WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

 

familiewapen

 

Van LOON    Van LOON

 

wp-Van-Loon-1-300.gif

 


Beschrijving:

Schild: In zwart een breedarmig verkort Latijns kruis, beneden vergezeld van een vijfpuntige ster, alles zilver.

Helm: Aanziend met helmkroon.

Helmteken: Een breedarmig zilveren Latijns kruis.

Dekkleed: Zilver, gevoerd van zwart.

 

V A N  L O O N
(PLAAT 52) 2.

P O T T E R  V A N  L O O N .

Een ander geslacht van dezen naam heeft tot stamvader: Jan van Loon, procureur-postulant en notaris te Leeuwarden, die in 1593 op last van graaf Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, de volmachten van elk der vier kwartieren ter landsdage insinueerde 3. Hij overleed te Leeuwarden tusschen 17 April en 3 Juli 1605 en was geh. met Maycke van Haselbergh, overl. in 1644.
Vrij zeker was de oudste van hunne kinderen: Willem van Loon, geb. te Leeuwarden omstreeks 1595 4, kunstschilder aldaar, die 25 Aug. 1615 te Parijs zijn naam teekende in het album van den Leeuwarder schilder Wybrandt de Geest, den zwager van Rembrandt van Rijn. Hij huwde te Leeuwarden 25 Juni 1620 met Berber Jansdochter, van Meppel, met wie hij naar hare geboorteplaats schijnt getrokken te zijn, dewijl in de doopregisters te Leeuwarden geene kinderen van hen voorkomen.
Hun zoon: Jan Willems van Loon, chirurgijn te Meppel, huwde aldaar als jong gezel van Meppel 15 Sept. 1644 met Geessien Harmens, jonge dochter van Meppel. Blijkens de aanteekeningen van hun kleinzoon Johan van Loon stierf hij te Meppel 4 Nov. 1706 en was zijne vrouw toen ongetwijfeld reeds overleden.
Hun zoon: Willem van Loon, ged. te Meppel 15 Aug. 1645, eerst chirurgijn aldaar, werd 22 Juni 1686 door den stadhouder Willem III benoemd tot chirurgijngeneraal van het leger en sedert 30 Juni 1686 tot zijn ordinaris lijfs-chirurgijn. Als zoodanig vergezelde hij dien vorst in 1688 op zijn tocht naar Engeland, in 1690 op zijnen zoo belangrijken tocht naar Ierland, bij zijne veldtochten tegen Lodewijk den XIV, bij het beleg van Namen, enz. 5. Hij overleed te Steenwijk 18 Sept. 1701 en was gehuwd te Meppel 21 April 1667 met Albertina Kiers Jansdochter, ged. aldaar 27 Sept. 1643, overl. te Steenwijk 20 Sept. 1722, alwaar beiden in het koor der kerk begraven zijn.
Uit hunnen echt werden geboren, behalve een zoon, die jong overleed:
1e Jan Kiers van Loon, ged. te Meppel 24 April 1668, in 1693 schout en burgemeester van Steenwijk, aldaar ongeh. overl. 5 Sept. 1701;
2e Johan van Loon, die volgt;
3e Harmen van Loon, geb. in 1677, schout van Steenwijk, Steenwijkerwold en Scherwolde, tevens thesaurier van Steenwijk, overl. 4 Nov. 1719, geh. te Steenwijk 11 April 1706 met Anna Barels van Oldeberkoop, overl. 21 Dec. 1707, bijna 23 jaar oud.

 

Johan van Loon, zoo evengenoemd, geb. in 1671 of 1672, schout van Oldemarkt, IJsselham c. a., overleed te Oldemarkt in Mei 1709. Hij huwde aldaar 1 Oct. 1699 met Elsien Valken Pietersdochter, overl. na 1732. Hunne kinderen waren, behalve een zoon, die jong overl.:
1e Pieter (of Peter) van Loon, die volgt;
2e Albertus van Loon, geb. te Oldemarkt 19 Dec. 1704, geh. aldaar 17 Sept. 1729 met Annigje Paauw, geb. aldaar, bij wie hij twee kinderen verwekte:
a. Johanna van Loon, ged. 30 Nov. 1730;
b. Elsjen van Loon, ged. 18 Febr. 1732;

Elsjen van Loon, ged. te Oldemarkt 2 Maart 1707.

Pieter (of Peter) van Loon, voornoemd, ged. te Oldemarkt 30 Jan. 1703, overleed aldaar omstreeks 1731. Hij huwde te Oldemarkt 4 Maart 1730 met Jantje Glastra Everhardusdochter, ged. aldaar 1 Juni 1707.
Uit hunnen echt sproot een zoon: Jan van Loon, geb. te Oldemarkt 5 Sept. 1730, eerst procureur en adjunct-richter, 11 Jan. 1779 door Willem V benoemd tot schout van Kuinre en Blankenham, van welke betrekking hij in 1795 vervallen werd verklaard, wijl hij weigerde den nieuwen van hem gevorderden eed in handen van de tijdelijke municipaliteit af te leggen; hij stierf te Kuinre 5 Juni 1802 en huwde te Oldemarkt 11 Sept. 1747 met Rikje Glastra, ged. te Kuinre 30 Oct. 1729, aldaar overl. 20 Maart 1799, dochter van Jan en van Aafje Peters; hunne kinderen waren:
1e Aafje van Loon, ged. te Oldemarkt 18 Juli 1751 , overl. omstreeks 1782, geh. 20 Nov. 1774 met Meinardus Tuttel, secretaris van Steenwijk;
2e Peter van Loon, ged. te Oldemarkt 21 Dec. 1755, geh. in 1794 met Hiltjen Nijenhuis, overl. te Haule 2 Febr. 1828;
3e Jan Glastra van Loon, ged. te Oldemarkt 10 Dec. 1758, overl. te St. Anna-Parochie 25 Dec. 1829, geh. met Antje Jemkes;
4e Sjoerd van Loon, ged. te Oldemarkt 11 Nov. 1764, overl. te L. Vrouwen-Parochie 18 Sept.. 1826, geh. met Froukje Knoop;
5e Willem van Loon, ged. te Oldemarkt 20 Aug. 1769, overl. te Harlingen in 1843;
6e Albertus van Loon, ged. te Oldemarkt 29 Maart 1771 , overl. te St. Anna-Parochie 4 Febr. 1803;
7e Everhardus van Loon, die volgt.

 

Everhardus van Loon, pas genoemd, geb. te Oldemarkt 1 Febr. 1762, van 1796-1835 secretaris van het Bildt en van 1799 tot zijn dood notaris te St. Anna-Parochie, overleed aldaar 6 Febr. 1840. Hij huwde tweemaal: eerst te Noordwolde 10 Aug. 1783 met Femmigje Boven kamp, geb. aldaar 17 Oct. 1757, overl. te St. Anna-Parochie 24 Febr. 1798, dochter van Laurens en van Antje Braam, en daarna 16 Juni 1799 met Attje Potter Jouwsma, geb. te Eestrum 11 Maart 1776, overl. 7 April 1828, dochter van Ouwe Jouwsma en van Tettje Potter.
Uit het eerste huwelijk werden geboren:
1e Laurens van Loon, geb. te St. Jacobi-Parochie 23 Aug. 1791 , predikant te L. Vrouwen-Parochie, daarna te Welsrijp en Baayum, overl. 7 April 1861, geh. 19 Febr. 1813 met Margaretha Swartte, geb. te Jemgum 26 Maart 1786, overl. te Dokkum in 1866, bij wie hij vijf kinderen verwekte:
a. Gerhardus Henrictis Swartte van Loon, geb. te L. Vrouwen-Parochie 7 Dec. 1813, overl. in 1870, geh. te Wommels 22 Aug. 1834 met Derkje Weenink, overl. in 1878, uit welk huwelijk verscheidene kinderen geboren werden;
b. Everhardus van Loon, geb. te L. Vrouwen-Parochie 27 Nov. 1814, rijks-ontvanger te Oostermeer, overl. in 1850, geh. in 1840 met Binke la Fleur, geb. te Tjummarum, die na zijn dood met hunne vijf zonen naar Amerika vertrok;
c. Jacobus Meinardi Swartte van Loon, geb. te L. Vrouwen-Parochie 29 Dec. 1816, woonachtig te Dokkum, lid der prov. staten van Friesland, overl. in 1863, geh. in 1845 met Maria van Haarst;
d. Femmigje van Loon,
geb. te Weisrijp 14 Maart 1822, ongeh. overl. te Dokkum in 1864;
2e Jan van Loon, die volgt;

uit het tweede huwelijk werd geboren:
3e Mr. Johannes Potter van Loon, die mede volgt.

Jan (of Jan Everhardus) van Loon, zoo evengenoemd, geb. te St. Jacobi-Parochie 8 April 1795, in 1820 notaris te Ferwerd, later te St. Anna-Parochie, secretaris-ontvanger van het Nieuw Bildt, overleed te St. Anna-Parochie 29 April 1829. Hij huwde tweemaal: eerst te St. Anna-Parochie 28 Mei 1818 met Hutje Oosterlo, geb. te Sneek 2 Aug. 1795, overl. onder St. Jacobi-Parochie 26 Juni 1850, en daarna met G. W. Wassenaar, dochtervan Jacobus en van Janneke Tjepkes Scrinerius.
Uit het eerste huw. sproten vier kinderen:
1e Femmigje van Loon, geb. te St. Anna-Parochie 25 Sept. 1820, overl. te Franeker 20 Jan. 1869, geh. op den huize Noordzicht te St. Jacobi-Parochie 13 Maart 1842 met Nicolaas Jacobus Kiers, geb. te Steenwijk 2 Juli 1814, overl. te Leeuwarden 10 Febr. 1880, zoon van Meinardus Johannes en van Jacoba Reiners;
2e Jacobus van Loon,
die volgt;
3e Everhardus van Loon, geb. te St. Anna-Parochie 25 Aug. 1823, aldaar overl. 22 Aug. 1862, er geh. 16 Mei 1844 met Sjoukje Siderius, geb. 29 Sept. 1821 , overl. 8 Oct. 1862, dochter van Evert en van Hiltje Wiglama; hunne kinderen zijn:
a. Hiltje van Loon, geb. te St. Anna-Parochie 19 Oct. 1850, geh. te Weidum 16 Mei 1867 met Sijbren Bakker, geb. te Winsum 24 Aug. 1844;
b. Jacobus van Loon, geb. te St. Anna-Parochie 15 Maart 1859, geh. 26 Mei 1881 met Grietje Zijlstra, bij wie hij verwekte: Wijke van Loon, geb. 25 Aug. 1883;
4e Johannes Scrinerius Potter van Loon, geb. te St. Anna-Parochie 22 Aug. 1826, eerst secretaris, vervolgens burgemeester van het Bildt, daarna notaris te Dronrijp en sedert 1862 lid der prov. staten van Friesland, geh. 4 Aug. 1859 met Wytske Braunius Oeberius, geb. te St. Anna-Parochie 14 April 1831, dochter van Oebele Braunius en van Klaasje Boyens Wassenaar.

 

Jacobus van Loon, voornoemd, geb. te St. Anna-Parochie 30 Dec. 1821 , van 1852 tot 1860 secretaris van Baarderadeel, van 1850 af lid der prov. staten van Friesland en sedert 1860 lid van de gedep. staten dier provincie, in 1844 mede-oprichter van „it selscip foar Frysce tael", sedert 1862 daarvan voorzitter, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, huwde te Wommels 29 Juli 1858 met Aafke Noordenbos, geb. aldaar 18 Jan. 1822, dochter van Johannes en van Clara Heeres.
Zij zijn de ouders van vier kinderen:
1e Jan van Loon, geb. te Huins 3 Mei 1859, jur-candidaat te Groningen;
2e Johanna Clara Joacomina van Loon, geb. te Huins 29 Aug. 1860;
3e Johannes Ulbo van Loon, geb. te Huins 9 Jan. 1863, officier der artillerie bij het O. I. leger;
4e Johannes Willem Everhardus van Loon, geb. te Huins 14 Sept. 1865, theol. student.

Mr. Johannes Potter van Loon, tevoren genoemd, geb. te St. Anna-Parochie 25 April 1800, eerst advocaat te Groningen, daarna procureur te Appingedam en verscheidene jaren burgemeester aldaar, overleed er 1 Jan. 1865. Hij huwde driemaal: 1e te Groningen 28 Jan. 1824 met Gesiena Marissen, geb. aldaar 5 Mei 1799, overl. te Appingedam 30 Juli 1835, dochter van Johannes en van Meike Damste; 2e in Sept. 1836 met Reiniera Sissingh, overl. 1 Dec. 1837; 3e te Uithuizen 27 Dec. 1842 met Willemina Titia Brouwer, geb. te Garmerwolde 2 Febr. 1814, dochter van Laurentüis Meyer Brouwer en van Ida Alegonda Elisabeth Lohman.
Uit het eerste huw. werden geboren:
1e Johannes Marissen van Loon, geb. te Groningen 22 Maart 1825, predikant, eerst te Hoogezand, later te Kampen, overl. te Uithuizen 21 Mei 1856;
2e Mr. Everhardus van Loon, geb. te Groningen 5 Sept. 1826, van 1849 tot 1854 advocaat, van 1854 tot 1869 kantonrechter te Appingedam, van 1856 tot 1871 lid der prov. staten van Groningen, van 1857 tot 1869 schoolopziener, van 1869 tot 1871 lid der gedep. staten van Groningen en sedert 1871 griffier dier staten, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, geh. te Appingedam 26 Nov. 1856 met Aafjen Sjabbina Cleveringa, geb. aldaar 14 Dec. 1835, dochter van Rudolph en van Giselina Margaretha Molenk; het tweede huw. bleef kinderloos, terwijl uit het derde, behalve vijf, reeds overleden, voortsproten:
3e Ida Alegonda Elisabeth van Loon, geb. te Appingedam 31 Dec. 1843, geh. te Groningen 3 Febr. 1871 met Rudolph Ebels van der Loeff, geb. te Appingedam 17 Maart 1841, oud zee-officier, thans (1887) burgemeester van Ooststellingwerf, zoon van Paulus Adrianus en van Cornelia Ebelina Cleveringa;
4e Attje Johanna van Loon,
geb. te Appingedam 24 Mei 1845, geh. in Juni 1868 met Samuel Wytema, geb. te Groningen 7 Dec. 1841, med. doctor en arts te Nieuwolda, zoon van Douwe en van Jacobiena Veldman;
5e Hendrik Jan Everhardus van Loon, geb. te Appingedam 17 Oct. 1849, candidaat-notaris op Java;
6e Everhardus van Loon, geb. te Appingedam 1 Jan. 1851, predikant, eerst te Purmerland, daarna te Vries, thans (1887) te Sassenheim, geh. te Finsterwolde 2 Oct. 1876 met Geeske Breegenbeek van der Tuuk, geb. aldaar 22 Nov. 1849, dochter van Dr. Markus van der Tuuk en van Fenna Nanninga; uit hunnen echt sproten voort:
a. Johannes Potter van Loon, geb. te Purmerland 25 Juli 1877;
b. Fenna van Loon, geb. te Purmerland 22 Juli 1878;
c. Willeminalitia van Loon, geb. te Vlagtwedde 6 Oct. 1880;
d. Maria van Loon, geb. te Vlagtwedde 5 Maart 1883;
e. Markus van Loon, geb. te Sassenheim 7 Jan. 1887;
7e Jan Potter van Loon, geb. te Appingedam 31 Jan. 1860, candidaat-notaris.

 

 

NOTEN

 

2. Ofschoon de in deze aanteekeningen eerst voorkomende Jan van Loon als notaris een zegel gebruikte blijkens het Charterboek van Friesland, IV, blz. 812, en de Hypotheekboeken van Leeuwarden, I I , blz. 113, is dit zegel niet kunnen worden opgespoord. Het nu afgebeelde wapen met vijfpuntige ster, enz. is gelijk aan dat door Harmen van Loon, scholtus van Steenwijk, in 1702 gebezigd, voorkomende op stukken, aanwezig in het oud archief van Overijssel. Zie mede Bijdragen van Overijssel, III, blz. 330. Hoewel later soms met eenige wijziging of toevoeging gebezigd, bleef het echter tot nu steeds bijna onveranderd bij de familie in gebruik.

3. Charterboek van Friesland, IV, blz. 828.

4. Arent van Loon was van 1609-1622 notaris en postulant te Leeuwarden en Arnoldus van Loon van 1610—1627 notaris aldaar. In welke familie-betrekking zij stonden tot bovengenoemden Jan van Loon, is tot heden niet gebleken. Betreffende' Willem van Loon, zie w. EEKHOFF, Kunstverzameling van Leeuwarden, 1875, blz. 284, en : De vrouw van Rembrandt, Amsterdam 1862, van denzelfden schrijver.

5. Zie: Journael van Constantijn Huygens, den Zoon, Utrecht, 1876-77, waaruit blijkt, dat hij van 1688-1697 overal in de nabijheid was van Willem III. Zijne vrouw woonde te Londen; in 1703 (Paschen) bracht zij hare belijdenis-attestatie van daar naar Steenwijk over.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen. Plaat 52-2.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

zie ook: Wapen Van Loon

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.