WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Familiewapen

 

CALUWAERTS

 

Beschrijving

Certificaat

 

 


CALUWAERTS
Schaarbeek (BE)

 

Beschrijving

Schild: Doorsneden in drien: I in keel een bij van goud, vergezeld van twee schildjes van zilver; II in goud een kruis van sabel; III in keel een schildje van zilver.

Helm: halfaanziend van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van keel, gevoerd van goud.

Helmteken: een uitkomende leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel, gehalsband met de kroon van een Zuid-Nederlandse wapenkoning van goud.

 

 

 

Aannemer:

Roger Emiel Frans Caluwaerts, erelid van de Vlaamse Heraldische Raad, stichter en oud-voorzitter van de gemeentelijke Nederlandstalige Culturele Raad van Wezembeek-Oppem, erevoorzitter van de Davidsfondsafdeling van Wezembeek-Oppem, voorzitter van de Vereniging voor Heemkunde Het Anker van Wezembeek-Oppem, geboren te Schaarbeek op 2 april 1916 en overleden te Leuven op 2 april 1999. Voor zijn naamdragende afstammelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke, waarbij enkel de mannelijke het wapen kunnen overdragen.

 

Ontwerper:

-

 

Betekenis:

  

De bij symboliseert de arbeidslust, verwijzend naar de verschillende beroepen in de stam en het ambt van schepen van verschillende leden ervan.

De 3 schildjes staan voor kunstmin.

Het kruis als teken van vroomheid verwijst o.a. naar de twee oudooms, die pauselijke zouaven waren.

De kleuren en metalen zijn die van het wapen van de provincie van herkomst: Brabant.

De Vlaamse Leeuw werd door de Heraldische Raad toegevoegd wegens de verdienste van Roger Caluwaerts als lid van de Raad.

  

Bronnen:

-

 

Registratie:

Aangevraagd door de Vlaamse Heraldische Raad als blijk van waardering voor verdiensten.

VHR 41 (17 februari 2003)

 

Publicaties:

- Belgisch Staatsblad http://www.staatsbladclip.be/wetten/2003/09/02/wet-2003035931.html

De Vlaamse regering,
Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van priv-personen en instellingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van voornoemd decreet;
Overwegende dat er voor de uitvaardiging van voornoemd decreet door toedoen van de Vlaamse Heraldische Raad een wapen is samengesteld als blijk van waardering voor verdiensten;
Willende, uit hoofde van artikel 4, 1, van voornoemd decreet, die blijk van erkentelijkheid bevestigen;
Gelet op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische Raad;
Verleent de Vlaamse regering aan wijlen Roger Emiel Frans Caluwaerts, erelid van de Vlaamse Heraldische Raad, stichter en oud-voorzitter van de gemeentelijke Nederlandstalige Culturele Raad van Wezembeek-Oppem, erevoorzitter van de Davidsfondsafdeling van Wezembeek-Oppem, voorzitter van de Vereniging voor Heemkunde Het Anker van Wezembeek-Oppem, geboren te Schaarbeek op 2 april 1916 en overleden te Leuven op 2 april 1999, het recht het wapen te voeren zoals het hier is beschreven en afgebeeld : Doorsneden in drin 1. in keel een bij van goud, vergezeld van twee schildjes van zilver 2. in goud een kruis van sabel 3. in keel een schildje van zilver . Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van goud en van keel. Helmteken : een uitkomende leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel, gehalsband met de kroon van een Zuid-Nederlandse wapenkoning van goud;
Bepaalt dat voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke, waarbij enkel de mannelijke het wapen kunnen overdragen;
Beveelt aan de Vlaamse Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en hem in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.
Brussel, 17 februari 2003.
Wapenregister onder nr. 41
De secretaris van de Vlaamse Heraldische Raad,
B. EECKHOUT
De voorzitter van de Vlaamse Heraldische Raad,
L. VIAENE-AWOUTERS
De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken,
P. VAN GREMBERGEN
De minister-president van de Vlaamse regering,
P. DEWAEL

internet:

- Caluwaerts

 

Contact:

-

 


WAZAMAR
sinds 1996

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.