WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 


Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

-

C

 

cameraar, een schepen die voor een jaar aangewezen was voor het financieel beheer van de stad.

 

cameraarsrekeningen, de documenten van een schepen die voor een jaar aangewezen was voor het financieel beheer van de stad.

 

carolus (gulden), zie Karolus-gulden.

 

carta, oorkonde.

 

cartularium, register van akten, aangelegd door of vanwege degene, die deze akten voor zijn geschiedenis belangrijk beschouwde. In de middeleeuwen vooral door kerkelijke instellingen opgesteld. Ook steden, universiteiten, gerechtshoven, kanselarijen, e.d. hadden cartularia. Aanzienlijke families gingen er in de late middeleeuwen ook toe over. Ook vervalsingen komen voor.

 

Centraal Bureau voor Genealogie

 

charter, oorkonde. Een vel perkament, waarop een akte is geschreven en ter bekrachtiging is bezegeld.

 

cijnsboeken, registers waarin de cijnspachten opgetekend staan, welke verschuldigd waren aan de landheer of geestelijke instelling.

 

clauwboeken, ook kluftboeken genoemd. Registers van de omvang van het grietmansambt over de daarvoor in aanmerking komende edele heerden of boerderijen in Groningen.

 

cognaten, alle nakomelingen, in mannelijke en vrouwelijke lijn, van bepaalde stamouders.

 

collateralen, ook zijmagen genoemd. Bloedverwanten in de zijlinie, die niet van elkaar afstammen, doch een gemeenschappelijke stamvader hebben.

 

concept, ontwerp van een geschrift.

 

consanguineus, in de middeleeuwen de aanduiding van een neef die meer dan vijf graden (generaties) verwijderd was.

 

contentieuze jurisdictie, rechtspraak in geschillen. Onderverdeeld in criminele en civiele zaken. Deze zaken werden ingeschreven in een register ('rol').
In de criminele zaken vindt men de voortgang van de gerechtelijke procedures. De stukken die op die procedures betrekking hadden worden in afzonderlijke registers of procesdossiers gevonden. Dit zijn ondermeer verklaringen ('attestaties'), ondervragingen ('interrogatoria'), bekentenissen (confessiŽn), gerechtelijke uitspraken (sententies) en lijkschouwingen (visitaties).
De civiele zaken hadden betrekking op onder meer, vorderingen van schulden, boedelinventarissen ('erfhuiscedullen') en taxaties van roerende of onroerende goederen ('estamatiŽn').

 

count, graventitel voor adel buiten Engeland. De binnenlandse titel is "Earl". De echtgenotes van beide heten "Countess".

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker