De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye ProvinciŽn
Gesloten in den Jaare 1579 te Utrecht
in 1773

Beknopte Schets van 's Lands Verdeeling
ProvinciŽn -- Landschappen -- Generaliteits-Landen -- plaatsen op alfabet -- Kaarten -- bronnen

De ProvinciŽ Friesland

De ProvinciŽ bestaat uit Drie landschappen:
Oostergoo, Westergoo, Sevenwolden
en de eilanden:
Ameland
en Schiermonnikoog

De landschappen, grietenyen, eilanden, steden, dorpen, gehuchten, staten en schansen op alfabet


Oostergoo
2 steden: Leeuwaarden, Hoofdstad van Friesland, en Dokkum
11 Grietenyen:

Leeuwaarderdeel met de dorpen:

Goutum, Teerns, Hufum, Swichem, Hempens, Wirdum, Jelsum, Medum, Kornium, Britzum, Hyjem, Steens, Finkum.

Ferwerderadeel met de dorpen:

Ferwert, Bleye, Genum, Hoog Beintum, Reisum, Lichtaard, Wanswerd, Feslum, Nykerk, Hallum, Marrum.

West-Dongerdeel met de dorpen:

Fanum, Raard, Bornwerd, Foudgum, Brandgum, Waaxens, Holwerd, Hantum, Hantumhuisen, Wierum, Tonnaard, Jaure, Nes.

Oost-Dongerdeel met de dorpen:

Aalsum, Jonswier, Wetsens, Nyewier, Metselwier, Morra, Anjum, Nykerk, Ljuessens, Paazens, Oostrum, Ee, Engwierum en de Schans Oostmahorn.

Kollum en Nieuw Kruisland, met de dorpen:

Kollum, Oudwoude, Westergaast, Ausbuir of Lutkewouwde, Kollemerswaag, Burum, Monnikezyl.

Achterkarspelen met de dorpen:

Buitenpost, Lutkepost, Twyzel, Gerkesklooster, Strobos, Augustinusgaa (by verkorting Austynsgaa), Zuiderbuisen of Surbuisen, Kooten, Drogeham.

Dantumadeel met de dorpen:

Dantumwoude, Driesum, Wouterswoude, Akkerwoude, Mormerwoude, Rinsmageest, Birdaard, Sibrandahuisen, Feenwoude, Roodkerk.

Tjetjerkstradeel met de dorpen:

Tjetjerk, Giekerk, Oenkerk, Ryperkerk, Oudkerk, Wyns, Bergum, Hardfegaryp, Oostermeer, Eestrum, Zuidmeer of Sumeer, Zuidwoude of Suwoude, Garyp, Eernwoude.

Smallingerland met de dorpen:

Zuiderdrachten, Noorderdrachten, Bornbergum, Korteben, Opeinde, Oudegaa, Nyjegaa.

Ydaarderadeel met de dorpen:

Ydaard, Friens, Rodehuisum, Abbema, Grou, Egum, Warrega, Warstiens, Wartena.

Rauwerderahem met de dorpen:

Rauwerd of Raard, Deersum, Poppingawier, Terzool, Sibrandabuiren, Urnjum.

klik en het wordt groter
Westergoo
8 steden: Harlingen, Franeker, Bolsward, Sneek, Ylst, Workum, Hindelopen, Staveren.
9 Grietenyen:

Menaldumadeel met de dorpen:

Menaldum, , by verkorting Menaam, Wioer, Berlikum of Belkum, Beetgum, Englum, Heringa, Marssum, Dronryp, Bayum, Wielsryp, Schingen, Slappeterp, Blssum, Boxum, Deynum
en 't Kasteel Glinstra.

Franekeradeel met de dorpen:

Tjum, Hitzum, Achlum, Midlum, Herbajum, Donjum, Buer, Ried, Peins, Schalsum, Sweins
en 't Kasteel Goslinga.

Barradeel met de dorpen:

Almenum, Wynaldum of Wynaam, Pietersbierum, Sixbierum, Oosterbierum, Firdgum, Mindersga, Tjemarum, de beroemde Abdy Lidlum, en 't Kasteel Groot Germana.

Het Bilt, bestaande uit het Oude- en Nieuwe Bilt en de Zuidhoek, met de dorpen:

St. Jacobs Parochie, St. Anna Parochie, L. Vr. Parochie en de Kastelen Hemmema en Grumbach, eertyds Feudum geheeten.

