WAZAMAR

Genealogisch Vademecum

 

 Genealogisch
Vademecum

Inhoud
Items

Encyclopedie

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

 

Y

Z

 

Trefwoorden

Voor reacties

 

Encyclopedie

 

V

 

verwantschap, het verwant (vermaagschapt) zijn aan een persoon, door bloedverwantschap of aanverwantschap.

 

verwantschapsgraden, zie graden van verwantschap.

 

verwantschapstabel, een overzichtstabel waaruit de onderlinge verwantschap blijkt van twee of meer personen die niet tot dezelfde familie behoren. Kan bijvoorbeeld opgesteld worden bij genealogisch onderzoek naar de bloedverwanten van een erflater.

 

vierschaar, rechtbank. In de Middeleeuwen de vier banken waarop bij een rechtszitting de schout, de schepenen, de aanklager en de gedaagde zaten.

 

visitatie, lijkschouwing.

 

VOC, De Verenigde Oostindische Compagnie werd opgericht in 1602 met het doel schepen naar AziŽ te sturen om peper en specerijen te kopen. Er werden zes kamers (vestigingen) opgericht in Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen met ieder een eigen college van directeuren, die bewindhebbers werden genoemd. Het hoofdbestuur bestond uit directieleden van de zes kamers, 'de Heren Zeventien'.

vlagvoc

De VOC groeide uit tot een multinational met vestigingen in een tiental Aziatische landen. Halverwege de 18de eeuw had de compagnie 25.000 man in dienst waarvan ca. 3.000 in Nederland. De compagnie bouwde haar eigen schepen, zo'n 1.500 in totaal, die samen goed waren voor ca. 5.000 afvaarten naar AziŽ. Daar werd een netwerk van handelsnederzettingen (factorijen) opgericht, van de Perzische Golf tot de Chinese Zee.
De VOC ging ten onder aan slecht bestuur, corruptie en schulden en werd officieel opgeheven op 31 december 1799.

 

VOLKST, afkorting voor volkstellingregister.

 

volkstellingregister, bevatten bevolkingsgegevens van een gemeente. De volkstelling uit de Franse tijd van 1795-1796 bevat alleen cijfers. De volkstelling van 1807-1808 bevat onder meer de naam van het gezinshoofd, zijn beroep, huispersoneel, of hij gehuwd was, het aantal inwonende kinderen, het bezit aan onroerend goed. Verder waren er volkstellingen in 1829, 1839, 1849.
Het volkstellingregister is te vinden bij de gemeente.

 

voluntaire jurisdictie, vrijwillige rechtspraak. Voor 1811 veelal afgedaan door het gerecht. Na 1811 door notarissen. Vrijwillige rechtspraak omvat onder meer, overdrachten (transporten) van onroerend goed, hypotheken, andere schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, testamenten, boedelinventarissen, boedelscheidingen.

 

voornaam, naam voor de familienaam.

 

voorouders, naam van de voorgaande generaties van ouders. Wordt zelden genoemd met een naam.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker