WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

 

Ten BERGE

 

 

 

 

 

wp-ten-berge-300

 


Beschrijving
:

Schild: In goud een uit de rechter schildhoek komende blauwe berg, waaruit komende een omgewende zilveren leeuw, rood getongd.

Helmteken: Een uitkomende zilveren leeuw, rood getongd.

Dekkleed: blauw, gevoerd van goud.

 

 

 

TEN BERGE (PLAAT 7)

 

Gerhard ten Berge, geb. te Groningen in Maart 1615, vinden wij als burgemeester zijner vaderstad vermeld en geh. met Houckje van Vrede. Hij stierf in Sept. 1655 en liet twee zoons na; de jongste, wiens afstammelingen zich in Frankrijk verspreid hebben, overl. aldaar, terwijl de oudste Gerhard Hendrik ten Berge, even als zijn vader, burgemeester van Groningen werd, en in 1682 stierf. Eerst was hij geh. met Anna Bursa en daarna met Maria van der Venne. Van zijne vijf kinderen volgen, uit het 1e huwelijk: Hendrik Gerhard ten Berge en Lamina ten Berge, geh. met Lodewijk Wijckel, secretaris van 't krijgsgericht en in 1720 overleden.
Hendrik Gerhard ten Berge, kapitein ten dienste der Vereenigde ProvinciŽn, was geh. met Holtijn Smith, die hem in 1697 een zoon schonk Tammo Jacob ten Berge, deze stierf als kapitein in dienst der Vereenigde ProvinciŽn in Juli 1732, nalatende bij zijne echtgenoot Anna Alida Mennes, die ook in Juli 1732 overl., vier kinderen, 1e Hendrik Gerhard ten Berge, ongeh. overl. 18 Feb. 1751 in den ouderdom van 27 jaren; 2e Tammo Jacob ten Berge, die volgt; 3eCatharina Petronella ten Berge, geb. 12 Aug. 1726, huwde 30 Jan. 1736 met Rudolph Helprich Eijssonius, J. U. D. voor 't hof van justitie te Groningen en Marcus Abraham ten Berge, geb. 29 Oct. 1730.

Tammo Jacob ten Berge, bovengenoemd, geb. 21 April 1726, was eerst luitenant in het eerste batailjon Oranje Stad en Lande, 23 Oct. 1762 ontslagen met den rang van majoor. Hij huwde tweemalen, te Bergen-op-Zoom ten eersten 14 Nov. 1754 met Johanna Elisabeth de Brauw, geb. in Suriname 20 Feb. 1724, overl. te Bergen-op-Zoom 1 Nov. 1757, dochter van Adriaan en van Maria Catharina Brouwers, begr. te Bergen-op-Zoom als wed. 23 Mei 1752, en ten tweeden 29 Dec. 1760 met Anna Ulcea Jarges, geb te Leeuwarden en wed. van kap. de Lely.
Bij iedere vrouw verwekte hij kinderen: alleen Mr. Tammo Adriaan ten Berge, ged. te Bergen-op-Zoom 25 Feb. 1756, st. 22 Oct. 1830 als president van de rechtbank te Groningen, en liet nakomelingen na.
Deze huwde 10 Juli 1792 met Anna Maria Geertruida van Swinderen, geb. te Vlagtwedde 24 Feb. 1760, gest. 17 Jan. 1844, dochter van Albert Hendrik en van Edsardina Sparringa, en wed. van Henrik Jan Upmeijer. Uit zijn huw. verwekte hij ťťn zoon, Mr. Tammo Adriaan ten Berge, ongehuwd te Groningen overleden, en twee dochters; eene daarvan, Albertina Henriette ten Berge, geb. te Groningen 18 Oct. 1795, gest. op den huize Glimmen, gem. Haren, 29 Jan. 1881 , huwt te Groningen 1 Sept. 1836 met Willem de Sitter, geb. te Groningen 8 Sept. 1790, gest. op de huize Glimmen 30 Jan. 1868, zoon van Willem en van Maria Albertina Johanna de Drews.
De geslachtlijst dezer familie komt voor in JAC. KOK , Geslacht-, Stam- en Wapenboek. D. I.

 

wpschild-ten-berge-80

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen., Plaat 7.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker