WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

F

 

familie, het geheel van de personen die men als bloed- en aanverwanten beschouwt.

 

familiearchief, een verzameling van afschriften, oorkonden, akten, portretten en andere afbeeldingen, wapens, zegels, dagboeken en verder alles wat op de geschiedenis van een familie betrekking heeft.

 

familiebibliotheek, zie familiearchief.

 

familienaam, de naam die de leden van een familie dragen. Dit in tegenstelling tot de voornaam.
Zie voor oorsprong, betekenis en verspreiding Meertens Nederlandse
Familienamen Databank.
Zie ook Familienamen in de Nederlanden.

 

familienaam toevoegen, naamswijziging door het toevoegen van een familienaam is mogelijk:
- wanneer men kan bewijzen dat de gevraagde dubbele naam voor 1838 door de familie werd gedragen.
- bij een verzoek de geslachtsnaam van de moeder toe te voegen, alleen indien van haar grootvader van vaderszijde geen mannelijke afstammelingen in de mannelijke lijn meer in leven zijn, van wie nog nakomelingschap te verwachten is.
De gevraagde naam moet vr de eigen geslachtsnaam worden geplaatst. Een familienaam kan men op deze wijze van uitsterven behoeden.
Zie ook
http://www.xs4all.nl/~advocare/folder94.htm.

 

familienaam wijzigen, zie http://www.xs4all.nl/~advocare/folder94.htm#Wijzigen achternaam

 

familietijdschrift, een tijdschrift dat op geregelde tijdstippen verschijnt met anekdotes en informatie betreffende een familie. Een voorbeeld van het samenstellen van een familietijdschrift.

 

familierecht, een hoofdonderdeel van het privaatrecht dat de rechtsbetrekkingen (de gevolgen van huwelijk, afstamming en voogdij) voortvloeiend uit het familieverband regelt.
Het familierecht bepaalt de plaats van de natuurlijke persoon. Daar het een sterke publiekrechtelijke inslag heeft (omdat het de vragen van algemeen menselijke aard omvat die de grondslagen van een samenleving bepalen) is het overwegend dwingend recht.
De wetgever verklaarde een aantal familierechtelijke instellingen, zoals huwelijk, ouderlijke macht en voogdij van dusdanig eminente betekenis dat partijen zelf niet de vrijheid hebben die te regelen.
1956
Adoptierecht (nieuw).
1978 Richtlijn Schutte voor de genealogische verwerking van geadopteerde kinderen.
1994 Herziening van het naamrecht.
1998 Geregistreerde partner-overeenkomst (homohuwelijk).

 

familievereniging, een voor een bepaald doel (genealogisch onderzoek en het publiceren van een familieblad of jaarboek) verenigde familie en aanverwanten.

 

familieverwantschap, filiatie, afstamming.

 

familiewapen, wapen van een familie, bestaande uit n of meer geslachten. Geslachtswapen.
Zie
Familiewapens in de Nederlanden

 

februari, 2e maand van het jaar, sprokkelmaand, Ventse. Zie ook maanden van het jaar.

 

feudium, een goed in leen waarvoor leenhulde verschuldigd was. Dit in tegenstelling tot het allodium.

 

filiatie, familieverwantschap, afstamming

 

fragmentgenealogie, deel van een genealogie, dat tenminste uit drie generaties bestaat.

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker