WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


image001.gif

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud


Voor reacties

 

 

A

Adelsbrief

Beschrijving

 

Wapen THIERRY

 

Adelsbrief van Robert Thierry

 

7 Oktober 1510

 

Antoon, bij de genade Gods, Hertog van CalibriŽ, van Lotharingen en van Bar, enz, enz, enz.

Aan alle tegenwoordigen en toekomenden, HEIL

Overwegende, dat door de natuurwet alle personen, zonder uitzondering, geacht worden, vrij te zijn, maar dat door het recht dat de mensen zich sedertdien toeeigenden, de voornoemde vrijheid in verscheidene gevallen beknot werd, heeft evenwel de voortreffelijkheid van de Prinsen en hun goedertierenheid, goedheid en zachtmoedigheid zich verheugd en er behagen in geschept eervol uit teverkiezen dezen die waardig tot deze uitverkiezing zouden bevonden worden;
daarom is het dat Wij, ingelicht over de deugden, de verdiensten, het eerbaar gedrag en de gebruikte omgangstaal van Robert Thierry, uit Saint Thomas, dicht bij Vienne, boogschutter in het gezelschap van onze zeer geliefde en getrouwe Messire Gratiaan Daguerre, Ridder, Goeverneur van Mouzon, Heer van het voornoemde Vienne, en (ingelicht) dat hij bevoegd is en handig omspringt met de wapenen, ook dat hij goederen bezit, voldoende om daarvan een zekere welstand op na te houden, wensende hem in ere te verheffen ten einde anderen ertoe aan te zetten, naar zijn voorbeeld, zich toe te leggen op deugdzame daden en prijzenswaardige werken;
om deze oorzaken en andere redenen die Ons bewogen, bovendien op verzoek en smeekschrift van voornoemde Heer Gratiaan Daguerre, die voornoemde Robert Thierry van jongsaf aan in zijn dienst heeft gehad, hebben Wij, tezamen met zijn nakomelingschap in rechte lijn, geboren en nog te baren uit wettelijk huwelijk, geadeld en verheffen hem in de adelstand, en door deze adelsbrief, met Onze speciale genade, Ons gezag en Onze volmacht, maken Wij van hem een Edelman.

En Wij willen dat voortaan hij en zijn genoemde nakomelingschap in rechte lijn uit wettelijk huwelijk, zoals gezegd werd, zouden genieten en gebruik maken van de rechten, voorrechten, privilegiŽnen van de voorrang van de adelstand zoals geplogen wordt en als gewoonte aangenomen door andere edelen;
dat hij rang zal kunnen nemen in de ridderschap, onderhouden en bezitten adellijke leengoederen, steden, kastelen, versterkte vestingen en burchten, net als waren zij vanouds gesproten uit adellijke rangen, zonder dat zij Ons voor dat alles enigerlei rente hoeven te betalen, die Wij van nu af en voor goed hebben gekweten en kwijten.

En, als teken van adelstand en om er deze mee te sieren, hebben Wij hun een blazoen geschonken zoals het in marge dezes geschilderd staat, met het volle recht het te dragen, te weten:

Een wapenschild van sinopel (groen), met een gebroken zilveren pijl, die aangebracht is als een keper, en drie gouden sterren, ťťn in de punt van het schild en twee aan het hoofd.

 

wapschild-150.gif

Thierry
Wapenschild

 

Familiewapen

 

 

 

image002.gif

THIERRY

 

 

 

 

Beschrijving:

 

Wapenschild: In groen een gebroken zilveren pijl, vergezeld van drie gouden sterren (5).

 

Helm: Aanziend, van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van rood.

 

Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

 

 

 

In 2007 getekend door Walter Andreas Groen.

 

Contact:

- Voor reacties

 


© WAZAMAR
sinds 1995

A = Adellijk wapen

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.