. 30 Jan. 1802, volgde zijn vader als apotheker op en was in Mei 1825 gehuwd met Reimke Swalve, die echter 23 Oct. 1833 reeds stierf.

 

Broer Brouwer, voornoemd, geb. te Leeuwarden 13 Nov. 1701, werd predikant te Dronrijp, Hindeloopen, Harlingen en eindelijk te Amstedam, gest. 23 Mei 1757 en gehuwd met:
ten eersten 2 Mei 1730 met Wilhelmina Boonen.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
- Johanna Brouwer, geb. Harlingen 18 Febr. 1731, huwde 29 Mei 1753 met Petrus Broes, predikant te Velp en Rozendaal, Nieuw-Loosdrecht, Vlissingen, Haarlem en Amsterdam.
- Petrus
Brouwer, die volgt
- Maria Brouwer, geb. Amsterdam 7 Dec. 1734, huwde 28 Maart 1757 met Abraham Jacob Drijfhout, geb. te Deventer in 1733, hoogleeraar te Harderwijk, gest. 11 Maart 1765, zoon van Franciscus en van N. d' Outrein.
- Willem Brouwer, geb. Amsterdam 14 Febr. 1739, vertrok naar O. Indie, waar hij overleed.
- Clara Juliana Brouwer, geb. 1746, werd echtgenoot van Abraham van Beem, notaris te Amsterdam.
ten tweeden 15 Dec. 1744 met Clara Constancia van der Burch, uit dit huwelijk slechts eene dochter.

 

Petrus Brouwer, zoo evengenoemd, geb. Harlingen 8 Oct. 1732, werd theol. Doctor, predikant te Oudkerk en Roodkerk, Barneveld, Zalt-Bommel en Dordrecht, tevens theol. Professor aldaar en overl. Er 9 Juni 1802, hij huwde 5 Mei 1761 met Anna Geertruida van Limburg, overl. 12 Juni 1832, dochter van Abraham, notaris en van Anna Giffenig.
Uit hun huwelijk acht kinderen, waarvan de vier eerste jong sterven.
1 - Abraham Henricus
Brouwer, die volgt
2 - Clara Constantina Brouwer, geb. Dordrecht 29 Sept. 1769, huwde 23 Oct. 1791 met Jan Hendrik van Meeteren, lid van het college van veertigen en schepen van het watergerecht te Dordrecht.
3 - Theodora Cornelia Woutera Brouwer, geb. te Dordrecht 12 Juni 1776, gehuwd 16 Aug. 1812 met den Dordrechtschen predikant Ewaldus Kist.
4 - Petrus Marius Brouwer, geb. te Dordrecht 8 Juni 1773, werd predikant te Nederhemert, in de Groote Lindt en Heer-Oudelands-ambacht bij Dordrecht, sterft 6 Maart 1847 en was 18 April 1796 gehuwd met Susanna Wilhelmina van Meeteren, dochter van Nicolaas en van Johanna Bezemer.
Drie zoons werden uit hun huwelijk geboren:
- 1 Petrus Brouwer, geb. te Heusden 4 Maart 1797, werd 30 Juni 1818 med. doctor te Voorburg, hij stierf te Dordrecht 7 Juni 1849, huwde 17 Dec. 1818 met Agatha Dorrepaal, dochter van Willem en van Anna Varkevisser.
De vier kinderen uit hun huwelijk zijn:
- a Petrus Marius Brouwer, geb. Voorburg 8 Oct. 1819, laatst burgemeester van Zwijndrecht, gehuwd 12 Maart 1845 met Johanna Geertruid Vorderman.
- b Willem Brouwer, geb. Voorburg 13 April 1821, luitenant ter zee, gehuwd 3 Jan. 1845 met Helena Henrietta van de Watering.
- c Susanna Wilhelmina Brouwer, jong overl.
- d Dirk Jacob brouwer, geb. Voorburg 15 Juni 1825, zeeofficier, gehuwd met Anna Margaretha Dorrepaal.  
- 2 Nicolaas van Meeteren Brouwer, geb. de Groote Lindt 2 Aug. 1798, was eerst makelaar te Dordrecht, doch vertrok in 1822 naar Oost-Indië, waar hij notaris en vendumeester te Soerabaya werd. Hij huwde 9 April 1826 met Catharina louisa Verhagen, dochter van den kolonel van de marine van dien naam; hij verdrinkt 15 April 1831 vóór hij naar het vaderland kon terugkeeren
1. Zijn zoon Petrus Marius van Meeteren Brouwer, geb. 1 Jan. 1827, is, na eenigen tijd in het vaderland vertoefd te hebben, weder naar Oost-Indië vertrokken, hij was gehuwd met Eleonora Quartero.
- 3 Anne Gerrit Brouwer, geb. te Groote Lindt 29 Juni 1803, was 1826 J.U.D. en advocaat te Dordrecht, huwde 7 Mei 1828 met Elisabeth Cornelia Westerouen van Meeteren, dochter van Nicolaas en van G.M. Timmer. Hij sterft 1 April 1854 te Soerabaya en liet dochters na.

 

Abraham Henricus Brouwer, voornoemd, geboren te Dordrecht 15 Dec. 1765, werd lid van den raad der Aziatische bezittingen en etablissementen tot 1808, als wanneer dit college door een ministerie werd vervangen. Hij sterft 19 Oct. 1837 en was 7 Oct. 1792 gehuwd met Johanna Sophia Slotboom, dochter van Gerrit en van Helena Catharina Elisabeth Erckenzweig, overl. 15 Dec. 1835.
Van hunne vijf kinderen volgen:
- 1 Petrus van Limburg Brouwer, geb. te Dordrecht 20 Sept 1795, werd 1816 med. Doctor te Tiel, 1817 te Rotterdam, in Juni 1820 Ph. Theol. Mag. Litt. Hum. Doctor, in Sept. Concector te Alkmaar, in Oct. Te Rotterdam, in Oct. 1825 hoogleraar te Luik, in April 1831 te Groningen en in 1836 ook bibliothecaris der hoogeschool aldaar en sterft er 21 Juni 1847. Hij huwde 30 Maart 1826 met Susanna Johanna Ipera Wiselius, dochter van Mr. Samuel Wiselius en van Susanna Le Poole. Uit hun huwelijk drie kinderen waarvan:
--- a Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer, geb. te Luik 15 Nov. 1829, overl. Te 's Gravenhage 13 Febr. 1873 als lid van de tweede kamer der staten generaal voor het kiesdistrict Almelo, tevens was hij verbonden aan het rijks-archief en evenals zijn vader een verdienstelijk schrijver.
-
2 Helena Catharina Elisabeth van Limburg Brouwer, geb. te Amsterdam 18 Sept 1796, huwt 12 Mei met Jean François Leopold Verster, verificateur der eerste klasse bij de registratie.
-
3 Gerrit Anne van Limburg Brouwer, geb. Amsterdam 17 Jan. 1801, werd Sept. 1825 theol. Doctor, 1826 predikant te Deyl en Spijk, vervolgens te Hoorn, Schiedam, eindelijk 16 Nov. 1834 te Amsterdam en woont thans in 's Gravenhage. Bij zijn echtgenoot Nicoletta Christina Dermont, dochter van den hofprediker Izaak Johannes Dermont en van Antonia Hubrechta Kolff en met wie hij 13 Sept 1834 gehuwd was, verwekte hij zes kinderen. 

 

Extra:

De kleuren geel,  groen en roze laten zien hoe dubbele familienamen tot stand kwamen.
Meestal ter voorkoming van het afsterven (in vrouwelijke lijn) van een familienaam, werd deze voor de eigen familienaam geplaatst.
Brouwer laat de afstamming zien van Hibbe Minnes die zijn vader in het beroep van bierbrouwer opgevolgd zou zijn en daarom later den naam van Brouwer hebben aangenomen.
Dit is dan de reden dat men de familienaam brouwer een beroeps(familie)naam noemt.

Noten:

1. Uit het register met namen van verpleegden/geconfineerden in het Krankzinnig en Beterhuis te Dordrecht:
“Nicolaas van Meteren Brouwer den 5e October 1828 wegens verstandsverbijstering door de rechtbank te Dordrecht geplaatst en den 18 Novb. daaraan volgende vervoert naar Siegberg - 1e Klasse.

Ontslagen en zonder herstelt te zijn vervoert naar het Gesticht te Siegbert als waar denzelve in 1829 is herstelt. In 1830 weder naar de O. Indien vertrokken.

NB. is in de Oost-Indien wederom Krankzinnig geworden en heeft zich bij Sourabaija in Zee verdronken”.

[bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht), archief : 22, inv.nr:418]

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890.
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-’s Gravenhage 17.05.1931).
Eerste deel, blz 104 - 106.

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker