WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud

Voor reacties

 

WICHERS

 

 

 

VAN BUTTINGHA WlCHERS en EYSSONIUS WICHERS

 

 

 

wp-wichers-300

 


Beschrijving:

Schild: In blauw drie gouden oranjeappelen met groene steel en twee bladeren.

Helmteken: een paardenkop met hals van natuurlijke kleur.

Dekkleed: blauw gevoerd van goud.

Schildhouders: Twee leeuwen van natuurlijke kleur, rood getongd, de rechter aanziend.

Het geheel staande op een groene arabesk.

 

 

 

WICHERS (PLAAT 93)

 

Wicher Rotgersz. geb. in 1584, vluchtte uit Antwerpen en vestigde zich te Groningen als koopman, alwaar hij in 1629 gezworen der stad en vaandrig in het burger regiment was. Hij overleed 29 Dec. 1648 en werd begr. In de Martini-kerk alwaar mede zijne vrouw, Beerta Schoning, geb. in 1588, overl. in 1647, ter aarde besteld werd.
Uit hunnen echt sproten voort:
1e Johannes Wichers, die volgt;
2e Geese Wichers Rotgers, geb. in 1618, overl. 3 Dec. 1670, geh. 4 Sept. 1651 met Mr. Scato Gockinga, geb. 4 Dec. 1624, raadsheer van Groningen, overl. 19 Juni 1683, zoon van Ludolf Hendrik en van Hille Gockinga;
3e Abraham Wichers, die mede volgt;
4e Wicher Wichers, die daarna volgt.

Johannes Wichers, zoo evengenoemd, J. U. D., geb. te Groningen 29 Juli 1616, burgemeester aldaar, luitenant der hoog justitie kamer, overleed 15 Nov. 1667. Hij huwde 19 Jan. 1645 met Clara Ludolphi Gockinga, geb. 2 Febr. 1621, overl. 11 Oct. 1679, zuster van Mr. Scato, voornoemd. Zij waren o. a. de ouders van:
1e Ludolf Wichers, die volgt;
2e Wicher Wichers, geb. 5 Febr. 1649, kapitein der studenten bij de belegering van Groningen, later kapitein in het leger, geh. 25 Mei 1673 met Agatha Haikens, bij wie hij o. a. verwekte: a. Johan Wichers, geb. 1 Aug. 1678, gezworen van Groningen, en olderman van het Stapelrecht, overl. 25 Sept. 1726, geh. met Zwana Venema; b. Clara Wichers, geb. in 1680, geh. met Eppo Gockinga;
3eRotger Wichers, geb. 24 Mei 1650, kapitein der infanterie, overl. 24 Aug. 1684, geh. met Anna Helena Gockinga Hendrik Ludolfsdochter, die hem twee zonen schonk.

Ludolf Wichers, zoo evengenoemd, geb. 4 Nov. 1647, secretaris der prov. rekenkamer van Groningen, overleed 3 Nov. 1691. Hij huwde 12 Juli 1674 met Helena Gockinga, overl. 20 Sept. 1727, dochter van Arend Ludolf, kolonel, en van Judith van Iddekinge. Uit hun huwelijk werd o. a. geboren:
Jan Hendrik Wichers, geb. 19 Mei 1675, majoor, commandant van de Nieuwe-Schans, overleed 7 April 1738. Hij huwde 27 April 1706 met Walburg van Boshuizen, geb. in 1677, overl. 23 April 1757, bij wie hij verwekte:
1e Arend Ludolf Wichers, die volgt;
2e Hendrik Jan Wichers, geb. 25 Nov. 1710, kapitein eener compagnie voetknechten, overl. 10 Nov. 1753, geh. met Arendina Nysingh, uit welken echt o. a. sproot: Barbara Wichers, geb. in 1748, geh. met Hillebrand Wichers, later te noemen.

Mr. Arend Ludolf Wichers, zoo evengenoemd, geb. 10 Maart 1709, burgemeester van Groningen, in 1741 raadsheer aldaar, overleed 10 Aug. 1760. Hij huwde 27 Jan. 1732 met Wibbina Gerlacius, geb. 9 Oct. 1709, dochter van Gerhard Reinier en van Wibbina Wichers, later te noemen. Zij waren o. a. de ouders van:
1e Wibbina Wichers, geb. 24 Aug. 1733, overl. 1 Jan. 1794, geh. 4 Juli 1762 met Harm Frederik Sichterman, geb. 18 Dec. 1734, olderman van het Gild-Water en Stapelrecht der stad Groningen, overl. 28 Sept. 1779
(zie geslachtlijst Sichterman);
2e Walburg Helena Wichers, geb. 27 Maart 1735, ongeh. overl. in 1793;
3e Gerard Reinier Wichers, geb. 27 Juli 1736, ongeh. overl. te Hougly in Bengalen in 1766;
4e Barbara Wichers, geb. 25 Aug. 1743, overl. in Juli 1774, geh. 5 Mei 1771 met Dr. Jan Hendrik Stolte, geb. in 1739, med. doctor en oud burgemeester van Zwolle, overl. aldaar 18 Febr. 1795, na hertr. te zijn met Francoise Hubertina Spiering;
5e Jhr. Mr. Hendrik Ludolf Wichers, geb. te Groningen 10 Febr. 1747, werd in 1811 door Napoleon I in den adelstand verheven als Ąbaron de 1'empire", en door Koning Willem I daarin bevestigd met het praedicaat van jonkheer voor hem en al zijne wettige afstammelingen 1);
Beerta Clara Wichers, geb. 7 Sept. 1749, overl. 14 April 1828, geh. 24 Oct. 1776 met Anionius Driessen, geb. te Groningen 17 April 1752, herv. predikant te Noordwijk, overl. aldaar 7 Oct. 1808, zoon van Johannes Petrus en van Anna Catharina Alberthoma;
7e Jan Hendrik Wichers, die volgt.

Jan Hendrik Wichers, pas genoemd, geb. te Groningen 15 Jan. 1754, officier in Nederl. dienst, daarna ontvanger der koopschatspenningen in de provincie van Stad en Lande, overleed te Groningen 23 Sept. 1835. Hij huwde aldaar 20 Nov. 1785 met Henrietla Cornelia Philippina Meurs, geb. te Batavia 12 Nov. 1750, overl. te Groningen 31 Jan. 1824, dochter van Willem Jacob en van Catharina Jacoba Steenwijk. Hunne kinderen zijn:
1e Willem Jacob Meurs Wichers, geb, te Groningen 19 Aug. 1786, rijks ontvanger en inspecteur der stedelijke belastingen aldaar, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Groningen 14 Febr. 1861 , geh. aldaar 24 April 1810 met Jkvr. Wibbina Wichers, er geb. 3 Febr. 1780, overl. te 's-Gravenhage 17 Dec. 1877, dochter van Jhr. Hendrik Ludolf en van Arendina Bertling; behalve een zoon die jong overleed, sproten uit hunnen echt:
a. Henriette Cornelia Philippina Wichers, geb. te Groningen 19 Maart 1811, overl. te Utrecht 31 Oct. 1883, geh. te Groningen 19 Nov. 1836 met Mr. Gerrit de Balbian van Doorn, geb. te Purmerend 3 Maart 1809, notaris en lid van den gemeenteraad te Utrecht, oud kantonrechter aldaar, versierd met het Metalen Kruis, overl. te Utrecht 12 Febr. 1888, zoon van Jan Goderd en van Laurentia Francoise Christine Verster de Balbian;
b. Hendrik Ludolf Wichers, geb. 17 Juni 1812, commies ter prov. griffie van Groningen, ongeh. overl. 15 Nov. 1851;
c. Arendina Meurs Wichers, geb. 29 Nov. 1817, geh. te Groningen 20 Mei 1842 met Mr. Jan Hendrik Geertsema, notaris en secretaris van curatoren der hoogeschool aldaar, lid der prov. staten en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal , vervolgens minister van binnenlandsche zaken , daarna commissaris des Konings in Overijssel;
d. Beerta Meurs Wichers, geb. 16 Febr. 1819, geh. te Groningen 19 Maart 1853 met Mr. Hendrik Guichart Abresch, notaris te Zuidhorn, overl. te de Steeg 13 Oct. 1882, oud 70 jaar;
2e Mr. Arend Ludolf Wichers, die volgt;
3e Geertrui Johanna Cornelia Wichers, geb. te Groningen 21 April 1794, overl. aldaar 25 April 1845, er geh. 2 Juni 1817 met haren neef Mr. Scato Gockinga, laatst raadsheer in het prov. gerechtshof van Groningen.

Mr. Arend Ludolf Wichers, zoo evengenoemd, geb. te Groningen 20 Dec. 1790, hoofd-commies ter prov. griffie en secretaris van curatoren der hoogeschool te Groningen, overleed aldaar 6 Jan. 1845. Hij huwde te Groningen 28 Oct. 1813 met Dina Adriana Johanna Trip, geb. aldaar 27 Jan. 1791, overl. te Utrecht 5 Jan. 1868 (zie geslachtlijst Trip). Behalve twee kinderen die jong stierven, sproten uit hunnen echt:
1e Henrietta Cornelia Philippina Wichers, geb. te Groningen 1 April 1814, geh.: eerst 17 Dec. 1849 met Karel Antonie Urbanus, officier, overl. in West-IndiŽ, en daarna te Groningen 15 April 1856 met Karel Christiaan Paehlig, gepens. kapitein bij het O.-I. leger, overl. 2 Febr. 1860;
2e Hendrik Rudolf Wichers, geb. te Groningen 15 Aug. 1815, overl. te Paramaribo, geh. met Sara Millon ; uit hun huwelijk sproot voort: Henrietta Cornelia Philippina Wichers, geb. in 1841, overl. te Demerary 12 Oct. 1876, geh. in W.-Indie met N.N. van Genderen;
3e Johanna Hendrika Wichers, geb. te Groningen 6 Nov. 1816, overl. aldaar 8 Mei 1866, er geh. 29 Sept. 1845 met Mr. Nicolaas van Hasselt, geb. op den huize de Braak te Paterswolde 9 Aug. 1817, advocaat en notaris te Groningen, overl. aldaar 5 Maart 1888, na hertr. te zijn met Margaretha Aafje Johanna Sannes.
(zie geslachtlijst van Hasselt);
4e Mr. Antonie Frederik Wichers, geb. te Groningen 16 Nov. 1817, advocaat en procureur, eerst te Groningen, later te Padang, overl. te Tangerang (Java) 12 Oct. 1861, geh. te Groningen 5 Aug. 1845 met Elsiena Hendrika Reinhardina van Bakkenes, geb. te Amersfoort 15 Aug. 1818, dochter van Hendrik en van Anna Elisabeth van Loenen; uit hunnen echt sproten o. a. voort:
a. Anna Elisabeth Wichers, geb. te Groningen 5 Oct. 1846, overl. te Batavia 21 Sept. 1881 , geh. 29 Juli 1872 met Willem Tinge;
b. Anton Frederik Wichers, geb. te Groningen 17 Aug. 1849, overl. 19 Aug. 1874;
c. Arend Ludolf Hendrik Wichers, geb. te Groningen 8 Aug. 1851;
d. Henrietta Cornelia Philippina Wichers, geb. te Groningen 17 Maart 1855, geh. 10 Nov. 1877 met George Leonard Schultz, adsistent-resident;
5e Geertrui Johanna Cornelia Wichers, geb. te Groningen 21 Dec. 1818, geh. met Mr. Cornelis Bernard Wichers, na te noemen;
6e Reinhardina Maria Elisabeth Wichers, geb. te Groningen 21 Febr. 1821, overl. te Zuidbroek 19 Oct. 1859, geh. te Groningen 10 Juli 1849 met Mr. Abraham Trip, geb. te Zuidbroek 20 Nov. 1819, kantonrechter aldaar, er overl. 6 Aug. 1888
(zie geslachtlijst Trip);
7e Jan Hendrik Wichers, geb. te Groningen 15 Sept. 1822, gepens. luit.-kolonel der infanterie, overl. te Middelstum 24 Mei 1887, geh. te Dalen 2 Juli 1851 met Gabrielle Sophie Heymans, geb. 3 Nov. 1825, overl. te Wageningen 19 Maart 1882, dochter van Dr. Caspar Melchior Balthazar en van Anna Elisabeth Margaretha barones van Eek; uit hunnen echt werden geboren:
a. Anna Elisabeth Margaretha Wichers, geb. te Dalen 13 Oct. 1852, geh. te Coevorden 20 Nov. 1878 met Hendrik Rudolf Trip, geb. te Hoogezand 19 Mei 1851, notaris te Middelstum, zoon van Mr. Abraham en van Reinhardina Maria Elisabeth Wichers, voornoemd;
b. Arendina Ludolphina Wichers, geb. te Dalen 10 Mei 1854, jong overleden;
c. Geertruida Engelbertina Wichers, geb. te Dalen 19 Oct. 1855, geh. te Coevorden 15 Oct. 1880 met Willem Carel Adriaan Hofkamp, bouwkundige;
d. Arendine Ludolphine Wichers, geb. te Dalen 31 Jan. 1858, geh. te Coevorden 15 Oct. 1880 met Herman Christinus Reimers, leeraar aan de rijkslandbouwschool te Wageningen;
e. Casper Melchior Balthasar Wichers, geb. te Leeuwarden 6 Maart 1860;
f. Johannes Cornelis Wichers, geb. te Harderwijk 21 April 1865;
g. Jan Hendrik Gabriel Wichers, geb. teCoevorden 19 Sept. 1870.

Mr. Abraham Wichers, tevoren genoemd, geb. in 1620, gezworen, daarna secretaris en raad van Groningen, overleed 14 Mei 1656. Hij huwde 28 Nov. 1649 met Wibbina de Drews, die hem een zoon schonk:

Wicher Wichers, geb. in 1651 , secretaris der hooge justitiekamer te Groningen, daarna burgemeester en gecomm. ter vergadering van de Staten-Generaal, overleed 12 Mei 1715. Hij huwde 8 Oct. 1673 met Beerta Johanna Tammen, geb. in 1652, overl. in 1702, bij wie hij verwekte:
1e Abraham Wichers, geb. in 1677, kapitein der infanterie, overl. in 1709;
2e Johan Wichers, die volgt;
3e Wibbina Wichers, geb. 1 Oct. 1682, overl. 26 Aug. 1749, geh. in 1703 met Gerhard Reynier Gerlacius, rentmeester der stadsveenen van Groningen, gecommiteerd ter Staten-Generaal, overl. in 1718;
4e Elisabeth Wichers, geb. 9 Juli 1684, overl. 2 Juni 1751, geh. met Leonard de Veencamp, burgemeester van Groningen, overl. in 1731;
5e Beerta Helena Wichers, geb. 21 April 1688, overl. in 1739, geh. 7 Sept. 1716 met Jan Sibenius, majoor, commandant van de Oude-Schans;
6e Hebelina Wichers, geb. 3 Juli 1693, ongehuwd overleden 10 Jan. 1768.

Johan Wichers, zoo evengenoemd, geb. in 1681, rentmeester, raadsheer en burgemeester van Groningen, overleed 11 Nov. 1729. Hij huwde te Groningen 1 April 1708 met Elisabeth Sophia Trip, geb. te Warffum 4 Aug. 1687, overl. te Groningen 2 April 1753 (zie geslachtlijst Trip). Uit hunnen echt werden geboren:
1e Beerta Wichers, geb. 3 Febr. 1709, geh. met Hendrik Muntingh Appius, secretaris, later raadsheer te Groningen; 2e Louis Wichers, die volgt;
3e Wibbina Wichers, geb. in 1713, geh. met Jacob Mensinga, assessor van het ondergericht en veertiger te Emden; 4e Christina Louisa Wichers, geb. in 1716, ongehuwd overleden;
5e Elisabeth Sophia Wichers, geb. in 1718, overl. in 1773, geh. te Groningen in 1749 met Mr. Laurens Adriaan Trip, geb. aldaar 30 Mei 1723, raadsheer te Groningen, enz., overl. in Dec. 1783
(zie geslachtlijst Trip);
6e Wicher Wichers, die mede volgt;
7e Johan Wichers, die daarna volgt.

Louis Wichers, voornoemd, geb. 9 Juli 1710, raadsheer en secretaris van Groningen, overleed 20 Juni 17j6. Hij huwde in 1736 met Elisabeth Helena Gruys, geb. in 1713, overl. te Groningen 15 Dec. 1795. Een zoon uit hunnen echt overleed jong, de overige kinderen zijn:
1e Elisabeth Sophia Wichers, geb. 3 Oct. 1737, overl. 9 Febr. 1822, geh. met Theodorus Lubbers, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Groningen;
2e Hillebrand Jacob Wichers, die volgt;
3e Anna Elisabeth Wichers, geb. 31 Mei 1740, overl. 6 Oct. 1826, geh. met Henricus Sparringa.

Hillebrand Jacob Wichers, zoo evengenoemd, geb. 26 Nov. 1738, ontvanger van het collateraal te Groningen, overleed 11 Aug. 1813. Hij huwde tweemaal: eerst in April 1769 met Catharina Helena Costerus, en daarna met Barbara Wichers, voornoemd. Uit het eerste huwelijk werden twee, uit het tweede een kind geboren:
1e Louis Wichers, die volgt;
2e Albert Willem Wichers, die mede volgt;
3e Hendrik Wichers, geb. 9 Maart 1779, over!. 19 Febr. 1824.

Louis Wichers, zoo evengenoemd, geb. 17 Sept. 1770, controleur bij den waarborg van gouden en zilveren werken te Groningen, overleed aldaar 14 Oct. 1831. Hij huwde te Haarlem 24 April 1796 met Quirina Mathilda Ter Sier, geb. 30 Juni 1775, overl. te Groningen 4 Jan. 1841. Hunne kinderen zijn:
1e Catharina Helena Wichers, geb. in Nov. 1797, overl. 20 April 1859, geh. 8 Jan. 1823 met Nicolaas Matthes, oud ritmeester der kurassiers;
2e Maria Jacoba Johannes Wichers, geb. te Amsterdam 28 Febr. 1799, overl. te Groningen 20 Aug. 1849, geh. 27 Juni 1823 met Mr. Gerard de Waal, procureur, overl. te Heerenveen 10 Sept. 1841 ;
3e Mr. Rudolph Helprich Eyssonius Wichers, geb. 9 Juli 1800, procureur-generaal bij het prov. gerechtshof te Groningen, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Groningen 14 Aug. 1870, geh. aldaar 13 April 1827 met Albertine Johanna Loman, geb. 18 Dec. 1801, overl. te Groningen 14 Aug. 1866, bij wie hij verwekte:
A. Mr. Ludovicus Eyssonius Wichers, geb. te Appingedam 20 Maart 1828, sedert 1866 officier van justitie bij de arr.-rechtbank te Zwolle, overl. aldaar 7 Oct. 1884, geh. te 's-Gravenhage 20 April 1858 met Jkvr. Hermance Marie Julie Wolthera Storm de Grave, geb. te Haarlem 9 Nov. 1828, dochter van Jhr. Karel Willem Johan en van Maria Henriette Tegelberg; uit hunnen echt sproten voort:
a. Maria Charlotta Hermance Eyssonius Wichers, geb. te Leiden 3 April 1859;
b. Albertina Johanna Eyssonius Wichers, geb. te Leiden 3 Juni 1862, tweeling met een zoon die jong stierf;
B. Antoinette Eyssonius Wichers, geb. te Appingedam 24 Maart 1830, geh. te Groningen 27 Mei 1859 met Mello Sichterman, geb. 17 Mei 1832, gemeente-ontvanger van Groningen (zie geslachtlijst Sichterman);
C. Edzard Willem Laman Eyssonius Wichers, geb. 9 April 1837, burgemeester van Delfzijl, overl. aldaar 8 Sept. 1875, geh. te Hoogezand 23 Mei 1867 met Jacqueline Arnoldine Henriette van Geldrop, geb. 28 Dec. 1835, bij wie hij won: Rudolph Helprich Laman Eyssonius Wichers, geb. te Delfzijl 25 Maart 1868;
4eAnna Elisabeth Helena Wichers, geb. te Amsterdam 5 Juli 1801 , overl. te Elburg 25 Juni 1875, geh. 26 Juli 1839 met Dr. Johan Friedrich Wilhelm Benning, overl. te Heerenveen 9 April 1866;
5e Wilhelmina Jacoba Elisabeth Wichers, geb. 5 April 1804, overl. te Groningen ir Juni 1854, geh. aldaar 17 Nov. 1823 met Willem Jan van Boneval Fatore, inspecteur der registratie, later hypotheek bewaarder te Groningen, overl. aldaar 3 Dec. 1870;
6e Geertruid Wichers, geb. 1 Sept. 1805, overl. te Utrecht 14 Oct. 1888;
7eLouisa Quirina Magtilda Wichers, geb. 25 Jan. 1807, overl. 10 Jan. 1849, geh. te Groningen 19 Aug. 1825 met Agathon Schneither, rector der latijnsche school aldaar;
8e Albertina Dina Wilhelmina Wichers, geb. 6 Juli 1811, overl. te Groningen 15 Sept. 1826;
9e Jan Jacob Wichers, geb. 17 Oct. 1813, vice-admiraal, ridder der Milit. Willemsorde en commandeur der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te 's-Gravenhage 15 Dec. 1877, geh. 18 Nov. 1847 met Wilhelmina Catharina Beugel, geb. 29 Maart 1824, bij wie hij verwekte:
A. Louis Wichers, geb. 7 Dec. 1848;
B. Jan Jacob Wichers, geb. te Nieuwediep 18 Nov. 1854;
C. Anna Maria Wichers, geb. te Nieuwediep 6 Aug. 1856, geh. te ís-Gravenhage 14 Oct. 1884 met Gerard Doorman, geb. te Bergen op Zoom, kapitein ter zee, commandant van het Koninkl. instituut voor de marine te Willemsoord, zoon van Willem Hendrik en van Charlotta Wilhelmina Buschkens;
D. Willem Hendrik Wichers, geb. te Nieuwediep 2 Juli 1859, officier ter zee, verdronken te Edi (Atjeh) 15 Nov. 1880;
E. Quirina Magtilda Wichers, geb. te Vlissingen 8 Febr. 1861;
F. Anna Elisabeth Helena Wichers, geb. alsvoreh 10 Febr. 1863;
10e Mr. Albert Willem Wichers, geb. 21 Nov. 1815, president der arr.-rechtbank te Utrecht, overl. aldaar 13 Maart 1878, geh. te Leeuwarden 26 Oct. 1843 met Grietje Sybouts, geb. 23 April 1823, overl. te Utrecht 6 Mei 1862; zij waren de ouders van:
A. Louis Wichers, geb. te Appingedam 19 Oct. 1844, gepens. kapitein der grenadiers en jagers, schoolopziener in het arrondissement Delft, geh. te 's-Gravenhage 17 Oct. 1873 met Johanna Tonckens, geb. 30 Oct. 1851
(zie geslachtlijst Tonckens); hunne kinderen zijn:
a. Margaretha Wicher s, geb. 12 Aug. 1874;
b. Johan Wichers, geb. te 's-Gravenhage 5 Aug. 1875;
B. Mr. Herman Wichers, geb. te Appingedam 28 April 1846, O.-I. rechterlijk ambtenaar, geh. te Batavia 16 Dec. 1873 met Marianne Willink Ketjen, geb. te Doetinchem 3 Jan. 1847
(zie geslachtlijst Ketjen); uit hunnen echt sproten voort:
a. Margaretha Wichers , geb. te Batavia 22 Jan., 1875;
b. Jeanne Antoinette Caroline Wichers, geb. 3 Juni 1876;
c. Albert Willem Wichers, geb. 14 Jan. 1878;
d. Geertruid Wichers, geb. 18 Febr. 1881 ;
e. Hein Adriaan Wichers, geb. 5 Dec. 1882;
f. Louis Wichers, geb. 11 Maart 1885;
g. Georges Leonard Wichers, geb. 5 Nov. 1887;
C. Elisabeth Catharina Wichers, geb. te Appingedam 7 Sept. 1847, overl. te Utrecht 12 April 1881 , geh. aldaar 28 Oct. 1875 met Jan Willem Karel Verwey, geb. te Geldermalsen 4 Aug. 1840, kapitein der veld-artillerie, hij hertr. met Carolina johanna Sophia Baak;
D. Quirina Magtilda Wichers, geb. te Appingedam 7 Juni 1852;
E. Pieter Christiaan Wichers, geb. 1 Oct. 1853, overl. 30 Aug. 1866;
F. Albert Willem Wichers, geb. te Groningen 3 April 1855, overl. te Utrecht 31 Dec. 1888;
G. Geertruida Wichers, geb. te Utrecht 6 Juni 1858.

Albert Willem Wichers, tevoren genoemd, geb. 5 Sept. 1773, overleed 28 Juni 1809. Hij huwde te Groningen 14 Aug. 1796 met Dina Wilhelmina Maria Trip, geb. 12 Sept. 1773, overl. te Leer (O.-Friesland) 3 Juni 1852, na hertr. te zijn met Dr. Johan Victor Christiaan Peters. Uit hunnen echt sproten voort:
1e Hillebrand Jacob Wichers, die volgt;
2e Anna Sophia Wichers, geb. te Groningen 3 Febr. 1799, overl. te Scharnier 13 Jan. 1846, geh.: eerst te Groningen 9 Oct. 1822 met Mr. Bernard Antonie Wintgens, geb. in 1797, substituut officier bij de rechtbank van eersten aanleg te Groningen, overl. aldaar 4 Juli 1824, en daarna te Slochteren 22 Mei 1826 met Mr. Joan Diederik Tresling, geb. in 1800, notaris te Scharmer, overl. aldaar 29 Maart 1877;
3e Scatine Hendrica Wichers, geb. 1 Jan. 1801, overl. te Groningen 5 Oct. 1870, geh. te Leer 15 Aug. 1826 met Dr. Claudius Henricus van Herwerden, geb. in 1802, eraer. predikant, overl. te Amersfoort 23 Febr. 1880;
4e Catharina Helena Wichers, geb. te Groningen 14 Mei 1803, overl. te Harlingen 31 Jan. 1864, geh. te Leer 26 Mei 1829 met Marius Nauta Peters, geb. te Harlingen, med. doctor aldaar;
5e Dina Wilhelmina Maria Albertine Wichers, geb. in April 1805, overl. te Amsterdam 28 Oct. 1839, geh. te Leer 26 Mei 1829 met Tjaard van der Walle Sybouts.

Hillebrand Jacob Wichers, voornoemd, geb. 2 Juli 1797, rijks ontvanger te Delfzijl, overleed aldaar 1 Mei 1862. Hij huwde te Leer 1 Mei 1821 met Henrietta Dorothea Peters, bij wie hij o. a. verwekte:
1e Herman Wichers, geb. te Delfzijl 29 Nov. 1825, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnsen te Holterhoek, ongeh. overl. te Delfzijl 5 Dec. 1858;
2e Mr. Johan Victor Christiaan Wichers, geb. te Delfzijl 12 Jan. 1828, burgemeester aldaar, later kantonrechter te Appingedam, daarna notaris te Loppersum, overl. aldaar 9 Mei 1881, geh. te Scharmer 13 Mei 1856 met Elisabeth Ruardi Tresling, die hem de navolgende kinderen schonk:
a. Anna Sophia Wichers, geb. te Loppersum 27 Oct. 1857, geh. aldaar 14 Oct. 1880 met Tjalling Petrus Tresling, burgemeester van 't Zandt;
b. Hillebrand Jacob Wichers, geb. te Loppersum 3 April 1859, oud officier der Koninkl. Nederl. marine, thans burgemeester van Delfzijl, geh. te Haarlem 9 April 1885 met Johanna Geertruida Albarda, dochter van Johannes en van Eleonora Alagonda Houdina Lohman;
c. Joan Diederik Wichers, geb. 9 Mei 1861;
d. Scato Hendrik Wichers, geb. 18 Aug. 1862;
e. Henriette Dorolhea Wichers, geb. te Loppersum 4 Juli 1869;
3e Scato Hendrik Wichers, geb. 2 Dec. 1830, student aan de hoogeschool te Groningen, overl. te Delfzijl 13 Aug. 1848;
4e Henriette Dorothea Wichers, geb. te Schildwolde 30 Mei 1832, geh. te Delfzijl 17 Mei 1858 met Mr. Johannes Jacob Bleeker, burgemeester te Hoogezand, later notaris te Finsterwolde, overl. aldaar 26 Juli 1868;
5e Hillebrand Jacob Wichers, geb. te Bellingeweer 22 Febr. 1839, med. doctor te Delfzijl, geh. met Renske Smaal, overl. te Delfzijl 24 Oct. 1883, bij wie hij won:
a. Hillebrand Jacob Wichers, geb. 27 Dec. 1873;
b. Johanna Wichers, geb. 1 Nov. 1876.

Wicher Wichers, tevoren genoemd, geb. 3 Febr. 1719, rentmeester der vaste goederen der prov. Groningen en van Stad en Lande, overleed 27 Oct. 1799. Hij huwde 12 April 1744 met Wibbina Clara Smith, geb. in 1723, overl. te Groningen 19 Jan. 1798, dochter van Mr. Johan Gerhard en van Beerta Johanna van Buttingka. Behalve drie kinderen die jong stierven, sproten uit hunnen echt:
1eJan Gerhard Wichers, geb. 15 Juli 1745, van 1785-1790 gouverneur van Suriname, ongeh. overl. op den huize de Wiers te Vreeswijk 3 Oct. 1808;
2e Elisabetk Sophia Wichers, geb. 20 Sept. 1747, overl. te Leer 11 Aug. 1837, geh.: eerst met Jhr. Ulbo Lamoraal Rengers, geb. te Huizum 3 April 1755, overl. in 1780, zoon van Jhr. Albertus Aemilius Lamoraal en van Jkvr. Wilhelmina Frederica van Unia, en daarna met Petrus Scheltus, uit O.-Friesland;
3e Johan Wichers, die volgt;
4e Beerta Johanna Wichers, geb. te Groningen 1 Juli 1751, overl. aldaar 4 Juli 1828, er geh. met Willem Frederik van Schratenbach baron Rengers, geb. te Huizum 16 Juli 1758, in 1814 lid der ridderschap van Groningen, president dier ridderschap, lid van den gemeenteraad van Groningen, overl. aldaar 8 Nov. 1831, broeder van Jhr. Ulbo Lamoraal, voornoemd;
5e Christina Louisa Wichers, geb. 13 Juli 1752, overl. 15 Dec. 1820, geh.: eerst in 1796 met Vincent Bernard Trip, geb. in 1723, overl. in 1799
(zie geslachtlijst Trip), en daarna in 1802 met Leonard Stephan Riedťl, geb. in 1750, gepens. luitenant-kolonel der artillerie, overl. te Groningen 13 Mei 1819;
6e Edzard Nicolaas Wichers, geb. 11 Dec. 1753, overl. 12 April 18.., geh.: eerst in 1793 met Adriana Wulsinge, en daarna met Ester Constantia de Roos; uit het eerste huwelijk sproot voort:
Jan Gerhard Wichers, geb. in 1790, overl. te Princenhage 14 Febr. 1835;
7e Wicher Wichers, geb. 8 Oct. 1756, overl. te Paramaribo in 1778.

Johan Wichers, voornoemd, geb. 14 Oct. 1748, overleed te Leiden 27 Oct. 1822. Hij huwde driemaal: 1e10 Jan. 1777 met Maria Geertruida 's - Groenenberg, 2e10 April 1778 met Geertruid Catharina van Ravenstein, geb. in 1754, overl. te Oudshoorn bij Alphen 2 April 1814, weduwe van Hendrik ter Pelkwijk, dochter van Adriaan en van Margaretha Catharina Kammert, en 3e te Leiden 6 Jan. 1815 met Roelina Evers Brieven, geb. in 1761, overl. te Hoorn 25 Dec. 1847, weduwe van Jan Harm Thijs. Uit het eerste huwelijk sproot eene dochter, uit het tweede twee kinderen:
1e Geertruida Wibbina Catharina Wichers, geb. 29 Dec. 1777, overl. 16 Maart 1834, geh. te Oudshoorn 14 Dec. 1800 met Mr. Adriaan Braber;
2e Wicher Wichers, die volgt;
3e Adriana Justina Wichers, geb. 19 April 1787, overl. 31 Dec. 1871, geh. te Oudshoorn 14 Aug. 1814 met Petrus Adriaan Wagemaker Wernink.

Mr. Wicher Wichers, zoo evengenoemd, geb. 27 Aug. 1783, overleed te Weesp 31 Oct. 1847. Hij huwde te Groningen 20 Sept. 1809 met Wibbina Clara barones Rengers, geb. aldaar 16 Dec. 1785, overl. te Weesp 20 Maart 1858, dochter van baron Willem Frederik en van Beerta Johanna Wichers, voornoemd. Behalve een zoon die jong overleed, sproten uit hunnen echt:
1e Johan Wichers, geb. te Weesp 1 Oct. 1810, geh. te Leiden 9 Febr. 1843 met Allegonda Johanna van Beek, bij wie hij o. a. verwekte: Wibo Wichers, geb. te ís-Gravenhage 22 Sept. 1845, geh. in Maart 1870 met Jeanne Hermine Regine Frenay, overl. 29 Oct. 1870;
2eWillem Frederik Lamoraal Wichers, geb. 14 Aug. 1812, gepens. rijks ontvanger, geh. 24 Juni 1842 met Susanna Elisabeth FranÁoise Boissevain, geb. in 1812, bij wie hij o. a. won:
A. Wibbina Jella Clara Wichers, geb. 25 Aug. 1846;
B. Henri Jean Lamoraal Wichers, geb. 5 April 1848, rijks ontvanger, geh. te Leidschendam 11 Nov. 1875 met Cornelia Bertha Hazeu, geb. 12 Maart 1847; zij verwekten:
a. Willem Frederik Wichers, geb. 4 Sept. 1876;
b. Maria Francisca Hermina Wichers, geb. 2 Febr. 1878;
c. Wibo Jelle Wichers, geb. 16 Aug. 1879;
d. Johanna Petronella Wichers, geb. 13 Aug. 1881;
e. Godard Henricus Wichers, geb. 16 Dec. 1887;
C. Beerta Johanna Wichers, geb. 25 Jan. 1850, geh. 27 April 1876 met Willem Lotzy, burgemeester te Noordeloos; D. Wicher Lamoraal Wichers, geb. 6 Febr. 1852, overl. 19 Mei 1879, geh. te Oegstgeest 14 Aug. 1873 met Margaretha Gesina Terwee, geb. 5 Maart 1845, bij wie hij won:
a. Susanna Elisabeth Francoise Gesine Wichers, geb. 9 Juli 1874;
b. Hendrika Diederika Egbertina Wichers, geb. 7 Aug. 1876;
c. Arnolda Willemina FranÁoise Wichers, geb. 14 April 1878, overl. 14 Juni 1879;
E. Arnold Willem Francois Lamoraal Wichers, geb. 22 Maart 1856, overl. 15 Juli 1863;
3e Beerta Johanna Wichers, geb. 2 Mei 1817;
4e Anna Sara Wichers, geb. 24 Jan. 1822, overl. te Arnhem 2 Juni 1883, gen- te Weesp 6 Juli 1843 met Mr. Jean Henri Guillaume Boissevain, advocaat te Arnhem, overl. in 1870, zoon van Henri Jean en van Aleida Margaretha Reiners,

Mr. Johan Wichers, tevoren genoemd, geb. te Groningen in Jan. 1720, raadsheer in het prov. gerechtshof aldaar, overleed er 26 Oct. 1785. Hij huwde 8 Mei 1748 met Johanna Elisabeth Meurs, geb. te Culemborg 4 April 1718, dochter van Cornelis en van Ida Heynen. Zij zijn de ouders van:
1e Jan Wichers, die volgt;
2e Cornelis Wichers, die mede volgt;
3e Elisabeth Sophia Wichers, geb. 16 Mei 1755, overl. 6 Dec. 1797, geh. 16 April 1781 met Mr. Albert Willem Hoeth, geb. in 1758, procureur-crimineel in de provinciŽn Groningen en Drenthe, overl. te Groningen 27 Juli 1827;
4e Jhr. Willem Jacob Wichers, geb. te Groningen 2 Juni 1758, werd 27 Dec. 1817 in den Nederlandschen adelstand verheven met het praedicaat van jonkheer; hij liet twee dochters en een zoon na, welke laatste ongehuwd overleed.

Mr. Jan Wichers, zoo evengenoemd, geb. te Groningen 7 April 1749, was raad van Nederl.-IndiŽ en overleed te Groningen 3 Nov. 1816. Hij huwde tweemaal: eerst te Batavia met Maria Horeman, weduwe van N.N. Thierens, en daarna te Groningen 12 Mei 1782 met Roelina Jullens, geb. aldaar en overleden. Uit het eerste huwelijk werden geboren:
1e Antonius Wichers, die volgt;
2e Johanna Elisabeth Wichers, geb. te Groningen 18 Jan. 1784, overl. aldaar 9 Dec. 1844, er geh. 29 Mei 1805 met Mr. Jacobus Aricius Fruitier, geb. in 1772, lid van gedep. staten van Groningen, overl. te Groningen 19 Febr. 1853, zoon van Mr. Lambertus en van Aleida Warmoldina Keiser;
3e Aleida Sibilla Sara Wichers, geb. te Groningen 2 Sept. 1786, overl. te Helpman 5 Aug. 1845, geh. te Groningen 25 Nov. 1805 met Jhr. Mr. Willem Jan Quintus, geb. aldaar 8 Maart 1778, eerst notaris, later raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Groningen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Groningen 9 Febr. 1839.

Antonius Wichers, zoo evengenoemd, geb. 4 Febr. 1783, stads ontvanger te Groningen, overleed aldaar 1 Mei 1850. Hij huwde te Groningen 10 Dec. 1806 met Helena Margaretha Wichers, later te noemen. Zij waren o. a. de ouders van: 1e Roelina Wichers, geb. 11 Sept. 1807, geh. te Groningen 5 Juni 1832 met Markus Jan Keiser, doctor in de genees- en verloskunde;
2e Johan Wichers, geb. 14 Jan. 1809, rijks ontvanger te Nieuwolda, ongeh. overl. 31 Aug. 1863;
3e Johanna Elisabeth Wichers, geb. 26 Sept. 1810, geh. 17 Febr. 1832 met Jan Hoeth, geb. in 1790, ontvanger der waarborg van gouden en zilveren werken, overl. te Groningen 1 Nov. 1874, zoon van Albert Willem en van Elisabeth Sophia Wichers, voornoemd;
4e Helena Florentina Wichers, geb. 14 Juni 1812, geh. 28 Juli 1835 met Mr. Albert Egges Stheeman, advocaat, burgemeester te Scheemda;
5e Wicher Wichers, geb. 4 Juni 1814, ongeh. overl. 7 Juli 1838;
6e Frederik Johan Wichers, geb. 12 Sept. 1815;
7e Abelia Alberdina Wichers, geb. 1 Nov. 1817, overl. te Sappemeer 23 Oct. 1864, geh. te Groningen 27 April 1853 met Mr. Christiaan Hartman Busmann, burgemeester en notaris te Sappemeer;
8e Jacobus Johannes Aricius Wichers, geb. 12 Febr. 1821 , officier der infanterie, ongeh. gesneuveld bij de tweede expeditie tegen Bali 8 Juni 1848;
9e Lucas Johan Wichers, geb. 26 April 1823, med. doctor te Groningen, overl. aldaar 17 Maart 1871, geh. 28 Oct. 1853 met Maria Elisabeth Georgina de Jongh, geb. te IJperen 19 Maart 1821
(zie geslachtlijst de Jongh); behalve een zoon die jong overleed, sproten uit hunnen echt:
a. Antonius Aldringa Wichers, geb. te Groningen 13 Mei 1856;
b. Anna Geertruida van Aldringa Wichers, geb. te Groningen 18 Sept. 1857;
c. Wijbrand Adriaan Wichers, geb. te Groningen 7 Juni 1861, overl. aldaar 28 Jan. 1872;
10eEdzard Willem Wichers, geb. te Groningen 18 Juli 1825, gepens. kapitein der infanterie, geh. te Alkmaar 14 Sept. 1853 met Susanna Aletta Elisabeth Kluppel, geb. aldaar 21 Aug. 1820
(zie geslachtlijst Kluppel); uit hun huwelijk werden geboren, behalve twee kinderen die jong stierven:
a. Helena Margaretha Wichers, geb. te Alkmaar 17 Febr. 1856, geh. 25 Mei 1882 met Philibert Francois Rollandet, geb. te Leiden 4 April 1847, zoon van Gerrit Jan en van A. E. Enklaar;
b. Agatha Petronella Wichers, geb. te Gouda 27 Maart 1861.

Cornelis Wichers, tevoren genoemd, geb. te Groningen 6 Oct. 1750, raadsheer in het provinciaal gerechtshof aldaar, overleed er 8 Sept. 1812. Hij huwde tweemaal: eerst in 1778 met Teileke Binckes, overl. te Delfzijl 26 Sept. 1780 (zie geslachtlijst Binckes), en daarna 3 Mei 1789 met Johanna Catharina Elisabeth van Iddekinge, geb. 16 Febr. 1762, overl. 21 April 1844, dochter van Berend, burgemeester van Groningen, en van Hesier Calharina Schuitens. Uit het eerste huwelijk sproot eene dochter, uit het tweede drie kinderen:
1e Johanna Elisabeth Wichers, geb. te Groningen 6 Dec. 1778, overl. 26 April 1856, geh. te Leeuwarden 3 Juni 1798 met Mr. Pieter Wierdsma, geb. aldaar 1 Sept. 1776, president van het prov. gerechtshof in Friesland, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Leeuwarden 20 Nov. 1846
(zie geslachtlijst Wierdsma);
2e Mr. Bernardus Wichers, geb. 5 Maart 1790, president van het prov. gerechtshof in Groningen, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, der prov. staten en van den gemeenteraad van Groningen, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Groningen 28 Juni 1876, geh. aldaar 11 April 1816 met Hendrietta Ferdinanda Trip, geb. te Groningen 17 Juni 1792, overl. aldaar 8 Juli 1840
(zie geslachtlijst Trip); behalve eene dochter die ongeh. overleed, sproot uit hunnen echt: Mr. Cornelis Bernard Wichers, geb. 30 Jan. 1824, lid der arr.-rechtbank te Appingedam, overl. te Cannes 1 Dec. 1868, geh. te Groningen 1 Oct. 1853 met Geertrui Johanna Cornelia Wichers, voornoemd, en verwekte bij haar:
a. Bernard Wichers, geb. te Groningen 25 Juli 1854, overl. 18 Dec. 1865;
b. Henrietta Ferdinanda Anna Wichers, geb. te Groningen 13 Maart 1856, geh. 18 Juni 1879 met Jhr. Mr. Johan Wichers Quintus, advocaat en procureur te Groningen, kleinzoon van Jhr. Mr. Willem Jan Quintus en van Sibilla Sara Wichers, voornoemd;
c. Arend Ludolf Wichers, geb. te Groningen 5 Oct. 1858;
d. Antonie Frederik Wichers, geb. alsvoren 7Febr. 1861:
3e Jan Cornelis Wichers, geb. 19 Juli 1791, president der arr.-rechtbank te Appingedam, overl. aldaar 25 Oct. 1853, geh. te Weurt bij Nijmegen 6 Nov. 1833 met Jkvr. Susanna Johanna Catharina van Suchtelen, geb. in 1802, overl. te Appingedam 29 Juni 1857, bij wie hij won:
a. Cornelia Abramina Johanna Wichers, geb. te Nijmegen 6 Oct. 1834;
b. Abraham Wichers, geb. 7 Dec. 1835, ongeh. overl. 14 Febr. 1858;
c. Johannes Cornelis Wichers, geb. 29 Mei 1837, commissaris van politie te Groningen, overl. aldaar 18 Febr. 1888, geh. te Arnhem 6 April 1870 met Anna Hillegonda van Boelens, uit welken echt werden geboren:
aa. Henriette FranÁoise Madeleine Wichers, geb. te Sneek 14 Febr. 1872;
bb. Johan Cornelis Wichers, geb. te Vlaardingen 27 Maart 1874;
cc. Susanna Cornelia Elisabeth Helena Wichers, geb. 28 Aug. 1878;
d. Maria Elisabeth Wichers, geb. te Appingedam 27 Dec. 1838, geh. te Groningen 19 Mei 1872 met Louis Adriaan Reuvens, hoofd-ingenieur van den prov. waterstaat in Gelderland;
e. Susanna Wilhelmina Agatha Bernarda Wichers, geb. 27 Aug. 1840, ongeh. overl. 23 Mei 1872;
f. Cornelis Wichers, geb. 2 April 1842, gesneuveld in Atjeh 23 Dec. 1874;
g. Helena Charlotta Wichers, geb. 19 Maart 1844;
4e Hester Catharina Wichers, geb. 19 Juli 1791, geh. 21 Maart 1815 met Gerrit Johan Meurs, overl. 9 Nov. 1865.

Wicher Wichers, in den beginne genoemd, geb. in 1622, gezworen der stad Groningen wegens de provincie, gedeputeerde, van 1703-1704 lid der admiraliteit van Harlingen, 1705 lid van den Raad van State, in 1707, 1708, 1711 en 1712 burgemeester van Groningen, lid der prov. rekenkamer, van 1709-1710 en 1713-1714 lid der hooge justitie kamer, overleed 25 Aug. 1715. Hij huwde 18 Maart 1658 met Margaretha van Eeck, bij wie hij verwekte:
1eWicher Wichers, geb. 31 Oct. 1659, burgemeester van Groningen, ongeh. overl. 12 Mei 1725;
2e Jan Wichers, die volgt;
3e Alegonda Wichers, geb. 5 Nov. 1664, overl. in 1693, geh. 9 Febr. 1682 met Mr. Albert Hendrik van Swinderen, geb. te Groningen 24 Sept. 1657, gilde rechtsheer in 1686, monster-commissaris in 1694, overl. in 1699, zoon van Mr. Johan en van diens eerste vrouw Witzia Nuninckhof 3).

Jan Wichers, zoo evengenoemd, geb. 5 Oct. 1662, luitenant-generaal in Statendienst en kolonel van een regiment voetvolk, overleed 20 Sept. 1739. Hij huwde 10 Dec. 1698 met Clara Alting, geb. 16 Mei 1672, overl. 23 Sept. 1762, dochter van Lucas en van Rebecca Wiarda. Uit hunnen echt sproten o. a. voort:
1eLucas Wichers, die volgt;
2e Rebecca Maria Wichers, geb. n Sept. 1704, overl. in 1752, geh. 26 Oct. 1732 met Guilelmus Quintus, raadsheer te Groningen, overl. 2 April 1784;
3e Margaretha dementia Wichers, geb. In 1705, overl. in 1752, geh. in 1737 met Jan Hendrik Quintus, hoofdman der hooge justitiekamer te Groningen.

Lucas Wichers, zoo evengenoemd, geb. 5 Oct. 1703, artillerie-meester der stad Groningen, overleed 8 Juni 1769. Hij huwde te Groningen 18 Aug. 1729 met Margaretha van Buttingha, overl. in 1781, dochter van Johan en van Anna Busch. Zij zijn de ouders van:
1e Johanna Clara Wichers, geb. 10 Sept. 1731 , ongeh. overl. 16 Oct. 1808;
2e Anna Siverdina Wichers, geb. 8 Mei 1735, overl. 27 Juni 1811, geh. met Mr. Adriaan Wildervanck, advocaat te Zuidbroek;
3e Johan Wichers, die volgt.

Johan Wichers, pas genoemd, geb. te Groningen 3 Juli 1740, vůůr 1795 burgemeester van Groningen, 1800 lid van het departementaal bestuur, daarna drost van Hunsingo kwartier, in 1813 behoorde hij tot de notabelen voor de constitutie, overleed als lid der provinciale staten en burgemeester van Groningen 16 Nov. 1818. Hij huwde te Groningen 3 Jan. 1782 met Jkvr. Helena Wigboldina Florentina Aldringa, geb. aldaar 15 Sept. 1762, er overl. 28 Juli 1849, dochter van Wigbold Gerhard en Abelia Cloeck.
Uit hunnen echt sproten voort:
1e Lucas Jan Wichers, geb. 21 Sept. 1782, notaris, laatstelijk kantonrechter te Zuidhorn, overl. te Groningen 15 Febr, 1850, geh. aldaar 15 April 1834 met Maria Beerta de Sitter, geb. 1 Mei 1794, overl. te de Leek 12 Oct. 1843
(zie geslachtlijst de Sitter);
2e Abelia Albertina Wichers, geb. 17 April 1784, ongeh. overl. te Groningen 5 April 1868;
3e Nicolaas Jan van Buttingha Wichers, die volgt;
4e Helena Margaretha Wichers, geb. 30 Jan. 1788, overl. te Groningen 15 Mei 1872, geh. 10 Dec. 1806 met Mr. Antonius Wichers, voornoemd;
5e Johanna Hendrika Wichers, geb. 14 Jan. 1790, overl. te Groningen 22 Maart 1873, geh. 28 Aug. 1815 met Sapo Talma, predikant;
6e Margaretha Florentina Wichers, geb. 6 Nov. 1791 , jong overleden;
7e Margaretha Wichers, geb. 6 Sept. 1793, ongeh. overl. te Groningen 18 Juli 1848;
8e Edzard Willem Wichers, geb. 30 Sept. 1795, ongeh. overl. te Groningen 26 Oct. 1846;
9e Mr. Bernard Wichers, geb. 18 Dec. 1798, rijks ontvanger te ten Boer, ongeh. overl. 26 Dec. 1851.

Mr. Nicolaas Jan van Buttingha Wichers, voornoemd, geb. te Groningen 29 Jan. 1786, arrondissementsdirecteur der registratie in Groningen, overleed teGroningen 29 juni 1847. Hij huwde 23 Febr. 1813 met Geertruida Jacoba Woldringh, geb. 3 Febr. 1787, overl. te Groningen 21 Oct. 1841, dochter van Mr. Gerard Gilles en van Anna Catharina Roorda. Hunne kinderen zijn:
1e Johan van Buttingha Wichers, geb. te Winschoten 27 Jan. 1815, candidaat in de rechten aan de hoogeschool te Groningen, overl. aldaar 5 Aug. 1835;
2e Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, die volgt;
3e Helena Florentina van Buttingha Wichers, geb. te Groningen 24 Oct. 1824, geh. aldaar 7 April 1852 met Jhr. Goderd Theodoor Adriaan Calkoen, geb. te Utrecht 12 Nov. 1825, ontvanger te Groningen, zoon van baron Abraham en van Margaretha Cornelia Wilhelmina barones Snouckaert van Schauburg.

Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, zoo even genoemd, geb. te Winschoten 17 Mei 1816, inspecteur der registratie te Leiden, overleed aldaar 19 April 1865. Hij huwde te Oudshoorn 16 Juni 1848 met Geertruida Catharina Wernink, geb. aldaar 25 Nov. 1823, overl. te Leiden 26 Aug. 1888, dochter van Petrus Adrianus en van Adriana Justina Wichers, voornoemd. Zij zijn de ouders van:
1e Mr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geb. te N.-Amstel 2 Oct. 1849, advocaat en procureur te Leiden;
2eMr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers, geb. te Zuidhorn 6 Maart 1851, ambtenaar bij het openbaar ministerie van het kantongerecht te Leiden, geh. 7 Juni 1883 met Johanna Clasina Brumund;
3e Gerard Gillis van Buttingha Wichers, geb. te Zuidhorn 28 Juli 1852, rijks ontvanger te Stadskanaal, geh. te Delft 18 April 1878 met Maria Anna Johanna van den Ham van Heyst, geb. te Utrecht 20 Mei 1854 (zie geslachtlijst van Heyst); uit hunnen echt zijn geboren:
a. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geb. te Brouwershaven 27 Febr. 1879;
b. Adriaan van Buttingha Wichers, geb. alsvoren 20 Juli 1881 ;
c. Hendrik Pieter van Buttingha Wichers, geb. te Stadskanaal 10 Aug. 1882;
d. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geb. te Harmelen 11 Juni 1884;
5e Mr. Johan van Buttingha Wichers, geb. te Leiden 3 Maart 1858.

 

 

1) Zie j . B. RIETSTAP, Wapenboek van den Nederlandschen adel

2) Zie A. A. VORSTERMAN VAN OYEN, c. s., Jaarboek van den Nederlandschen adel, 1888.

3) Zie A. A. VORSTERMAN VAN OYEN, c. s., Jaarboek van den Nederlandschen adel, 1889.

 

 

wpschild-wichers-80

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

Daar waar mogelijk aangevuld en aangepast.

Walter Andreas Groen

 

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie:

WapenvoerderWillem Jacob en Hendrik Ludolf Wichers
Bij KB van 27 december 1817 nr. 28, werden Willem Jacob en Hendrik Ludolf Wichers in de adelstand verheven.
Bron: 1, 2, 3, 4

Bron 1:
CBG, A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn met genealogische en heraldische aantekeningen, pl. 93.

Bron 2:
CBG, Nederland's Patriciaat, 20e jaargang, 1931/32, blz. 313.

Bron 3:
CBG, Nederland's Adelsboek, 78e jaargang, 1987, blz. 306.

Bron 4:
CBG, GHS 02D38, Genealogie der familie Van Suchtelen, 1812, blz. 132.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker