WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 




Genealogisch
Vademecum

Inhoud

Wat is
genealogie


Items

Encyclopedie

Trefwoorden

Voor reacties

 

Items

 

Gezins- of relatieblad

 

Voorbeeld

nog een voorbeeld

 

RELATIEBLAD
Fokke Abram GROEN [51] en Johanna Petronella TERWIEL [52]
relatie
18

 


MAN

image84

naam Fokke Abram GROEN [51]
vader Andries GROEN [65] rel 22
moeder Hendrika De La HOUSSAIJE [66]
geboren 09-12-1862 te Vlissingen tijd 05:00
bron GA Vlissingen aktenr 354
brontekst Heden den Negenden van de maand December des jaars een duizend acht honderd twee en zestig, verscheen voor mij Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken stand van Vlissingen, provincie Zeeland, Andries Groen, oud

Achtentwintig jaren, van beroep Zeilmaker, wonende te Vlissingen dewelke mij heeft verklaard, dat op den Negenden van de maand December des jaars achttien honderd twee en zestig, des morgens te vijf ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk U, nommer tweehonderd-achtendertig, is geboren een kind van de mannelijke kunne, van hem aangever en van Hendrika de la Houssaije, zonder beroep, wonende te Vlissingen zijne Huisvrouw aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van Fokke Abram welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Nicolaas Groen, oud vierenzestig jaren, van beroep zeilmaker, wonende te Vlissingen, en van Coenraad Kries, oud zevenenveertig jaren, van beroep Bewaarder bij de marine, wonende te Vlissingen, als getuigen daartoe door den aangever gekozen. En hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
doop
doopgetuigen
gezindte Nederlands Hervormd
bron aktenr
brontekst
overleden 23-10-1940 te Voorburg tijd
bron aktenr
brontekst
info ten huize van zijn dochter Johanna Petronella, Rozenboomlaan 45, Voorburg
begrafenis 26-10-1940 te Hellevoetsluis
bron aktenr
brontekst
info begraven op de Algemene Begraafplaats te Hellevoetsluis des n.m. 1 uur.
roepnaam Fokke
beroep schrijver bij de Marine, ouderling der Nederlandse Hervormde kerk te Hellevoetsluis
info
adres 24-05-1938 te Voorburg
straat Rozenboomlaan 45
postcode
land NL
telefoon
info
opmaak 18-12-1997
klad

 


RELATIE

 

samenwonen
bron aktenr
brontekst
info
ondertrouw
bron aktenr
brontekst

info
wettelijk 09-07-1891 te Hellevoetsluis
getuigen Bartholomeus Dyonisius Groen, Marinus Groen, Arie Florus Terwiel en Cornelis Leendert van Orselen
bron BS Hellevoetsluis 1891 aktenr 16
brontekst Op heden, den negenden Juli achttien honderd een en negentig, zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Hellevoetsluis, in het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Fokke Abram Groen, oud achtentwintig jaren, van beroep schrijver, geboren te Vlissingen, wonende alhier, meerderjarig, zoon van Andries Groen en van Hendrika de la Houssaije, beiden overleden, en Johanna Petronella Terwiel, oud eenendertig jaren, zonder beroep, geboren te Brielle, wonende alhier, meerderjarig, dochter van Johannes Terwiel, van beroep rijksambtenaar en van Cornelia Johanna Knop, zonder beroep, beiden wonende te Schiedam. De beide afkondigingen van dit Huwelijk hebben zonder stuiting plaats gehad alhier op Zondagen den achtentwintigsten Juni en den vijfden Juli dezes jaars. En hebben de comparanten aan Ons overlegd: hunne geboorteakten; en overlijdensakten van den ouders van den comparant. Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot man en vrouw en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke de Wet aan het Huwelijk verbindt; hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Batholomeus Dyonisius Groen, oud vierentwintig jaren, van beroep zeilmaker, wonende alhier, broeder van de comparant, Marinus Groen, oud vijfentwintig jaren, van beroep kwartiermeester bij de marine, wonende alhier, neef van den comparant, Arie Florus Terwiel, oud drieŽndertig jaren, van beroep brandersknecht, wonende te Schiedam, broeder der comparante en Cornelis Leendert van Orselen, oud zevenendertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Nieuw-Helvoet, niet verwant aan partijen, als getuigen
En is hiervan door Ons opgemaakt deze akte, welke na gedane voorlezing, door Ons is onderteekend met de comparanten en de getuigen.
info
kerkelijk 09-07-1891 te Hellevoetsluis
getuigen
kerk Hervormde kerk
bron aktenr
brontekst

info
opmaak 16-12-1997
klad

 


VROUW

image85

naam Johanna Petronella TERWIEL [52]
vader Johannes TERWIEL [611] rel 211
moeder Cornelia Johanna KNOP [612]
geboren 02-11-1859 te Brielle tijd 03:00
bron GA Brielle aktenr 104
brontekst In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den tweeden der maand November is voor Pieter van Andel Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

der Gemeente Brielle, verschenen Johannes Terwiel, oud zesentwintig jaren Schoenmaker, wonende te Brielle, welke heeft verklaard, dat zijne echtgenoot Cornelia Johanna KNOP, binnen deze Gemeente, op den tweeden der maand November een duizend acht honderd negen en vijftig, des ochtends ten drie ure, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze geeft de voornamen van Johanna Petronella De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Andries Simon Burgerhout, oud vijfenveertig jaren, Klerk der Secretarie en van Johannes Baptistus Franciscus Jacobze, oud achtentwintig jaren, Klerk ter Secretarie, wonende beiden alhier.
En is hiervan opgemaakt deze acte en na voorlezing onderteekend door den Ambtenaar den declarant en de getuigen.
doop
doopgetuigen
gezindte
bron aktenr
brontekst

info
overleden 11-09-1937 te Voorburg tijd
bron
aktenr
brontekst

info ten huize van haar dochter Johanna Petronella, Rozenboomlaan 45, Voorburg
begrafenis 14-09-1937 te Hellevoetsluis
bron aktenr
brontekst

info de begrafenis vond plaats op de Algemene Begraafplaats te Hellevoetsluis voorm. 11:30 uur
roepnaam
alias
beroep
info
adres 11-09-1937 te Voorburg
straat Rozenboomlaan 45
land NL
telefoon
info
opmaak 18-12-1997
klad

 


KINDEREN

 

image86

naam Andries. GROEN [26] rel 9
geboren 27-04-1892 te Hellevoetsluis aktenr 44
doop aktenr
doopgetuigen

overleden 31-12-1978 te Rotterdam aktenr A26
crematie 05-01-1979 te Rotterdam aktenr
gehuwd
29-06-1916 te Hellevoetsluis Maria Hendrika FEENSTRA [27]

 

 

naam Johannes GROEN [53]
geboren 13-05-1893 te Hellevoetsluis aktenr
doop
aktenr
doopgetuigen

overleden 01-06-1893 te Hellevoetsluis aktenr
crematie
aktenr
begrafenis
aktenr

 

image87

naam Johanna Petronella GROEN [54] rel 19
geboren 06-06-1894 te Hellevoetsluis aktenr
doop
aktenr
doopgetuigen

overleden 05-01-1982 te Diemen aktenr
begrafenis
aktenr
gehuwd
20-01-1932 te Hellevoetsluis Cornelis De BOK [55]

 

image88

naam Cornelia Johanna GROEN [56]
geboren 01-07-1899 te Hellevoetsluis aktenr
doop
aktenr
doopgetuigen

overleden 21-02-1975 te Rijswijk (ZH) aktenr 159
crematie 26-02-1975 te Rijswijk (ZH) aktenr
begrafenis
aktenr
gehuwd
ongehuwd

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.