Baarderadeel met de dorpen:

Baard, Oosterlittens, Britzwerd, Wiewerd, Bosum, Oosterwierum, Mantgum, Schillaard, Weidum, Jorwerd, Lyons, Beers, Jellum, Hilaard, Huins, Winsum en 't Slot Dekema.

Hennaarderadeel met de dorpen:

Hennaard, Edens, Spannum, Koebaard, Waxens, Wommels, Hitaart, Lutke Wierum, Ytens, Ooster End, Wielsryp, Bajum.

Wonseradeel met de dorpen:

Wons, Kornwerd, Suerig, Pinjum, Kimswert, Aarum, Ruigelollum, Hobbema, Witmarsum, Schettens, Schraard, Higtum, Burgwert, Hartwert, Dedgum, Greenterp, Hieslum, Ferwoude, Parrega, Gaast, Pyaam, Idzegahuisen, Makkum, Allingwier, Exmorre, Engwier, Langerhou.

Wymbritzeradeel met de dorpen:

Offingawier, Lojinga, Goppinga, Gauw, Scharnegoutum, Tirns, Ysbregtum, Tjallehuizen, Folsgare, Nyland, Wolsum, Westhem, Abbega, Oosthem, Nyjehuis, Sandfirde, Oudega, Idzega, Gaastmeer, Ypecolsga, Woudseind, Smallebrugge, Heeg, Hommerts, Jortryp, Uitwellingerga, Opperhuizen.

Hemelumer Oudeferd met de dorpen:

Hemelum, Warns, Scharl, Molkweren, Koudum, en daar omtrent het Slot Grovestins, voorts: Eelahuizen, Nyjegaa, Oudegaa, Kouderwoude.

klik en het wordt groter

Sevenwolden
1 stad: Sloten
10 Grietenyen:

Gaasterland met de dorpen:

Mirns, Oude Mardum, Nue Mardum, Sondel, Wykel, Ruigehuizen, Balk, Harig.

Doniawerstal met de dorpen:

Doniaga, Tjerkgaast, St. Nicolaasgaa, Idskenhuizen, Legemeer, Ter Oele, Langweer, Bomswaag, Gojingaryp, Broek, Ouwster Haule, Ouwster Nyega, Oudouwer.

Haskerland met de dorpen:

Olde Haske, Nye Haske, Hasker Horne, Westermeer, Joure, Snikswaag, Haskerdyken.

Utingerdeel met de dorpen:

Akrum, Ter Horne, Ter Kaple, Akmaryp, Nes, Oude Boorn.

Opsterland met de dorpen:

Sygerswolde, Ureterp, Olterterp, Beets, Beetserswaag, Duerswoude, Wynjeterp, Gorredyk, Korteswaag, Langeswaag. Op de Grenzen van Groningen de Schans Friesche Paalen.

Angwerden met de dorpen:

Gersloot, Tjalebirt, Luinijebirt, Steenkerk, Ter Band.

Schoterland met de dorpen:

Oude Schoot, Nye Schoot, Schoter Schans, Brongerga, Nyje Brongerga, Katlyk, Nyje Horn, Olde Horn, Schuerga, Hornster Swaag, Rottum, St. Jansgaa, Rotster Haule, Rohel of Nyega, Rotster Gaast, Delstrahuizen. Het heerlyk Vlek 's Heereveen.

Stellingwerf Oosteinde met de dorpen:

Olde Berkoop, Nyje Berkoop, Makkinga, Donkerbroek, Schans Breberg, Haule, Oosterwolde, Vochtele, Langedyk, Appelsche, Elslo.

Stellingwerf Westeinde met de dorpen:

Beuil, Noordwolde, Finkega, Steggerden, Peperga, Blesdyk, Spangen, Scherpenzeel, Munnekeburen, Nyje Tryne, Oude Tryne, Sonnega, Oude Lemmer, Nyje Lemmer, Wolwega, Nyje Holtwolde, Olde Holtwolde, Olde Holtpade, Nyje Holtpade, Idzerd.

Lemsterland met de dorpen:

Lemmer, Echten, Oosterzee, Eesterga, Follega.

Voor de Friesche Kust leggen in de Noord-Zee de Twee Eilanden Ameland en Schiermonnikoog, het water tusschen deze en de vaste Kust word het Wad of de Wadden genoemd, die zich langs de geheele Noordelyke Kust van Friesland uitstrekken.


Op Ameland

het Slot: Kammega
de dorpen: Hollum, Ballum, Nes.

klik en het wordt groter

Op Schiermonnikoog

Geen dorpen, maar de gehuchten Westerburen, Hoogdorp, De Dompen, (Oosterburen)