WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

De COCQ van DELWIJNEN

 

-

 

wp-de-cocq-van-delwijnen-300.gif

 


Beschrijving:

Wapenschild: In rood drie palen van vair en in een gouden schildhoofd rechts een omgekeerde, vijfpuntige, zwarte ster.

Helm: Halfaanziend.

Wrong: Rechts: goud en blauw; links: goud en rood.

Helmteken: Een uitkomende, zwarte leeuw, goud getongd en gekroond.

Dekkleden: Rechts: blauw, gevoerd van goud; links: rood, gevoerd van goud.

 

DE COCQ VAN DELWIJNEN
(PLAAT 20)

 

Van het geslacht de Cocq van Delwijnen 1), wordt de stamvader genaamd Rudolphus de Chatillon de Cocq; hij kwam met Otto II, graaf van Gelre, uit Frankrijk over; zeer in gunst van den Gelderschen graaf staande, kreeg hij van hem vele goederen in leen, als: Waardenburg, Opijnen, Neerijnen, Delwijnen, enz. Hij huwde met Aleida van Ochten en had bij haar o.a.:
Hendrik de Cocq van Waardenburg, Opijnen en Isendoorn, overl. in 1312 of 1314; eerst huwde hij met Eva van Langel en daarna met Elisabeth van Rossem, die nog leefde in 1316, en dochter was van Goossen van Rossem. Uit het tweede huwelijk werd een zoon geb., genaamd
Willem de Cocq; hij komt voor als gegoed te Delwijnen, Driel, Gameren, Herwijnen en Hemert; naar de eerste bezitting noemde zijn achter-kleinzoon zich de Cocq van Delwijnen, en plaatste in den rechter bovenhoek van zijn vaderlijk schild eene zwarte ster. Uit zijn. huw. met eene tot nu toe onbekende vrouw 2) liet hij een zoon na:

Gijsbert de Cocq van Hemert genaamd, die bij zijne vrouw N. van Tolloysen een zoon naliet
Jan de Cocq van Hemert, Heer van Hemert en Delwijnen; deze had weder twee zonen, waarvan de jongste Daniel de Cocq, ridder, de heerlijkheid Delwijnen verkreeg en zich daarna noemde. Hij stierf in 1399 en was gehuwd met Berta van Herlaer, bij haar won hij:
Johan de Cocq van Delwijnen, die volgt en
Emberta of Elisabeth de Cocq van Delwijnen, gehuwd omstreeks 1343 met Nicolaas van der Dussen.

 

Johan de Cocq van Delwijnen, zoo evengenoemd, overl. in 1350, had bij zijne vrouw Elisabeth N. N. een zoon
Dirk de Cocq van Delwijnen, die in 1380 huwde met N. van Herlaer en twee zonen naliet, als: Aert de Cocq van Delwijnen, schepen van 't hoog gericht van Zuilichem in 1458, geh.: 1e met N. N. van Daesdonck en 2e met N. N. van Herwijnen; zijne dochter uit het 2e huw.
Aleid de Cocq van Delwijnen huwt in 1481 met Jr. Jan Spiering van Well; zijn zoon
Egbert de Cocq van Delwijnen sterft 22 April 1466 en zijn oudste zoon
Aert de Cocq van Delwijnen huwt 1e N.N. van Loon, 2e Adriana van Balveren en 3e N.N. de Cocq van Neerijnen, wed. van N. de Cocq van Opijnen. Bij zijne drie vrouw en won hij dertig kinderen; slechts twee daarvan zijn bekend:
Adriaan de Cocq van Delwijnen, die volgt en
Dirk de Cocq van Delwijnen, die twee kinderen naliet:
1e Gijsbert de Cocq van Delwijnen, geh. met N.N. van Meeckeren, dochter van N.N. en van N.N. Cuyck van Meteren; hunne twee dochters huwden;
2e Christine de Cocq van Delwijnen, wier echtgenoot denkelijk was Simon van Buren.

 

Adriaan de Cocq van Delwijnen, voornoemd, geh. met Hillegonda van Averijn, gest. 1538, dochter van Dirk en N. van Heusden; hunne dochter Adriana de Cocq van Delwijnen, huwde met Dirk van Beest van Renoy en hun zoon Johan de Cocq van Delwijnen, beleend met Delwijnen in 1533, dijkgraaf van den Bommelerwaard; hij komt op de eerste riddercedul van het hof wel voor, doch is niet verschenen doordien hij te Zalt-Bommel woonde; hij overl. 1550, en was eerst geh. met Hadewich van Gieselaar en daarna met Anna de Ruyter. Uit het 1e huw. werden vijf, uit het 2e twee kinderen geb.:
1e Adriaan de Cocq van Delwijnen, die volgt;
2e Hildegonda de Cocq van Delwijnen, geestelijke te Dael;
3e Catharina de Cocq van Delwijnen, geh. met Albert van Hoogwoud, Heer tot Tuyl;
4e Dirk de Cocq van Delwijnen, geh. met Catharina Vaeck Dirksdochter, bij wie kinderen, doch onbekend;
5e Willem de Cocq van Delwijnen, die volgt na zijn' broeder Adriaan de Cocq van Delwijnen;
6e Gijsbert de Cocq van Delwijnen, geh. met N. van Meerten, uit wie eene dochter Geertruyd de Cocq van Delwijnen, geh. met Johan van Holsteyn en
7e Aert de Cocq van Delwijnen, waarnemend richter van Wageningen ; hij komt voor op land- en kwartierdagen 1580-84, in de ridderschap van de Veluwe 1586-1598, en is geh. met Maria Mom, weduwe van Evert Dunnewalt en dochter van Johan en van Anna Pieck. Hun zoon Johan de Cocq van Delwijnen, compareert in de ridderschap 1607-1614, was gehuwd met Sebastiana van Bommel, bij wie een zoon Aart de Cocq van Delwijnen, en hunne dochters waren Anna de Cocq van Delwijnen, in 1620 non te Nijeklooster en Elizabeth de Cock van Delwijnen, gehuwd met N. van Kessel de Bye.

 

Adriaan de Cocq van Delwijnen, voornoemd, dijkgraaf van den Tielerwaard aį 1596, huwde eerst met Maria van Giessen 3) en daarna met Maria van Hemert, vrouw van Wadenoyen; uit het 1e bed een zoon Joachim de Cocq van Delwijnen, geh. 1e met Maria van Scherpenseel en 2e met N.N. van Broekhuyzen; uit het 2e bed Frederik de Cocq van Delwijnen, jong overl.; Maria de Cocq van Delwijnen, geh. met N. van Kniphuysen, vrijheer tot Vogelsanck en EIteren; Johan de Cocq van Delwijnen, Heer tot Wadenoyen, dijkgraaf van den Tielerwaard; hij had eerst ten echt N. van Hemert, wede N. van Quarebbe, zonder kinderen, en 2e Adriana van Beynhem, bij wie hij een zoon had
Adriaan de Cocq van Delwijnen, Heer van Wadenoyen; deze huwde met Anna van Gent en zij lieten twee kinderen na:
Johan de Cocq van Delwijnen, Heer van Wadenoyen, ambtman van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard, gedeputeerde der staten van het kwartier van Nijmegen en
Adriana Maria de Cocq van Delwijnen, die huwde 3 Mei 1675 met Johan Reinier van Haeften, Heer van Ophemert en Zennewijnen, zoon van Walraven en van Francina van Gockenge.

 

Willem de Cocq van Delwijnen, ook reeds genoemd, huwt met Cunera van Eck, dochter van Cornelis en van Geertruid van Lawick; uit hun huw. drie kinderen:
1e Johan de Cocq van Delwijnen, die volgt;

2e Cornelis de Cocq van Delwijnen en
3e Dirk de Cocq van Delwijnen.

Johan de Cocq van Delwijnen, evengenoemd, van 1607-1623 lid der ridderschap van Nijmegen, huwt met Catharina Canter, dochter van Dirk, burgemeester van Utrecht en van Catharina de Swart en had vijf kinderen:
1e Willem de Cocq van Delwijnen;
2e Anna de Cocq van Delwijnen;
3e Geertruid de Cocq van Delwijnen, leefde als weduwe in 1690 van Johan van Keppel tot Molencaten, geadmitteerd in de ridderschap van Veluwe 14 Nov. 1633, scholtus van Hattem van 1632-1667, zoon van Joachim en van Johanna Canter;
4e Lambert de Cocq van Delwijnen, en
5e Cornelis de Cocq van Delwijnen, geh. met Wilhelmina van Balveren. Uit dit huw. eene dochter Catharina de Cocq van Delwijnen, geh. met Arnold Bartholotti van den Heuvel, Heer van Rijsenburg.

 

Te Amsterdam woont thans nog een de Cocq van Delwijnen, n.l. Gijsbertus Johannes Antonius de Cocq van Delwijnen, geb. te Veghel 22 Sept. 1847 en geh. te Arnhem 21 April 1876 met Anna Maria Thekla Trautwein, hebbende afstammelingen; hij is zoon van Jan de Cocq van Delwijnen, geb. te Kerk-Driel 15 Nov. 1813 en 19 Nov. 1846 geh. met Anna Maria Strijbosch en kleinzoon van Gijsbertus de Cocq van Delwijnen, geb. te Varik tusschen 1770 en 1780 en van Johanna Verhaaren.
Hoe echter deze laatste afstamt uit het behandelde geslacht is nog niet uitgemaakt en vereischt een nader onderzoek.

wpschild-de-cocq-van-delwijnen-100.gif

NOTEN

 

1) De schrijfwijze van den familienaam komt voor als Cocq en Cock

2) Bij sommige schrijvers wordt zij eene dochter van Johan van Hemert genoemd.
3) Volgens anderen huwde hij met Maria van Brakel, Joostdochter.

 

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. DEEL 1.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.