De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye ProvinciŽn
Gesloten in den Jaare 1579 te Utrecht
in 1773

Beknopte Schets van 's Lands Verdeeling
ProvinciŽn -- Landschappen ---Generaliteits-Landen -- Kaarten -- Plaatsen op alfabet -- bronnen

De Provincie Friesland
De landschappen, grietenyen, eilanden, steden, dorpen, gehuchten, staten en schansen op alfabet

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - -W - X - -Y - Z

A
Aalsum
Aarum
Abbega
Abbema
Achlum
Achterkarspelen
Akkerwoude
Akmaryp
Akrum
Allingwier
Almenum
Ameland
Angwerden
Anjum
Appelsche
Augustinusgaa
Ausbuir
Austynsgaa

B
Baarderadeel
Bajum
Balk
Ballum
Barradeel
Bayum
Beers
Beetgum
Beets
Beetserswaag
Belkum
Bergum
Berlikum
Beuil
Het Bilt
Birdaard
Blesdyk
Blessum
Bleye
Bolsward
Bomswaag
Bornbergum
Bornwerd
Bosum
Boxum
Brandgum
Breberg
Britzum
Britzwerd
Broek
Brongerga
Buer
Buitenpost
Burgwert
Burum

D
Dantumadeel
Dantumwoude
Dedgum
Deersum
Dekema
Delstrahuizen
Deynum
Dokkum
De Dompen
Doniaga
Doniawerstal
Donkerbroek
Driesum
Drogeham
Dronryp
Duerswoude

E
Echten
Edens
Ee
Eelahuizen
Eernwoude
Eesterga
Eestrum
Egum
Elslo
Englum
Engwier
Engwierum
Exmorre

F
Fanum
Feenwoude
Ferwerderadeel
Ferwert
Ferwoude
Feslum
Feudum
Finkega
Finkum
Firdgum
Follega
Folsgare
Foudgum
Franeker
Franekeradeel
Friens
Friesche Paalen

G
Gaast
Gaast
Gaasterland
Gaastmeer
Garyp
Genum
Gerkesklooster
Gersloot
Giekerk
Glinstra
Gojingaryp
Goppinga
Gorredyk
Goutum
Greenterp
Groot Germana
Grou
Grovestins
Grumbach

H
Hallum
Hardfegaryp
Harig
Hartwert
Haskerdyken
Hasker Horne
Haskerland
Heereveen
Hempens
Herbajum
Hantum
Hantumhuisen
Harlingen
Haule
Haule
Heeg
Hemelum
Hemelumer Oldeferd
Hemmema
Hennaard
Hennaarderadeel
Heringa
Hieslum
Higtum
Hilaard
Hitaart
Hindelopen
Hitzum
Hobbema
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoog Beintum
Hoogdorp
Hornster Swaag
Hufum
Huins
Hyjem

I
Idskenhuizen
Idzerd
Idzega
Idzegahuisen

J
Jaure
Jellum
Jelsum
Jonswier
Jortryp
Jorwerd
Joure

K
Kammega
Katlyk
Kimswert
Koebaard
Kollemerswaag
Kollum
Kollum en Nieuw Kruisland
Kooten
Kornium
Kornwerd
Korteben
Korteswaag
Kouderwoude
Koudum

L
Langedyk
Langerhou
Langeswaag
Langweer
Leeuwaarden
Leeuwaarderdeel
Legemeer
Lemmer
Lemsterland
Lichtaard
Lidlum
Lieve Vrouwen Parochie
Lojinga
Ljuessens
Luinijebirt
Lutkepost
Lutke Wierum
Lutkewouwde
Lyons

M
Makkinga
Makkum
Mantgum
Marrum
Marssum
Medum
Menaam
Menaldum
Menaldumadeel
Metselwier
Midlum
Mindersga
Mirns
Molkwerum
Monnikezyl
Mormerwoude
Morra
Munnekeburen

N
Nes
Nes
Nes
Noorderdrachten
Noordwolde
Nue Mardum
Nyega
Nye Haske
Nye Schoot
Nyje Berkoop
Nyje Bongerga
Nyjegaa
Nyjegaa
Nyje Holtpade
Nyje Holtwolde
Nyje Horn
Nyjehuis
Nyje Lemmer
Nyje Tryne
Nyewier
Nykerk
Nykerk
Nyland

O
Oenkerk
Offingawier
Olde Berkoop
Olde Haske
Olde Holtwolde
Olde Holtpade
Olde Horn
Olterterp
Oost-Dongerdeel
Oosterbierum
Oosterburen
Ooster End
Oostergoo
Oosterlittens
Oostermeer
Oosterwierum
Oosterwolde
Oosterzee
Oosthem
Oostmahorn
Oostrum
Opeinde
Opperhuizen
Opsterland
Oude Boorn
Oude- en Nieuwe Bilt
Oudega
Oudegaa
Oudegaa
Oude Lemmer
Oude Mardum
Oude Schoot
Oude Tryne
Oudkerk
Oudouwer
Oudwoude
Ouwster
Ouwster Nyega

P
Paazens
Parrega
Peins
Peperga
Pietersbierum
Pinjum
Poppingawier
Pyaam

R
Raard
Raard
Rauwerd
Rauwerderahem
Reisum
Ried
Rinsmageest
Rodehuisum
Rohel
Roodkerk
Rotster Gaast
Rotster Haule
Rottum
Ruigehuizen
Ruigelollum
Ryperkerk

S
Sansfirde
Schalsum
Scharl
Scharnegoutum
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schillaard
Schingen
Schoterland
Schoter Schans
Schraard
Sevenwolden
Sibrandabuiren
Sibrandahuisen
Sixbierum
Slappeterp
Sloten
Smallebrugge
Smallingerland
Sneek
Snikswaag
Sondel
Sonnega
Spangen
Spannum
St. Anna Parochie
St. Jansgaa
St. Jacobs Parochie
St. Nicolaasga
Staveren
Steenkerk
Steens
Steggerden
Stellingwerf Oosteinde
Stellingwerf Westeinde
Strobos
Surbuisen
Swichem
Sumeer
Suerig
Suwoude
Sweins
Sygerswolde

T
Teerns
Ter Band
Terzool
Ter Horne
Ter Kaple
Ter Oele
Titns
Tjalebirt
Tjallehuizen
Tjemarum
Tjerkgaast
Tjetjerk
Tjetjerkstradeel
Tjum
Tonnaard
Twyzel

U
Uitwellingerga
Ureterp
Urnjum
Utingerdeel

V
Vochtele

W
Waaxens
Wanswerd
Warns
Warrega
Warstiens
Wartena
Waxens
Weidum
West-Dongerdeel
Westhem
Westerburen
Westergaast
Westergoo
Westermeer
Wetsens
Wielsryp
Wielsryp
Wierum
Wiewerd
Winsum
Wirdum
Witmarsum
Wolsum
Wolwega
Wommels
Wonseradeel
Workum
Woudsend
Wouterswoude
Wykel
Wymbritzeradeel
Wynaam
Wynaldum
Wynjeterp
Wyns

Y
Ydaard
Ydaarderadeel
Ylst
Ypecolsga
Ysbregtum
Ytens

Z
Zuiderbuisen
Zuiderdrachten
Zuidhoek
Zuidmeer
Zuidwoude