WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

HUBER

B

-

 

wp-Huber-300.gif
 ------ Huber *

 Beschrijving
:

Wapenschild: In zilver twee toegewende zwarte vleugels.

Helm: Halfaanziend.

Wrong: Zilver en zwart.

Helmteken: Een zwarte vlucht.

Dekkleden: Zwart, gevoerd van zilver.

HUBER (PLAAT 43).

BERGHUYS HUBER, DE HERTOGHE HUBER EN WIELINGA HUBER.

 

Dit geslacht, van Zwitserschen oorsprong, vestigde zich reeds in het begin der 17e eeuw in Friesland. Als stamvader wordt vermeld: Ulrich Huber 1), gehuwd in het kanton Zurich met Elisabeth N.N., bij wie hij twee kinderen verwekte, o. a.: Henricus Huber, die volgt.

Henricus Huber, zoo evengenoemd, kapitein onder Hendrik Julius, hertog van Brunswijk, die hem het wapen schonk, zooals het thans nog door de familie gevoerd wordt. Later ging hij in dienst der Staten over en woonde den slag van Nieuwpoort bij. Hij overleed in Mei 1641 te Dokkum, oud ruim 80 jaar, en was gehuwd met Anna Zachariae, overl. vóór 20 Juni 1632, oud 51 jaar. Uit hunnen echt sproten twee kinderen, o. a.: Zacharias Huber, die volgt.

 

Zacharias Huber, zoo evengenoemd, notaris, daarna in 1626 procureur-postulant, secretaris van West-Dongeradeel en volmacht ten landsdage in 1650, overleed 25 Sept. 1678, oud 77 jaar. Hij huwde tweemaal: eerst in 1626 met Sjouckje van Jensma, geb. in 1603, overl. 1 Juni 1644, dochter van Meyle en van Jeltje Reen, en daarna 9 Nov. 1651 met Maria van Voort. Uit het eerste huwelijk werden tien kinderen geboren, o. a.: Ulrich Huber, die volgt, en uit het tweede huw. vijf kinderen.

 

Ulrich Huber, zoo evengenoemd, geb. 13 Maart 1636, hoogleeraar in de welsprekendheid, de geschiedenis en daarna in 1665 in de rechten aan de hoogeschool te Franeker, in 1679 raadsheer in het hof van Friesland en wederom hoogleeraar in 1682, overleed 8 Nov. 1694. Hij huwde tweemaal: eerst 4 Dec. 1659 met Agneta Althusen, overl. 13 Aug. 1663, dochter van Herman en van Maria Rumpff, en daarna 4 Oct. 1668 met Judith van der Ley, geb. in 1649, overl. 23 Jan. 1719. Uit het eerste huwelijk werden twee kinderen geboren, waarvan Hermanus Huber volgt, en uit het tweede sproten negen kinderen voort.

 

Hermanus Huber, zoo evengenoemd, geb. 5 April 1663, J. U. D., secretaris der staten van Friesland en burgemeester van Sneek, gecommitteerde staat van Friesland, overleed te Leeuwarden 18 Nov. 1730. Hij huwde te Marsum 29 Dec. 1695 met Elisabeth de Hertoghe, geb. in 1667, over]. 12 Aug. 1751, dochter van Abraham en van Maria Margaretha Rumpff. Uit hunnen echt sproten zeven kinderen, waarvan wij vermelden:
1e
Ulrich Joan Huber die volgt en
2e
Abraham Christiaan Huber, die mede volgt.

Ulrich Joan Huber, zoo evengenoemd, geb. 14 Mei 1700, secretaris der staten van Friesland, overleed 18 Sept. (of Nov.) 1727. Hij was gehuwd met Wemelia Wielinga, overl. te Heerenveen 8 Juli 1767, dochter van Johannes en van Geeske Storm. Zij hadden een zoon:
Ulrich Herman Huber, geb. te Leeuwarden 27 Jan. 1727,
ontvanger-generaal van de floreen-rente en volmacht ten landsdage, overl. te Leeuwarden 17 Oct. 1767, geh. 23 Oct. 1746 met Catharina Berghuis, geb. in 1721 , overl. te Leeuwarden 6 Maart 1778, uit welken echt zes kinderen geboren werden, o. a.:
1e
Johannes Lambertus Huber die volgt en
2e
Ulrich Jan Huber, die mede volgt;
3e
Epeus Wielinga Huber, geb. in Sept. 1754, overl. in Juni 1794, geh. met Hillegonda van Boelens, waaruit drie kinderen, o. a.: Ulrich Herman Wielinga Huber, geb. 4 Dec. 1792, raadsheer in het hof van Friesland, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. op Martena State te Cornjum 17 Oct. 1871, geh. met Jkvr. Anskje Doys Vegelin van Claerbergen, weduwe van Gijsbert Casijn baron van Eek.

 

Johannes Lambertus Huber, zoo evengenoemd, geb., 7 Aug. 1750, grietman van het Bildt, overleed op Rinia state te Blessum 30 Juni 1826. Hij huwde tweemaal: eerst te Kampen in Dec. 1773 met Metje Tuinhout, geb. 23 Febr. 1755, en daarna te Leeuwarden in Dec. 1803 met Eliza Pratje, geb. te Bremen, overl. te Dronrijp 22 Sept. 1808, dochter van Johan Heinrich en van Sophia Juliana Platen en weduwe van Ayzo Boelardus van Boelens. Uit het eerste huwelijk sproten zeven kinderen, o. a.:
1e
Ulrich Herman Huber, die volgt;
2e
Wijbo Huber, geb. 8 Juni 1776, student, overl. te Leiden 13 Mei 1796;
3e
Catharina Elisabeth Huber, geb. 14 Maart 1779, overl. te Leeuwarden 28 Febr. 1822, geh. te Franeker in Oct. 1803 met Mr. Daniel Hermants Beucker Andrea, geb. 23 Maart 1772, griffier bij de rechtbank van eersten aanleg, overl. te Leeuwarden 18 Maart 1828;

4e Jan Berghuis Huber, geb. 4 Sept. 1783, zee-officier, overl. in 1808;
5e
Lambertus Johannes Huber, die mede volgt;
uit het tweede huw. sproot:
6e
Johanna Eliza Huber, geb. te Weidum 21 Mei 1805, overl. te Leeuwarden 26 April 1882, geh. aldaar 19 April 1826 met Johan Frederik Christiaan Esau, geb. te Leeuwarden

28 Mei 1802, directeur van politie aldaar, er overl. 16 Dec. 1849.

 

Ulrich Herman Huber, voornoemd, geb. 19 Sept. 1774, ritmeester der huzaren, ridder van het Legioen van Eer, overleed in Rusland aan 14 wonden 6 Dec. 1812. Hij ondertrouwde te Schoonhoven 13 Febr. 1799 met Neeltje van der Vlist, geb. 12 Jan. 1777, en won bij haar o. a. :
1e
Metje Huber, geb. 12 Jan. 1799, ongeh. Wonende te Leeuwarden;
2e
Elisabeth Catharina Maria Theresia Huber, geb. 29 Maart 1801 , overl. te Tjalleberd 8 Maart 1836, geh. te Franeker 29 Maart 1828 met Jan Thomas Herman Huguenin, geb. te Leeuwarden 29 Febr. 1804, predikant te Zuidwolde (zie geslachtlijst Huguenin);
3e
Mr. Johannes Lambertus Huber, die volgt.

 

Mr. Johannes Lambertus Huber, zoo evengenoemd, geb. 29 Maart 1805, kantonrechter te Leeuwarden, overleed aldaar 21 Jan. 1871. Hij huwde op Dekama state onder Weidum 29 Juni 1837 met Jkvr. Jacomina van Beyma, geb. te Weidum 26 Mei 1816, dochter van Petrus Johannes en van Geertrui Trip. Uit hunnen echt sproten voort:
1e
Mr. Ulrich Herman Huber, geb. te Leeuwarden 15 Dec. 1842, rijks-advocaat in de provincie Friesland, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en der prov. staten van Friesland, ridder der orde van de Eikenkroon, geh. te 's-Gravenhage 17 Mei 1871 met Johanna Petronella François, geb. aldaar 15 Jan. 1849, dochter van Mr. Willem Frederik George Lodewijk en van Anna Rutheria Johanna Cornelia Boeye. Uit hunnen echt zijn in leven:
a. Anna Rutheria Johanna Cornelia Huber, geb. te Leeuwarden 2 Juli 1876 en
b. Jacomina Maria Helena Huber, geb. 6 Dec. 1885;
2e
Epeus Huber, geb. te Leeuwarden 19 Dec. 1846, geh. te 's-Gravenhage met Johanna Petronella François, geb. aldaar, dochter van Mr. Cornelis Joseph en van Anna Catharina Boeye;
3e Eduarda Maria Huber, geb. te Leeuwarden 13 April 1848, geh. aldaar 26 Juni 1872 met Lollius Houwink, geb. in 1841, kapitein der infanterie, zoon van Dr. Jan en van Sara Susanna Adema;
4e Elisabeth Catharina Maria Theresia Huber, geb. te Leeuwarden 9 Nov. 1849, geh. aldaar 13 Juni 1878 met Egidius Daniel Kits van Heyningen, geb. te Akkrum 17 Juni 1847, oud zee-officier, inspecteur der Holl. IJzeren spoorweg-maatschappij, zoon van George Philip en van Johanna Abrahamina Trip;
5e Geertrui Huber, geb. te Leeuwarden 2 Nov. 1857, geh. aldaar in Maart 1886 met Gijsbertus Jacobus Sas, geb. in 1837, majoor der infanterie.

 

Mr. Lambertus Johannes Huber, tevoren genoemd, geb. te Leeuwarden 5 Juni 1780, notaris, overleed te de Wijk 25 Mei 1843. Hij huwde te 's-Gravenhage 5 Juni 1810 met Maria Catharina Huber, straks te noemen, dochter van Mr. Ulrich Jan en van Wilhelmina de Vriese. Zij zijn de ouders van tien kinderen, waarvan vijf op jeugdigen leeftijd stierven:
1e
Wilhelmina Ulrica Huber, geb. te Dronrijp 12 Juli 1811;
2e
Josina Johanna Christina Cornelia Huber, geb. te Dronrijp 16 April 1813, geh. te Avereest 24 Juni 1847 met Jean Alexander Charles Francois Revel, geb. in 1817, predikant, overl. te Duurswolde 10 Dec. 1876;
3e
Ulrich Jan Huber, die volgt;
4e J
ohannes Lambertus Huber, geb. 25 Nov. 1819, overl. te Rotterdam 4 Aug. 1844;
5e
Hendrik Wibo Huber, die mede volgt;
6e
Catharina Hillegonda Huber, geb. 7 Nov. 1826, overl. in 1845.

 

Ulrich Jan Huber, zoo evengenoemd, geb. te Dronrijp 31 Oct. 1814, med. doctor te Leeuwarden, overleed aldaar 23 Aug. 1870. Hij huwde te Norg 5 Juni 1849 met Maria Jacqueline Henriette van Ellinckhuizen, geb. te Utrecht 31 Jan. 1821, dochter van Crétien Jean en van Anna Maria van der Maas. Zij hadden acht kinderen, o. a.:
1e
Mr. Lambertus Johannes Huber, geb. te Norg 26 Maart 1850, advocaat te Veendam, geh. te Bolsward 3 Dec. 1879 met Elisabeth Maria Dardenne Ankringa, geb. te Spijk bij Gorinchem 31 Maart 1854, dochter van Charles Antoine en van Cornelia Adriana Singels, bij wie hij verwekte:
a. Cornelia Adriana Huber, geb. 5 Sept. 1880;
b. Ulrich Jan Huber, geb. 3 Febr. 1883;
2e
Ferdinand Gustaaf Adolf Huber, geb. 28 Dec. 1851, arts, officier van gezondheid 1e klasse bij het O. I. leger, geh. te Leeuwarden 22 Juli 1879 met Carolina Louisa Brugsma, dochter van Dr. Albert Lodewijk en van N. N. Plaat, bij wie hij drie kinderen verwekte:
a. Maria Huber;
b. Ulrich Jan Huber, geb. te fort Willem I 14 Febr. 1883;
c. Albert Huber;
3e Johanna Elisa Augusta Huber, geb. 9 Mei 1853, geh. te Haarlem 30 April 1874 met Carel Herman Ferdinand Alexander Corbelijn Battaerd, geb. te Utrecht 30 Oct. 1847, zoon van Thomas Godart en van Adriana Acker.

 

Hendrik Wibo Huber, tevoren genoemd, geb. te Dronrijp 15 Febr. 1821, oud-controleur van den waarborg in Friesland, huwde te Groningen 14 Mei 1851 met Cornelia Sara Noodt, geb. te Franeker 29 Nov. 1827, dochter van Mr. Walraven Willem Noodt, van Zuid-Scharwoude, en van Ulrica Hermanna Huber, later te noemen. Zij verwekten zeven kinderen, waarvan twee jong stierven:
1e
Ulrica Hermanna Huber, geb. te Leeuwarden 29 Nov. 1852, geh. aldaar 25 Sept. 1877 met Mr. Arnoldus Johannes Andreae, notaris te Kollum (zie geslachtlijst Andrese);

2e Maria Catharina Huber, geb. te Leeuwarden 27 Jan. 1854, geh. aldaar 25 Sept. 1877 met Hendrik Johannes ter Haar Romeny, Bz., geb. in 1852, predikant te Marrum en Nijkerk;
3e
Walraven Willem Jan Cornelis Huber, geb. 12 Sept. 1859, overl. te Leeuwarden 3 April 1879;
4e
Catharina Wilhelmina Frederika Johanna Huber, geb. 18 Maart 1861;
5e
Lambertus Johannes Huber, geb. te Leeuwarden 27 Febr. 1863, controleur bij den waarborg te Leeuwarden, geh. te Kollum 18 Juni 1885 met Maria Johanna Andreae.

 

Abraham Christiaan Huber, reeds eerder genoemd, geb. 26/28 Mei 1701 , overleed te Leeuwarden 27 Juni 1776. Hij huwde te Marssum 16 Mei 1734 met Jeltje Wielinga, geb. 9 April 1711 , overl. te Buitenpost 27 Oct. 1771. Zij hadden één zoon:
Hermanus Ulrich Huber, geb. te Leeuwarden 4 Febr. 1737, J. U. D.; amunitie-meester en raad in het hof van Friesland, overl. in Juni 1796, geh. te Groningen in 1758 met Margaretha Barbara Emmen, Lammert Hendriksdochter, geb. 3 Febr. 1737, bij wie hij verwekte:
1e
Christina Juliana Huber, geb. 3 Sept. 1759, overl. te Leeuwarden 4 Juni 1829;
2e
Maria Jacoba Huber, geb. 6 Jan. 1763, overl. in Juli 1844, geh. 11 Juni 1788 met Adrianus Bernardus Trip, geb. te Breda 28 Dec. 1760, kolonel en plaatselijk commandant van Delfzijl, overl. te Groningen 27 Febr. 1828, zoon van Hendrik Rudolph en van Dina Fruytier;
3e
Hermannia Elisabeth Agnes Huber, geb. 8 Juli 1765, overl. te 's-Gravenhage 26 Aug. 1818, geh. te Leeuwarden 19 Jan. 1796 met Bernardtis Verwey, predikant, overl. te 's-Gravenhage 27 Juni 1835, oud 63 jaar;
4e
Lambertina Henrietta Huber, geb. 26 April 1768, overl. te Franeker 18 Mei 1853, geh. te Leeuwarden 24 Mei 1803 met Jan Thomas Ferdinand Huguenin, weduwnaar van Jkvr. Helena Geertruida van den Clooster (zie geslachtlijst Huguenin);

5e Mr. Abraham Christiaan de Hertoghe Huber, die volgt.

 

Mr. Abraham Christiaan de Hertoghe Huber, zoo evengenoemd, geb. te Leeuwarden 16 Mei 1772, raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, overleed te 's-Gravenhage 18 Aug. 1840. Hij ondertrouwde op den huize de Haare onder Olst 16 Mei 1803 met Arendina Henrietta van Suchtelen, geb. te Deventer 4 April 1774, overl. te 's-Gravenhage 15 Nov. 1816. Zij waren de ouders van zes kinderen, waarvan vijf zeer jong stierven:
Johanna Josina Cecilia de Hertoghe Huber, geb. te Groningen 8 Juni 1807, overl. te Genève 28 Juni 1875, geh. te 's-Gravenhage 9 Juni 1841 met Johan Willem van Manen, geb. te Rhenen 24 Juni 1809, officier bij het regiment grenadiers en jagers, overl. te 's-Gravenhage 6 Jan. 1876.

 

Ulrich Jan Huber, eerder genoemd, geb. 4 Dec. 1752, J. U. D., raad in het hof van Friesland, overleed te 's-Gravenhage 23 Maart 1804. Hij huwde te Zwartsluis 11 Jan. 1786 met Wilhelmina de Vriese, geb. 8 Oct. 1762, overl. te 's-Gravenhage 29 Maart 1813. Uit hunnen echt sproten vier kinderen:
1e
Maria Catharina Huber, geb. 11 Jan. 1787, overl. te Leeuwarden 15 Jan. 1873, geh. met Mr. Lambertus Johannes Huber, voornoemd;
2e Catharina Huber, geb. 6 Jan. 1789, overl. te Delft 31 Jan. 1855, ondertrouwd te 's-Gravenhage 4 Oct. 18.10 met Willem Nicolaas Roldanus, geb. in 1787, predikant, overl. te Schoonhoven 18 Juli 1851;
3e
Ulrica Hermanna Huber, geb. 7 Maart 1791 , overl. te Dalen 7 Juni 1869, geh. met Mr. Willem Walraven Noodt, Willemszoon, van Zuid-Scharwoude, geb. in 1787, kantonrechter te Franeker, overl. te Denekamp 19 Mei 1844;
4e
Cornelis Ulrich Jan Huber, die volgt.

 

Cornelis Ulrich Jan Huber, zoo evengenoemd, geb. te Leeuwarden 28 Febr. 1795, med. doctor te Groningen, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overleed aldaar 21 Nov. 1878. Hij huwde te Groningen 3 Juni 1819 met Margaretha Offerhaus, geb. aldaar n Maart 1799, er overl. 14 Jan. 1853, dochter van Johannes en van Allegonda Edonia Sijpkens. Hunne kinderen zijn:
1e
Ulrich Jan Huber, geb. te Groningen 14 April 1820, predikant, geh.: eerst te Groningen 2 Juli 1851 met Johanna Margaretha de Rochefort, geb. te Hoogezand 22 Mei 1824, overl. te Weiwerd 23 Jan. 1872, dochter van Pieter Abraham en van Antje Douwes, en daarna te Delfzijl 4 Nov. 1874 met Antoinette Cornelia de Rochefort, geb. te Groningen 28 Febr. 1818, zuster van Johanna Margaretha voornoemd. Uit het eerste huwelijk werden geboren:
a. Cornelis Ulrich Jan Huber, geb. te Weiwerd 8 Juni 1852;
b. Pieter Abraham Huber, geb. alsvoren 19 Dec. 1857;
c. Margaretha Huber, geb. alsvoren 11 Dec. 1859;
2e
Alegonda Edonia Huber, geb. te Groningen 8 Juni 1821 , geh. aldaar 14 Juli 1847 met Lucas Trip, geb. te Wildervank 18 Maart 1822, med. doctor te Delfzijl, zoon van Mr. Berend en van Maria Alette Louise van de Lande;
3e Johannes Huber, die volgt;
4e
Wilhelmina Huber, geb. te Groningen 26 Nov. 1824, geh. aldaar 1 Juni 1869 met Georg Carl Wilhelm Bohnensieg, geb. te Maastricht 10 Maart 1828, luit.-kolonel, dirigeerend apotheker, zoon van Hendrik Ferdinand en van Johanna Maria Dorothea Nickel;
5e
Mr. Edo Johannes Huber, geb. te Groningen 21 Dec. 1826, eerst burgemeester te Gasselte, daarna assistent-resident aan de kust van Guinea en 't laatst auditeur militair in Atjeh, overl. aan boord van een stoomschip 13 Jan. 1877;
6e
Hermanus Johannes Huber, geb. te Groningen 14 Jan. 1829, predikant, geh. te Groningen 5 Jan. 1857 met Beatrix Hondius van Schaik;
7e Johannes Bernardus Huber, geb. te Groningen 18 Nov. 1830, boekhandelaar aldaar, er geh. 15 Juli 1874 met Engelberta Constantia Thieme, waaruit eene dochter geboren werd;
8e
Sophia Huber, geb. te Groningen 22 Maart 1833, overl. te Zuidwolde in 1864, geh. te Groningen met Dirk Fries Thieme, A.C.z., geb. in 1830, predikant;
9e
Marhis Cato Ulrich Huber, geb. te Groningen 16 April 1835, majoor der infanterie, geh. te Utrecht 18 Febr. 1864 met Catharina Elisabeth de Wit, geb. aldaar 10 Febr. 1835, dochter van Georg Adam en van Elisabeth Geerlruida van Exter;
10e Elisabeth Aafje Johanna Huber, geb. te Groningen 25 Juni 1837, geh. aldaar in Juli 1867 met Dirk Fries Thieme, weduwnaar van hare zuster voornoemd.

 

Dr. Johannes Huber, voornoemd, geb. te Groningen 18 Juni 1823, arts te Kampen, huwde tweemaal: eerst te Leek 9 Mei 1851 met Elisabeth Metzlar, geb. in 1823, overl. te Kampen 17 Juli 1852, dochter van Alexander Jan en van Elizabeth Warmolts, en daarna te Kampen 13 Dec. 1854 met Maria Elisabeth van der Veen, dochter van Hendrik Cornelis en van Johanna Maria Elisabeth Dijckmeester. Uit het eerste huwelijk werd geboren:
1e
Elisabeth Catharina Huber, geb. te Kampen 8 Juli 1852, geh. aldaar 1 Juli 1874 met Cornelis Johannes Boele (zie geslachtlijst Boele).
Uit het tweede huwelijk, behalve een zoon die jong overleed:
2e
Margaretha Johanna Maria Elisabeth Huber, geb. te Kampen 28 Sept. 1855, geh. met Ferdinand Louiseus Brenkman;

3e Hendrik Cornelis Ulrich Jan Huber, geb. te Kampen 28 April 1857;
4e
Johanna Maria Elisabeth Huber, geb. te Kampen 10 Mei 1859, geh. aldaar 19 Juni 1879 met D. de Ronde Bresser, officier der infanterie;

5e Catharine Elise Wiggerdine Huber, geb. te Kampen 16 Juni 1860, geh. 28 Juli 1886 met R. H. Luber, officier der infanterie;
6e
Alexander Jan Huber, geb. te Kampen 8 Aug. 1863;
7e
Johannes Huber, geb. te Kampen 4 Sept. 1865;
8e Edo Johannes Huber, geb. te Kampen 6 Dec. 1869.

 

 

 

NOTEN

Noot 1 Zie DE HAAN HETTEMA, Stamboek van den Frieschen Adel.

 

Noot 2 Volgens het Nederland's Patriciaat, 77e jaargang, 1993, blz. 309 en 310 is de wapenvoerder:
Zacharias Huber
Geb. ca. 1601, notaris 1626, procureur- postulant 1626, secretaris grietenij Westdongeradeel 1644, volmacht ten landdage van Friesland 1650, overl. Holwerd 25 sept. 1678, begr. Dokkum.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890. 
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-’s Gravenhage 17.05.1931).

 

B = Burgerlijk wapen

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.