WAZAMAR

Heraldische Wapens in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

Heraldische Wapens
in de
Nederlanden

Inleiding
Inhoud

Historische Geslachtswapens

Inhoud

Heraldische Wapenkunde
in de
Nederlanden

Inhoud

Heraldische Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud 

Voor reacties

 

HOMAN

B

-

 

wp-Homan-260.gif
Homan

 


Beschrijving:

Wapenschild: Gedeeld: I In blauw een zilveren schoorsteenhaal; II In zilver drie groene hulstbladeren.

Helm: Aanziend met helmkroon.

Dekkleden: Rechts: blauw, gevoerd van zilver; Links: groen, gevoerd van zilver.

 

HOMAN (PLAAT 41 ) 1)

TEN BERGE HOMAN EN LINTHORST HOMAN.

 

Het geslacht Homan, vroeger ook wel Homans, Houeman of Houemans genaamd, is eene oude Drentsche familie en behoort tehuis in dat gedeelte dier provincie, dat van ouds „het Noordenveld" genoemd werd. Nader nog is de gemeente Vries als de bakermat dezer familie aan te wijzen.

Van af 1400 namen de leden van dit geslacht geregeld deel aan de regeering en de rechtspraak in de aloude landschap Drenthe. Omstreeks dien tijd leefde te Vries Johan Houeman; hij was eigenerfde en had een zoon,
Jan Houeman, die volgt, benevens eene dochter,
Ide Houeman, van wie aangeteekend wordt, dat een door haren biechtvader gedurende hare ziekte beschreven testament door den Loffelijken Etstoel 2) van onwaarde verklaard werd.

Deze beslissing volgt hier als eene merkwaardige bijdrage tot de kennis der rechtstoestanden van die dagen.

 

 „Anno 54 (1454) toe Sint Magnus tho Rolde.
 
So is gewiset unde overdragen van den Droste unde Etten: Dat het testament, dat arffgenaemen van Ide, Johan Houemans dochter, hebben gemaeckt unde beschreven nhae Iden doot van weerden wesen sall, want het redelick is. Ende dat testament, dat Ide'n bichtvader beschreven in ore kranckheyt, dat sal van gheener weerden wesen, want het unredelick is ende oick niet gegeven ende gemaeckt bij weten der arffgenahmen als Lantrecht is."

 

Jan Houeman, voornoemd, was „egenerfde vulmacht der Landschap Drenthe" (waarschijnlijk hetzelfde als landsdag-comparant, d. i. gecommitteerde ten landsdage; deze vergaderingen werden gehouden in de open lucht in het Grollerhout) en overleed omstreeks 1490. Waarschijnlijk liet hij slechts één zoon na: Johan Houeman, in 1516 en 1518 ette voor 't Noordenveld. Deze had o. a. een zoon: Johan Homan, die volgt.

 

Johan Homan, zoo evengenoemd, erfgesetene tot Vries en omstreeks 1570 lid van den Loffelijken Etstoel, overleed omstreeks 1620 3). Hij had o. a. een zoon:
Jan Homan, die volgt, en eene dochter:
Harmtien Homan, geh. 28 Jan. 1642 met Albert Nijsingh, schout van Westerbork, zoon van Lucas en van Berentien Alting.

 

Jan Homan, zoo evengenoemd, eigenerfde te Vries, in 1639 landsdag-comparant, had twee zonen:
1e  Joannes Homan, eveneens landsdag-comparant, ongehuwd overl. en begraven 10 Juni 1716 op het koor in de kerk te Vries, alwaar vele leden dezer familie begraven werden;
2e Harmen Homan, die volgt.

 

Harmen Homan, zoo evengenoemd, landsdag-comparant in 1671, in 1684 lid van den Etstoel, overleed 11 Maart 1714 en werd begraven in de kerk te Vries. Hij huwde 29 Mei 1671 met Gesina Linthorst, overl. 22 Oct. 1712, begraven te Vries. Uit hunnen echt sproten zeven kinderen, waarvan één jong overleed:
1e  Henricus Homan, geb. 11 Jan. 1674, overl. 27 April 1736, begraven in de kerk te Vries;
2e Johannes Homan, die volgt;

3e Frederik Homan, geb. 21 Sept. 1680, overl. 21 Juli 1707, begraven te Vries;
4e Engelhart Homan, geb. 6 Sept. 1682, geh. te Amsterdam 9 April 1715 met Alida Romundt;
5e Lucas Homan, geb. op St. Maertensdag 1684, in 1717 landsdag-comparant, overl. 7 Aug. 1728, begraven te Vries, geh. met Lammigje Homan, overl. te Vries 17 Mei 1722, waarbij hij drie kinderen verwekte;
6e Jan ten Berge Homan, geb. 28 Maart 1688, lid van den Etstoel, kinderloos overleden 4 Aug. 1703.

 

Johannes Homan, voornoemd, geb. te Vries 20 April 1678, in 1708 landsdag-comparant en in 1719 lid van den Loffelijken Etstoel, overleed te Vries 20 Aug. 1735 en werd aldaar in de kerk begraven. Hij huwde te Sweel 1 Juni 1710 met Anna Hiddingh, van Wachtum, overl. 4 Oct. 1755, begraven te Vries. Zij hadden negen kinderen, waarvan twee jong stierven:
1e Jan ten Berge Homan, geb. 13 April 1711 , in 1735 lid van den Etstoel, overl. 15 April 1778; hij was geh. en had vijf kinderen;
2e Gesina Homan, geb. 20 Maart 1712, overl. 19 Oct. 1736, begraven te Vries, geh. met J. W. Tabingh;
3e Margrieta Homan,
geb. 20 April 1714, geh. 10 Oct. 1734 met Johannes ten Oever;
4e Lucas Homan, geb. 20 Juni 1717, in 1768 schout van Rolde, geh. 27 Dec. 1757 met Aleida Nijsingh, van Westerbork;
5e Ellegonda Homan, geb. 1 Jan. 1720, geh. 24 Aug. 1740 met Durandus van Dijck, predikant te Vries;
6e Harmen Jan Homan, geb. 21 Mei 1722, overl. 5 Oct. 1779;
7e Mr. Johannes Homan, die volgt.

Mr. Johannes Homan, zoo evengenoemd, geb. te Vries 24 Sept. 1727, advocaat van de landschap, in 1766 schout van Norg en Vries, in 1786 landschaps-comparant, overleed aldaar 10 Dec. 1804. Hij huwde te Vries 8 Oct. 1756 met Johanna van Rickenga en had vier kinderen, o.a.:
1e Mr. Johannes Linthorst Homan, die volgt;
2e Herman Lucas Homan, geb. 8 Aug. 1763, student aan de hoogeschool te Groningen, verdronk aldaar 11 Dec. 1781;
3e Gesina Anna Homan, geb. 18 April 1766, overl. te Hoogeveen 22 Febr. 1821 , geh. 23 Dec. 1785 met Mr. E. J. Witsenborgh, lid van het hof van justitie in Drenthe.

 

Mr. Johannes Linthorst Homan, zoo evengenoemd, geb. te Vries 22 Mei 1758, ontvanger der collaterale successiën en vrijwillige verkoopingen, daarna raad en landsschrijver in het hof van justitie, lid van het hof te Kampen, schout van Vries en van'12 Oct. 1814 tot 20 Dec. 1841 lid van de gedep. staten van Drenthe, lid van de Hannoversche Guelfen-orde en ridder der orde van den Ned. Leeuw, overl. te Vries 22 Juni 1847. Hij huwde 2 Juni 1793 met Trijntje Emmen, geb. te Eexta in 1770, overl. te Vries 9 Mei 1843. Zij verwekten vier kinderen:
1e Mr. Anthony Homan, geb. 25 Febr. 1794, advocaat, daarna notaris en lid der prov. staten van Drenthe, overl. te Vries 9 Juni 1877, geh. te Wijk 7 Dec. 1821 met Trina Elisabeth Tonckens, overl. te Assen 29 Oct. 1881, dochter van Mr. Wijncko en van Maria Vos, uit welken echt o. a. drie kinderen te Assen werden geboren:
a. Trijntje Homan, geb. 7 Juni 1823, overl. te Vries 25 Oct. 1867;
b. Rolina Johanna Homan, geb. 15 Juli 1824, overl. te Vries 24 Juli 1870;
c. Mr. Johannes Linthorst Homan, geb. 23 Maart 1825, burgemeester te Vries, aldaar overl. 6 Mei 1876;
2e Johannes Homan, geb. te Vries 4 Oct. 1796, lid der prov. staten en der gedep. staten van Groningen, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overl. te Groningen 9 April 1869, geh. te Leeuwarden 2 Nov. 1825 met Heiltje Zeper, geb. 25 Nov. 1805, overl. te Groningen 7 Juni 1868, dochter van Pieter en van Fenna A. Hesselink, waarbij hij vier kinderen verwekte:
a. Fenna Homan, geb. te Groningen 24 Oct. 1826, aldaar overl. 20 Mei 1879;
b. Trina Bouwina Homan, geb. te Groningen 26 Juli 1830, geh. aldaar 11 Aug. 1855 met Mr. Horatius Albarda, notaris te Leeuwarden;
c. Catharina Magdalena Homan, geb. te Groningen 25 Juli 1835, geh. in Maart 1863 met Mr. Carel Herman Anton Thieme, officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te Groningen;
d. Johanna Homan, geb. 22 Aug. 1837;
3e Johanna Homan, geb. 13 Dec. 1798, overl. 3 Febr. 1865, geh. te Vries 9 April 1824 met Albert Zeper, burgemeester te Hoogeveen, aldaar overl. 29 Juni 1865;
4e Mr. Jan Tymen Homan, die volgt.

 

Mr. Jan Tymen Homan, zoo evengenoemd, geb. te Vries 3 Jan. 1800, eerst advocaat, daarna in 1826 lid van de rechtbank van eersten aanleg te Assen, in 1838 voorzitter der arrondissements-rechtbank aldaar, lid der prov. staten van Drenthe en van den gemeenteraad te Assen, enz., ridder der orde van den Nederl. Leeuw, overleed 8 Maart 1863. Hij huwde te Schiphorst 29 Oct. 1830 met Wilhelmina Aleida Nijsingh, geb. in 1809, overl. te Assen 28 Dec. 1849, dochter van Jan en van Grietje Snoek, waarbij hij o. a. verwekte:
1e Trijntje Bouwina Homan, geb. te Assen 10 Aug. 1841 , geh. 23 Juli 1863 met Mr. Isaac Roessingh, vice-president bij de arrondissements-rechtbank te Assen en lid van den gemeenteraad aldaar;
2e Johanna Titia Homan, geb. te Assen 8 Dec. 1842, geh. 12 Oct. 1866 met Mr. Isaac Sluis, officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te Assen;

3e Mr. Johannes Linthorst Homan, die volgt;
4e Margaretha Rolina Homan, geb. te Assen 16 Aug. 1848.

 

Mr. Johannes Linthorst Homan, zoo evengenoemd, geb. te Assen 16 Sept. 1844, eerst advocaat en procureur

aldaar, thans lid der gedeputeerde staten van Drenthe, huwde te Havelte 29 Mei 1868 met Ida Elisabeth Catharina Kijmmell, geb. aldaar 16 Aug. 1843, dochter van Dr. Joachim Lunsingh Kijmmel en van Ida Elisabeth Catharina Siertsema. Zij zijn de ouders van:
1e Tetje Elisabeth Linthorst Homan, geb. te Assen 12 Mei 1869;
2e Wilhelmina Aleida Linthorst Homan, geb. te Assen 14 Oct. 1871;
3e Jan Tymen Linthorst Homan, geb. te Assen 2 Oct. 1873, leerling aan het gymnasium aldaar.

 

NOTEN

 

1) Het wapen op de plaat is onjuist; het moet zijn: gedeeld: 1. in goud een zwarte vuurhaal; 2. in goud drie groene bladeren. Helmteeken: een vlucht, waartusschen een blad uit het schild.

 

wpschild-homan-0.gif

 

2) Hoogste rechtscollege van dien tijd, bestaande uit den tijdelijken drost en 24 etten, later hof van justitie genaamd.
3) Hij was een der mede-onderteekenaars van het bekende convenant, den 10 Oct. 1597 tusschen den toenmaligen drost, Coenraad de Vos Van Steenwijk, en de 24 etten gesloten (Magnin III, 2* ged., blz. 94).

 

Uit:
- STAM- EN WAPENBOEK van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen.
Te Groningen bij J.B. Wolters, in drie delen, tussen 1885-1890. 
Wapentekenaar: Johannes Evert van Leeuwen (Leiden 07.12.1855-’s Gravenhage 17.05.1931).

 

Een ander Homan wapenschild uit:
 Armorial Général llustré J B Rietstap, van Victor & Henri Rolland deel 3, Plaat CCXVII 

wpschild-homan-zw-200.gif wpschild-homan-kl-200.gif

Gedeeld:
 I In rood een zilveren vuurhaal;
 II In zilver drie groene bladeren.

 

© WAZAMAR
sinds 1995

B = Burgerlijk wapen

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.