WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

Van Galen

 

 

 

 

Beschrijving:

Schild: In goud drie wolfsangels (weerhaken) van rood.

Helmteken: Een gewende vlucht van goud en rood met twee wolfsangels (weerhaken) van rood komende uit een kroon.

Dekkleed: rood, gevoerd van goud.

 

Leden van het geslacht Van Galen komen te Nijmegen en omstreken voor in het begin der XVe eeuw.
De eerste waarmede deze stamreeks kan beginnen, is Hendrik van Galen, hij was rector te Zalt-Bommel en is aldaar vóór 1628 begraven in de Oude Kerk. Bij zijne vrouw Elisabeth Zwaerdecroon, dochter van Bernard, rector te Utrecht en van Elisabeth van Loenresloot, liet hij zoo ver bekend is verscheidene kinderen na, o.a.:
Johan van Galen, predikant te Ingen, dien. f. één zoon had
1)
Pieter van Galen, die tweemaal huwde, eerst in 1660 met Alka Sigul en daarna in 1686 met Johanna Jansdochter. Hunne zes kinderen zijn:
-- 1 Hendrik van Galen, die volgt
-- 2 Jan van Galen
-- 3 Christoffel van Galen
-- 4 Anna van Galen
-- 5 Eva van Galen
-- 6 Alida Belia van Galen.
Van de vijf laatstgenoemde zijn geene aanteekeningen ter onzer kennis gekomen.

Hendrik van Galen, zoo even genoemd, overleden in 1742, was in 1690 gehuwd met Aletta de With en liet acht kinderen na:
-- 1 Elisabeth van Galen, geb. 1 Mei 1691.
-- 2 Pieter van Galen, die volgt .
-- 3 Jan Hendrik van Galen, geb. 18 Juli 1695.
-- 4 Alida Belia van Galen, geb. 12 Dec. 1697.
-- 5 Arnoldus Christoffel van Galen, geb. 11 Febr. 1700.
-- 6 Johanna Geertruida van Galen, geb. 31 Jan. 1706.
-- 7 Hendrik van Galen, geb. 28 Febr. 1708.
-- 8 Hendrik van Galen, geb. 26 Maart 1710.

Pieter van Galen, zo even genoemd, geb. 27 Jan. 1693. Hij was ontvanger van den grooten Gelderschen- en Munsterschen tol te Tiel, 21 Jan. 1745 werd hij beleend met tien morgen lands geheeten Streymerck, liggende te Zoelen, hem opgedragen door Dina Henrietta Cronstrom, douairière en boedelhoudster van Nicolaas Hans Willem van Delen. Hij stierf te Tiel 30 Maart 1762 en was aldaar 18 Oct. 1727 gehuwd met Anna Elisabeth Schulder, geb. te Dordrecht en overl. 28 Nov. 1761. Slechts één zoon werd hun geboren:

 

Hendrik Jan van Galen, geb. te Tiel 18 Aug. 1736. Den 19 Sept. 1754 werd hij te Leiden als student in de rechtsgeleerdheid ingeschreven. Hij was zijns vaders opvolger als ontvanger van den grooten Gelderschen tol te Tiel en 25 Mei 1767 in het leen de Streymerck te Zoelen. Hij overleed te Tiel 27 Febr. 1792.
Tweemaal verbond hij zich te Tiel in den echt:
1e 3 Juni 1760 met Maria Geertruida Verkerk, gest. 8 Febr. 1764, dochter van Markus, ook ontvanger van den grooten Gelderschen tol te Tiel en schepen aldaar.
2e 1 Aug. 1764 Maria Knobbout, geb. in 1730, gest. te Tiel 24 Aug. 1802, dochter van Willem, schepen van Cuilenburg.
Uit het 1e huwelijk werd één, uit het 2e vier kinderen geboren:

-- 1 Peter van Galen, geb. 29 April 1761, werd raad in de vroedschap, later wethouder van Tiel, beleend met gez. Leen de Streymerck te Zoelen en overl. te Tiel 7 Febr. 1836. Hij was gehuwd met Wilhelmina Colenbrander, doch heeft geene kinderen nagelaten.

-- 2 Wilhelmina Anthonia van Galen, geb. 18 Juni 1766, overl. In 1834, is 21 Febr. 1800 de vrouw geworden van Mr. Dominicus Snoeck, Heer van Herwijnen, overl. te Tiel in 1841.

-- 3 Mr. Jasper van Galen, geb. te Tiel 28 Aug. 1767. Hij was advocaat-fiscaal en schepen te Arnhem en stierf aldaar 31 Jan. 1839.

-- 4 Willem van Galen, geb. te Tiel 26 Mei 1771, werd te Leiden als student in de medicijnen ingeschreven 17 Sept. 1792, vestigde zich als med. doctor te Tiel, waar hij 1 Sept. 1843 stierf. Hij huwde 2 April 1798 met Geertruida van der Haak, dochter van Jan Herman en van Petronella Jacoba Leertouwer. Zij hertr. Mr. Frans van Meurs. Hun eenige dochter Maria van Galen, overl. Ongehuwd te Arnhem in Dec. 1875.

-- 5 Mr. Hendrik van Galen, geb. te Tiel 8 April 1773, student te Leiden, ingeschreven 13 Sept. 1790. Hij werd rentmeester-generaal der domeinen te Arnhem, daarna rijksontvanger van het postkantoor zijner geboortestad, waar hij 21 Juli 1850 overleden is. Hij huwde te Arnhem 3 Nov. 1804 met Anna Catharina Weyll, geb. te Loenen 30 Dec. 1782, gest. te Tiel 7 Juni 1848, dochter van J.B., controleur van de watertollen te Arnhem en van Sabina Hoffman. Hun huw. werd met acht kinderen verrijkt:

 

--- 1 Peter van Galen, geb. te Arnhem 20 Sept. 1805, phil. nat. doctor, lector der zeevaartkundige school te Rotterdam, voorzitter van het bataafsche genootschap aldaar. Hij zette zich in 1873 te Drumpt met ter woon neder. Hij was te Londen geh. 4 Juli 1840 met Emily Anne Taylor, aldaar geb. 15 Aug. 1808. Uit hun huw. zeven kinderen:
--- a Henriette van Galen, den 31 Maart 1874 te Palermo gestorven.
--- b Gerrit van Galen
--- c Susanna Cornelia van Galen
--- d Louisa van Galen
--- e Ada Janet van Galen, geb. te Rotterdam 12 Nov. 1851, huwde met Cornelis Theodoor van Oordt, zoon van Jacob Theodoor Frederik, voorzitter der wees- en boedelkamer te Soerabaya en van Christina Cornelia de Jonker
--- f Ernst Dirk van Galen
--- g Frank Arthur van Galen, huwde 20 Maart 1884 Anna Rosalia Kraus.

--- 2 Jasper van Galen, geb. te Arnhem 20 April 1808. Van 1843 tot 1883 was hij directeur van het postkantoor te Tiel, waar hij nog ongeh. woont.

--- 3 Sabina Josepha Emilie van Galen, geb. te Arnhem 20 Jan. 1810, gest. 25 Aug 1855. Zij huwde te Tiel 10 Aug. 1839 met Henri S. Lutz, kapitein der infanterie.

--- 4 Anna Catharina van Galen, geb. te Arnhem 19 Oct. 1811, huwt te Tiel 1 Nov. 1838 met P.J. freiherrn von Ayx, grondeigenaar te Niederdollendorf.

--- 5 Herman Lodewijk van Galen, geb. te Tiel 2 Juni 1818, ingenieur. Hij huwde te Wesel 17 Febr. 1846 met Marianne Helena Sauer.

--- 6 Emma Elisabeth van Galen, geb. te Tiel 2 Aug. 1820, geh. Aldaar 1 Maart 1849 met Johan Jacob van Lidth de Jeude, toen burgemeester van Wadenoyen.

--- 7 Ernst van Galen, geb. te Tiel 26 Oct. 1821, ingenieur bij het stoomwezen.

--- 8 Cecile Henriette Marianne van Galen, geb. te Tiel 18 Dec. 1825. Zij huwt in hare geboorteplaats 30 Aug. 1845 met Francois Chatelain, inspecteur départementaal de l'enseignement te Arras.   

 

 

1)
- Vermoedelijk is ook uit dit huw.: Hendrik van Galen, predikant te Heerewaarden, geh. 17 Mei 1695 met Agatha van Hardenberch, ged. te Kampen 23 Maart 1664, dochter van burgem. Arend en van Clara Dellemans, zij liggen met hunne uitgehouwen wapens (de drie weerhaken) in de kerk te Heerwaarden begraven en de predikant van Galen, die in 1673 te Edam stierf. Reeds ruim twee eeuwen vroeger komt het geslacht van Galen in Gelderland voor.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker