WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

B

Wapen

 

MIEDEMA

 

Beschrijving

Wapenregistratie

 

 

wp-Miedema-300.gif
Miedema
 Nijewier (Friesland)

 


Beschrijving

Schild: In goud vier klaverbladeren, kruisvormig geplaatst met de stelen naar het hart gericht, een uit de schildvoet oprijzende terp, alles groen.

Helmteken: Een gouden korenschoof gaande over twee uitkomende schuingekruiste zeisen van natuurlijke kleur.

Dekkleden: Groen, gevoerd van goud.

 

 

Aannemer:

Goffe Dirk Miedema, geb Zuidlaren 29.03.1941,wonende te Drachten, zoon van Dirk Miedema en Hilje Helmantel, voor de naamdragende nakomelingen van Goffe Miedema, geb Niawier 27.08.1884, boerenarbeider en straatventer, overl Zuidhorn 10.03.1974, zoon van Lieuwe Miedema en Antje Kooistra. 
De aannemer stamt af van Wytze Tijssens geb Lioessens, gehuwd te Metslawier 19.07.1659 met Antje Jacobs.

 

Ontwerper:

In 2010 door atelier Piet Bultsma.

 

Betekenis:

De aannemer van een wapen geeft de juiste betekenis aan het wapen. Daar alleen de beschrijving (blazoenering) overblijft als uitleg van wat er op een wapenschild staat gaat vaak de betekenis door de tijd  heen verloren.

 

wpschild-Miedema-a-80.gif
wapenschild
gekleurd

wpschild-Miedema-zw-80.gif
wapenschild
gearceerd

De oprijzende terp verbeeldt de “wier” in de dorpsnaam van Niawier. De bakermat van Goffe Lieuwes Miedema en echtgenote Stijntje Bosch en hun negen kinderen, Lieuwe, Foekje, Dirk, Fokke, Antje, Aaltje, Anne, Siebe en Piet.

In de vier groene klaverbladen herkent men een kruis, duidend op de geestelijkheid van de familie.
Daarmee was de klaver het meest ideale voer voor het vee.

De als helmteken geplaatste gouden korenschoof geeft aan het meest belangrijke gewas in de landbouw voor mens en dier.
De twee erachter geplaatste zeisen
duidt op het gereedschap om te kunnen oogsten.

 

Bronnen:

- Miedema Boek Deel I, Genealogisch overzicht van alle Friese geslachten Miedema van af 1650-1842, door W. T. Vleer.
Hierin genoemd de Miedema Stam Hantumeruitburen.
Deze familie dankt zijn naam aan twee boerderijen “Groot en Klein Miedeind” onder Hantumeruitburen nabij de grens van het toenmalig West- en Oostdongeradeel.
In het genealogisch overzicht van genoemde stam wordt de voorvader Jacob Goffes vermeld. Hij heeft op 23 december 1811 te Metslawier het Fries Naamaannemingsregister ondertekend als Jacob Goffes Miedema, naamgever van deze familie.

Namsreg-Miedema-650.gif

Voor ons Minne Douwes Mellema, Lid het gemeente Bestuur van Oostdongeradeel waarnemende de functien van Maire in de gemeente van Metslawier, Canton Dokkum, Arrondissement Leeuwarden – Departement vriesland, Gecompareerd zijnde Jacob Goffes wonende te Metslawier, heeft hij verklaard aan te nemen den naam van Miedema voor familienaam; dat jij heeft twee Zoons, en een KleinZoon, als: Goffe oud 34 jaar en Kornelis oud 30 jaar, beide te Niawier, voorts Jacob oud twee jaar Zoon van Kornelis te Niawier woonagtig.
En heeft hij deze met ons verteekend den 23 December 1811

Jacob Goffes Meidema

Minne Douwes Mellema --------

- “Uw Miedema stam meer dan 325 jaar” Genealogisch Overzicht van de Miedema Stam Hantumeruitburen 1630-1975 door Goff. D. Miedema, Drachten. Uitgebracht 1979. Bij NGV Friesland bekend onder code: gen. 041. (A-5, 130 pag)

- Genealogisch Familie-overzicht van het Friese geslacht Goffe Lieuwes Miedema en Stijntje Bosch 1884-2010. ( A-4, 91 pag)

 

Registratie:

Op verzoek van Goffe Dirk Miedema.

- De Fryske Rie foar Heraldyk GJ 2011-4 (7 december 2011) Wapenregistratie

wp-Miedema-zw-300.gif

In goud een uit de schildvoet oprijzende terp, overtopt met vier kruisvormig geplaatste klavers, met de stelen naar binnen gericht, alles van groen.
Helmkleed en wrong: groen, gevoerd van geel.
Helmteken: een gouden korenschoof, met daarachter geplaatst twee schuingekruiste zeisen van natuurlijke kleur.

 

-
- Hollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” 2013-0219 (11 april 2013) Wapenbrief

wp-219-Miedema-650.gif

-

Publicaties:

- Stamreeks van Goffe Dirk Miedema
- Genealogie van Jacob Wytzes

internet:

- De Fryske Rie foar Heraldyk
- Hollandse Genealogische Databank
-
Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

Contact:

Goff D. Miedema
e-mail: goff.d.miedema@gmail.com

 

 

 

B = Burgerlijk wapen

© WAZAMAR
sinds 1995

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.