Stamreeks
van
Goffe Dirk MIEDEMA

wp-Miedema-200.gif
Miedema

Generatie I

Wytze Tijssens, geb. Lioessens ca 1630, tr. Lioessens 19-07-1659 Antje Jacobs, geb. Metslawier ca 1632.

Generatie II

Jacob Wytzes, geb. Lioessens ca 1665, tr. Lioessens ca 1689 Grietje Jacobs, geb. Hantumeruitburen ca 1667.

Generatie III

Goffe Jacobs, geb. Lioessens ca 1703 tr Lioessens ca 1739, Trijntje Jacobs, geb. Lioessens ca 1710.

Generatie IV

Jacob Goffes MIEDEMA, geb. Lioessens 05-01-1744, overl. Niawier 27-04-1823, tr. Niawier 02-06-1776 Riemke Reinders, geb. Stiens ca 1741, overl. Niawier 02-02-1827, dochter van Reinder Gerbens en Sibbeltje Alberts.

Generatie V

Kornelis Jacobs MIEDEMA, geb. Niawier 28-10-1781, smakschipper, overl. Niawier 27-02-1824, tr. Niawier 13-05-1804 Hendrikje Wiebes KLAVER, geb. Nes 23-11-1781, overl. Niawier 27-07-1844, dochter van Wiebe Tammes en Geeske Johannes.

Generatie VI

Goffe Kornelis MIEDEMA, geb. Niawier 14-01-1823, gardenier en koopman, overl. Niawier 30-09-1879, tr. Oostdongeradeel 26-05-1853 Antje Lieuwes POSTHUMUS, geb Hantum 30-03-1823, overl. Niawier 04-01-1888, dochter van Lieuwe Lolkes Posthumus en Korneliske Freerks.

Generatie VII

Lieuwe Goffes MIEDEMA, geb. Niawier 04-06-1857, keuterboer, overl. Niawier 08-01-1937, tr. Oostdongeradeel 26-05-1883 Antje Fokkes KOOISTRA, geb. Hantum 08-11-1861, overl. Niawier 10-01-1910, dochter van Fokke Jogchums Kooistra en Pietje Annes Jouksma.

Generatie VIII

Goffe MIEDEMA, geb. Niawier 27-08-1884, boerenarbeider en straatventer, overl. Zuidhorn 10-03-1974, tr Oostdongeradeel 09-01-1909 Stijntje BOSCH, geb. Hantumeruitburen 26-07-1889, overl. Grijpskerk 18-02-1970, dochter van Dirk Sybes Bosch en Foekje Franzes Braaksma.

Generatie IX

Dirk MIEDEMA, geb. Niawier 28-02-1912, verpleger, overl. Zuidlaren 09-11-1959, tr. Grijpskerk 08-01-1940 Hilje HELMANTEL, geb. Grijpskerk 04-07-1913, overl. Groningen 07-09-1994, dochter van Lammert Helmantel en Martje Wolters.

Generatie X

Goffe Dirk MIEDEMA, geb. Zuidlaren 29-03-1941, lastechnisch adviseur, tr. Beilen 03-07-1962 Hindrika HOMAN, geb. Groningen 26-11-1940, overl. Drachten 11-12-2008, dochter van Berend Homan en Roelfina Piersma.

 

wpschild-Miedema-80.gif

Miedema