WAZAMAR

De Nederlanden

 

 


zeventien-ver-100

De Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Voor reacties

 

De naam voor een historisch gebied in Europa tussen Noord-Frankrijk en Noord-Duitsland.

 

 

Nederland - Netherlands - Pays Bas - Niederlanden

 

 

Algemeen - Genealogie

 

imvlagnl.gif

Nederlandse Antillen
Aruba
CuraÁao
Sint Maarten

Nederlands IndiŽ
Suriname
atlasgeo.net
Startpagina.nl

Nederland

NL.gif

vlag

 

wapen

 

NEDERLAND, een Koninkrijk sinds 1815.
In de middeleeuwen een staatkundig samenraapsel van graafschappen, heerlijkheden, hertogdommen en een bisdom. De eerste vereniging van deze staatjes was onder het Bourgondische rijk.
In de 16e eeuw werden ze onder Karel V opgenomen in zijn staatsverband.
Uit de vrijheidsstrijd van de 80 jarige oorlog ontstond de
Republiek der Zeven ProvinciŽn met Holland als centrum van de zeevarende en handelsactiviteiten en had eigenlijk de politieke macht. Vandaar dat het land in het buitenland meestal als Holland werd aangeduid.
In 1795 werd de
Bataafse Republiek uitgeroepen.
Van 1806-1813 was Nederland het
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon.
Na de val van Napoleon werd in 1815 het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen en omvatte dit tot 1830 ook
BelgiŽ en tot 1867 Luxemburg.
Tot november 1975 bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit
Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
In 1975 werd
Suriname onafhankelijk en het Koninkrijk bestond toen uit Nederland en de zes eilanden van de Nederlandse Antillen.
Per 1 januari 1986 verwierf
Aruba een aparte status als land binnen het Koninkrijk, zodat het Koninkrijk vanaf die datum bestond uit Nederland de Nederlandse Antillen (van vijf eilanden) en Aruba.
Per 10 oktober 2010 verwierven CuraÁao en Sint Maarten
een aparte status als land en werden Bonaire, Saba en St. Eustatius bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Zo omvat vanaf 2010 het Koninkrijk der Nederlanden
de landen Nederland, Aruba, CuraÁao en Sint Maarten.

 

Koninkrijk-der-Nederlanden-2012-650-a.gif
Uit: de Stentor 06.10.2012

 

OfficiŽle naam

Koninkrijk der Nederlanden

Hoofdstad

Amsterdam

Bevolking

CBS Bevolkingsteller 07.10.2012=16.762.659

Oppervlakte

41.528 km≤

OfficiŽle taal

Nederlands, Fries

Godsdienst

Rooms Katholiek 29%, Hervormd 9%, KPN 6%, Gereformeerd 4%, Islamitisch 4%, overig 6%, geen gezindte 42%

Etnische groepen

Nederlanders 96%, overig 4%

Staatsvorm

Constitutionele monarchie

Staatshoofd

Koningin Beatrix

Munt

1 EURO= 100 eurocent

 

- Staatscourant -

 

Het Nederlands Volkslied (Wilhelmus)

 

De eerste tekst en muziek werd in de 16e eeuw geschreven. Daardoor is het het oudste volkslied ter wereld. Het Japanse volkslied heeft wel een oudere tekst (9e eeuw), maar de muziek werd pas in 1880 toegevoegd.
Het Wilhelmus is een 'Acrostychon', oftewel een 'naamdicht'. Dit was in de 16e eeuw een populaire dichtvorm. In een naamdicht vormen de eerste letters van de coupletten een woord of naam. Het Wilhelmus bestaat uit 15 coupletten, waarvan de eerste letters de naam 'Willem van Nassov' vormen. Dit is de ouderwetse spelling van Willem van Nassouwe.
Het Wilhelmus wordt eigenlijk nooit helemaal gezongen. Meestal alleen het 1e en het 6e couplet.

 

music.gif

 

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick, van Duytschen Bloet;
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doot;
Een prince van OraengiŽn
Ben ick, vrij onverveert;
Den coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheŽert.

In Godes vrees te leven
Heb ick altijt betracht;
Daerom ben ick verdreven,
Om landt, om luyd ghebracht;
Maer Godt sal my regeren
Als een goet instrument,
Dat ick sal wederkeeren
In mijnen regiment.

Lijdt u, mijn ondersaten,
Die oprecht zijn van aert;
Godt sal u niet verlaten,
Al zijt ghy nu beswaert;
Die vroom begheert te leven,
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven,
Dat ick u helpen mach.

Lijf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont;
Mijn broeders hooch van namen
Hebbent u oock vertoont;
Graef Adolff is ghebleven
In Vrieslandt in den slach;
Zijn siel int eewich leven
Verwacht den jongsten dach.

Edel en hooch gheboren,
Van keyserlicken stam,
Een vorst des Rijcks vercoren,
Als een vroom christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.

Mijn Schildt ende betrouwen
Sijt Ghy, o Godt mijn Heer;
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nemmermeer.
Dat ick doch vroom mach blijven,
U dienaer taller stondt,
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Van al die my beswaren
End mijn vervolghers zijn,
Mijn Godt, wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn;
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.

Als David moeste vluchten
Voor Saul den tyran,
Soo heb ick moeten suchten
Met menich edelman;
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uut alder noot,
Een Coninckrijck ghegheven
In Israel seer groot.

Na tsuer sal ick ontfangen
Van Godt mijn Heer dat soet;
Daer na so doet verlanghen
Mijn vorstelick ghemoet,
Dat is: dat ick mach sterven
Met eeren in dat velt,
Een eewich rijck verwerven,
Als een ghetrouwe helt.

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan datmen siet verarmen
Des conincks landen goet;
Dat u de Spaengiaerts crencken,
O edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke,
Mijn edel hert dat bloet.

Als een prins op gheseten
Met mijner heyres cracht,
Vanden tyran vermeten
Heb ick den slach verwacht,
Die, by Maestricht begraven,
Bevreesde mijn ghewelt;
Mijn ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat velt.

Soo het den wille des Heeren
Op die tijt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest;
Maer de Heer van hier boven,
Die alle dinck regeert,
Diemen altijt moet loven,
En heeftet niet begheert.

Seer prinslick was ghedreven
Mijn prinslick ghemoet;
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet;
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hij myn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Oorlof mijn arme schapen,
Die zijt in grooten noot,
U herder sal niet slapen,
Al zijt ghy nu verstroyt;
Tot Godt wilt u begheven,
Sijn heylsame Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven;
Tsal hier haest zijn ghedaan.

 

Prince
Voor Godt wil ick belijden
End Zijner grooter macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den coninck heb veracht;
Dan dat ick Godt den Heere,
Der hoochster Majesteyt,
Heb moeten obediŽren,
Inder gherechticheyt.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel ernaar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 web stats
free website tracker