WAZAMAR

Familiewapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Familiewapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

BAX

B

- 

 

wp-Bax-260.gif

Bax

 


Beschrijving:

Wapenschild: In zwart drie gouden kalebassen.

Helmteken: Een kalebas van het schild tussen een zwarte vlucht.

Dekkleden: Goud, gevoerd van zwart.

 

BAX (PLAAT 6).

 

Op het einde der XVe en in het begin der XVIe leefde te ‘s-Hertogenbosch Jkr. Johan Bacx van Schoonvorst, Heer van Asten, ridder van St.-Joris, laagschout, van 1475 tot 1507 schepen en in 1494 burgemeester van ‘s-Hertogenbosch. In 1505 kocht hij de heerlijkheid Rosmalen; bij het dorp van dien naam stichtte hij het vrouwenklooster van St.-Annaberg; ook werd hij in hetzelfde jaar door koop eigenaar der heerlijkheid Boxtel en stierf den 4 Januari 1529, bij zijne tot nu toe onbekende vrouw een zoon nalatende,
Jkr. Jan Bacx, overl. 22 Juni 1552; hij huwde Heylwich van den Hove, die overl. 28 Aug. 1555; zijn zoon, genaamd Jkr. Jacob Bacx, werd in 1577 raad en ontvanger der beden van Brabant, tien jaren later in 1587 rentmeester der staten in ‘t kwartier van ‘s-Hertogenbosch, in welke stad hij den 31 Maart 1591 stierf, bij zijne echtgenoot Anna Back, die 18 Juni 1604 te ‘s-Hertogenbosch kwam te overlijden, liet hij, zoo ver bekend is drie zonen na, die later de drie beroemde gebroeders Bacx en de luister van hun geslacht werden.

 

Jkr. Johan Bacx, en Jkr. Paulus Bacx volgen,
Marcelus Bacx, commissaris-generaal der ruiterij, na den dood zijns broeders Jkr. Paulus Bacx, Gouverneur der zoo belangrijke vesting Bergen op Zoom. Hij overleed aldaar in Oct. 1617 en werd in de St.-Geertruida kerk bijgezet, waar zijne echtgenoote Anna Maria Berck, geboren te Utrecht en met wie hij te Bergen op Zoom 21 Augustus 1607 gehuwd was, eene prachtige graftombe liet oprichten, die helaas bij de belegering van 1747 door de kogels der Franschen jammerlijk vernield is. Bij deze zijne vrouw liet hij vier kinderen na, waarvan de twee oudste alleen bij naam bekend zijn: Anna Bacx, ged. te Bergen op Zoom 29 Juli 1608 en Maria Marcelina Bacx, ook aldaar ged. 13 October 1610, en er gehuwd 31 Mei 1631 met Cornelis van Stapele, doctor en licentiaat in de beide rechten, jongman van Steenbergen; hunne nakomelingen leven thans nog voort in het eiland Tholen.

 

Jkr. Paulus Bacx evengenoemd, werd voor zijne krijgshaftige daden in 1588 tot ridder geslagen, en, tot loon zijner den lande zoo gewichtige en uitstekende bewezen diensten, benoemd tot Gouverneur van Bergen op Zoom, waar hij in 1606 overleed. In 1588 was hij geh. met Elisabeth Joachimi, dochter van den ambassadeur Willem Joachimi; zij leefde nog in 1626 en liet vijf kinderen na:
1e Jacob Bacx, van wien niets bekend is, dan dat hij een zoon Paulus Bacx had, die vóór 25 November 1673 overleed, en eene weduwe naliet Geertruid Sem genaamd, die hem 20 Februari 1688 te ‘s-Hertogenbosch in het graf volgde;
2e Anna Bacx, overl. 30 Oct 1607, als, zoo wij reeds gezien hebben, blz. 25, de vrouw van ridder David Balfour, kapitein, die 27 Nov. 1638 het tijdelijke met het eeuwige verwisselde;
3e Margaretha Bacx, ged. te Bergen op Zoom 8 Februari 1589;
4e Constantia Bacx, ged. te Bergen op Zoom 4 April 1590; zij huwde denkelijk 1e te Bergen op Zoom 11 Maart 1615 met luitenant Robert Couts en 2e 17 Dec. 1625 met kapitein Jkr. Willem de Pisset, en
5e Elisabeth Bacx, ged. te Bergen op Zoom 21 Oct. 1605, aldaar geh. 4 Maart 1626 met Joan van der Meulen, ged. te Bremen 21 Jan. 1601, sterft te Wesel in Oct. 1643, was kapitein in dienst der staten van Holland, zoon van Andreas, en van Susanna de Malapert; hun afstammelingen vermelden wij later in het artikel van der Muelen, Joan schreef van der Meulen.

 

Jkr. Johan Bax bovengenoemd, in 1578 ridder, werd aangesteld tot kastelein of Gouverneur van Heusden en bleef zulks tot in 1584, als wanneer Christoffel van Egmont van Ysselstein zijn opvolger werd; in 1587 was hij Gouverneur van Muiden; als kolonel was hij in 1601 bij de belegering van Ostende en leefde nog in 1619. Hij was geh. met Maria van Huchtenbroek, dochter van Albert van Huchtenbroek, Utrechtsch edelman, hopman en een der verbonden edelen en van Maria van Hoxwier.

Uit hun huwelijk verwekten zij vier kinderen:

1e Jkr. Albert Johan Bacx, kornet bij zijn oom Marcelus Bacx; in 1638 kapitein en in 1645 als zoodanig in dienst onder Joachim van Goltstein;
2e Jkr. Willem Maurits Bacx in 1638 ritmeester; in 1644 nog in die betrekking bevel voerende over 100 „harquebuziers;” hij deed ond.tr. te Deventer 8 Mei 1630 met Jeannette Hoefijser;
3e Jkr. Philips Marcelis Bacx en ten
4e Jkr. Matthijs Bacx, geh. te Delft in 1609 met Adriana Bacx, wier geslacht tot heden ons echter onbekend is. Hun eenige zoon was Jan Bax, geboren te Delft 13 Nov. 1617, kapitein, veertig van Dordrecht 4 Sept. 1672, raad, weesmeester, 1676 schepen, gedeputeerde ter dagvaart bij de staten van Holland en West-Friesland, overl. 8 Maart 1683. Hij was denkelijk geh. te Dordrecht 12 April 1639 met Cornelia Burger van Alblas, geb. te Dordrecht 18 Juni 1613, overl. 3 Nov 1700, dochter van Pieter Burger en van Gooltje van Rangelra. Uit hun huwelijk werd geb. Cornelis Bax, wonende te Dordrecht en in de groote kerk aldaar den 22 Nov. 1668 geh. met Geertruida Bergeijck, geboortig van Dordrecht 1. Drie kinderen zijn ons uit hun huwelijk bekend: Jan Bax, die volgt; Hendrik Bax, ged. te Dordrecht 17 Mei 1673 en Pieter Bax, aldaar ged. 25 Juli 1680.

 

Jan Bax, zoo even genoemd, werd ged. te Dordrecht 28 Aug. 1670 en deed aldaar ondertrouw 5 Juli 1699 met Gerarda Bick, geboren te Gouda.
Hun zoon Cornelis Bax werd ged. te Dordrecht 21 Jan. 1705, huwde aldaar 6 Nov. 1725 met Adriana Brooshooft, geb. 13 Dec. 1701 uit Antonie Brooshooft en Maria van Asperen.
Dit huwelijk werd met negen kinderen gezegend, waaronder twee zoons:
1e Jan Bax, geb. te Dordrecht 30 Sept. 1727; 10 April 1759 werd hij proponent zijnde, te de Rijp beroepen, waar hij 1 Juni 1761 huwde met Maartje Beels, aldaar geb. 29 Maart 1741 en er overl. 2 Febr 1767; zij was de moeder van een zoon en eene dochter.

2e Antonie Bax, geb. te Dordrecht 18 Maart 1770, in zijne vaderstad geh. 1e 11 Oct. 1767 met Maria Gregoor, geb. 14 Aug. 1742 en 2e ook te Dordrecht 12 April 1778 met Johanna Pelronella van Opstall, geb. te Geertruidenberg 30 Oct. 1746, overl. 27 Maart 1820, dochter van Cornelis en van Johanna Molenberg.

Zes kinderen waren de vruchten van hun huwelijk, waarvan alleen afstammelingen nalaat:
Cornelis Bax, ged. te Dordrecht 28 Sept. 1783; hij was notaris aldaar en er 1e geh. met Johanna Knipscheer en 2e 12 April 1806 met Cornelia Roos, geb. te Dordrecht 18 April 1782.

Uit het tweede huwelijk werd onder anderen te Dordrecht een zoon Antonie Bax geboren; hij zag het levenslicht 16 Maart 1807 en overleed als predikant te Oostburg 15 Mei 1866. Uit zijn huwelijk met Anna Maria Prins, dochter van den predikant Petrus Wybrandus Prins en van Geertruida van Ruyven kinderen nalatende, die zich weder in Dordrecht, de stad hunner vaderen, neergezet hebben 2.

 

NOTEN

1. Sedert dien tijd is men begonnen den familienaam te schrijven Bax en niet meer Bacx.

2. Over dit geslacht raadplege men: de Algemeene Registers op den Navorscher; A J. VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden;

Krijgsbedrijven en eenige levensberichten der Nederiandsche krijgshelden Jonkheer en Johan, Paulus en Marcellus Bacx, door c P. F. G. VAN EMDE. Utrecht Kemink en zoon, 1859.

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, 1885.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 web stats
free website tracker