WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

I

 

iconografie, beeldbeschrijving. Beschrijving van een prent, foto, schilderij, of eender welke afbeelding, die op een persoon of een voorwerp betrekking heeft.
Zie ook de iconografie van Berend Wierts Kunst

 

immigratie, vestiging vanuit een ander land of gebied. [migratie, het veranderen van woonplaats; emigratie, vertrek uit een land of gebied].

 

akte van indemniteit, borg- of ontlastbrief. Een tijdens de Republiek, vooral einde 17e en 18e eeuw, afgegeven verklaring (schadeloosstelling) van een nieuwe inwoner. Uit deze akte moest blijken dat wanneer de nieuwe inwoner tot armoede zou vervallen dit niet ten laste zou komen van de diaconie of armbestuur van de nieuwe woonplaats maar ten laste zou blijven van de geboorteplaats. Deze akte werd opgemaakt door het kerkbestuur of door het plaatselijk (arm)bestuur van de geboorteplaats. Waren van een gezin de man, vrouw en kinderen in drie verschillende plaatsen geboren, dan werden er drie akten overlegd.
De akte vermeldt in welke plaats deze is verleend (geboorteplaats) en ten behoeve van wie (naam en vaak de leeftijd op de datum van opmaak). Van meer vermogenden en door huwelijk gevestigden was geen akte nodig.
In kleine plaatsen werden deze akten ingenomen door het kerkbestuur of door de burgerlijke overheid. Deze legden soms een register aan waarin de akten werden overgeschreven of een uittreksel hiervan.
Bij vertrek werd de akte weer meegegeven. Vertrok één van de daarin genoemde gezinsleden, dan werd een kopie meegegeven.

 

INV, afkorting voor inventaris.

 

interrogatoria, ondervragingen

 

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker