WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

E

 

echtgenoot, mannelijke partner in een huwelijk.

 

echtgenote, vrouwelijke partner in een huwelijk

 

echtscheiding, ontbinding van een huwelijk.

 

echtscheidingsakte, een akte ter ontbinding van een huwelijk.
Wordt ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen. Deze inschrijving dient plaats te vinden binnen 6 maanden van de rechterlijke uitspraak door de ambtenaar van de burgerlijke stand, anders verliest het vonnis zijn rechtskracht. De inschrijving vindt plaats in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken. Na deze inschrijving is het huwelijk officieel ontbonden.
De akte vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de echtgenoten; de datum van het vonnis en de rechtbank die de uitspraak deed.
De ontbinding van het huwelijk wordt ook in de linker marge van de huwelijksakte aangetekend.

 

EL, afkorting voor Evangelisch Luthers.

 

emigratie, vertrek uit een land of gebied. [migratie, het veranderen van woonplaats; immigratie, vestiging vanuit een ander land of gebied].
In de 17e en 18e eeuw waren er ruime mogelijkheden voor vestiging in een Nederlandse kolonie in een ander werelddeel. Anderen gaven de voorkeur aan vestiging in een ander Europees land, waar de levensomstandigheden minder verschilden van die in eigen land.
In de 19e eeuw kreeg de emigratie vanuit Nederland enige omvang. Vooral Amerika, wat al tientallen jaren in trek was bij Duitsers en Engelsen. In 1850 bleken er bij de tienjaarlijkse volkstelling tienduizend personen in de Verenigde Staten te wonen die in Nederland waren geboren. Over het algemeen waren deze personen nog maar enkele jaren in de Verenigde Staten. Zij kwamen vooral voor in de staten New York, New Jersey, Michigan en minder in Iowa. In de beide laatste staten waren het vooral Afgescheidenen en Hervormden, die in groepen bijeen bleven wonen rond de predikanten die hun uittocht uit het vaderland hadden geleid.
Bij gebrek aan Nederlandse bevolkingsregisters van vůůr 1850 zijn er
- lijsten van landverhuizers (zo werden toen de emigranten genoemd) uit Nederlandse archieven;
- passagierslijsten van de schepen die in de Amerikaanse havens binnenliepen;
- censuslijsten, de tienjaarlijkse volkstellinglijsten, die een overzicht geven van wie in Amerika woonde;
voor het vinden van deze emigranten.
Aan het einde van de 19e eeuw emigreerde men ook naar andere landen, vooral Zuid-Afrika.
Na 1945 nam de emigratie een grote vlucht naar vooral Canada, AustraliŽ en Nieuw-Zeeland.

 

emigratie links op internet:

Emigranten uit de Nederlanden
emigranten en emigrantenlijsten
passagierslijsten

 

erfenis, het erven, wat een overledene nalaat of wat men van hem erft.

 

erfgenaam, iemand die erft of zal erven.

 

erfhuis-cedullen, boedelbeschrijvingen.

 

erfelijkheid, het overgaan van generatie op generatie van lichamelijke of geestelijke eigenschappen, herediteit

††††††††††††††††††††††† Verwijzingen

 

erfelijkheidsleer, leer van de erfelijke eigenschappen in de opeenvolgende geslachten, genetica

 

erflater, iemand die een erfenis nalaat.

 

erkend kind, kind wat meestal bij huwelijk wordt erkend door de gehuwden. Dit in verband met mogelijke nalatenschap bij overlijden (wettelijke) ouders. Voor dit huwelijk werd meestal wettelijk de conditie van de moeder gevolgd. Zie ook gewettigd kind.

 

estamatiŽn, taxaties van roerende of onroerende goederen.

-

extract, of een uittreksel bevat beperkte informatie uit een akte die geldig is op het tijdstip van afgifte.

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker