WAZAMAR

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

 

 


wp-100-algemeen-1

 

Heraldische
Wapenregisters
in de
Nederlanden

Inhoud
Algemeen
Familienamen

Voor reacties

 

 

Wapenregister

 

Hier een poging de in de Nederlanden geregistreerde heraldische wapens vanuit één register te raadplegen.
Dit zijn de 1196 vanaf 1971 tot 2014 geregistreerde heraldische wapens bij het:

 

 

logo-cbg

Centraal bureau voor Genealogie

aaa-logo-wapenregister-40.gif

Wapenregister

CBG

 

- Handleiding wapenregistratie http://194.171.109.12/download/cbg_wapenregistratie.pdf

 

De reden is via Internet te kunnen bekijken of er geregistreerde heraldische wapens zijn verbonden aan de eigen familienaam. Dit mogelijk te gebruiken als informatie ter voorkoming van usurpatie (wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening) en voor het (doen laten) vinden of vervaardigen van een eigen heraldisch wapen.

 

Familienamen

 

Een familienaam verwijst naar een heraldisch wapen met die familienaam.

 

 

Nieuw van het CBG
aaa-logo-wapenregister-40.gif
 http://www.heraldischedatabank.nl/

-

CBG beëindigt Wapenregister

17-12-2013

 

Heraldiek is een belangrijk en aansprekend visueel aspect van familiegeschiedenis. Als expertisecentrum voor familiegeschiedenis en historische persooninformatie hoort het informeren en delen van kennis over familiewapens tot de taken van het Centraal Bureau voor Genealogie. Traditioneel gebeurt dat o.a. door het voeren van een Wapenregister. In het Wapenregister worden familiewapens geregistreerd na toetsing aan een aantal vaste criteria, waaronder uniciteit, legitieme afstamming, eventuele usurpatie en ideeën over inhoudelijke vormen en samenstelling van wapens.

Met de lancering van de online versie van de Heraldische Databank (HDB) op 26 nov. 2013 is een omvangrijke digitale heraldische collectie ter beschikking gekomen voor een breed publiek en is een waardevolle digitale service ontstaan. Mensen kunnen in de HDB op zoek naar familiewapens op een bepaalde naam en met trefwoorden ook na gaan bij welke familie een bepaald wapen mogelijk hoort.

In een periode dat er bij het CBG minder capaciteit beschikbaar is voor heraldiek moeten er keuzes gemaakt worden op welke wijze wij onze functie als expertisecentrum het beste en het effectiefst kunnen uitoefenen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we via de HDB meer mensen kunnen bereiken en zo met een beperkte capaciteit het beste invulling kunnen geven aan onze taak als expertisecentrum.

Daarom stopt het CBG met het in opdracht (laten) ontwerpen en registreren van nieuwe familiewapens en zal de inspanningen concentreren op het verder uitbouwen van de HDB. Waar mogelijk en haalbaar zullen in de toekomst méér CBG-collecties worden ontsloten via de HDB en zal ook meer functionaliteit worden toegevoegd aan de HDB. In principe is het CBG ook voorstander van ontsluiten van digitale heraldische collecties van derden via de HDB.

Hoewel het CBG stopt met het Wapenregister stopt het CBG niet met het registreren in de zin van documenteren. Er wordt nog gestudeerd op een mogelijkheid om nieuwe wapens of wapens die nog ontbreken in de HDB met hulp van betrokken gebruikers toe te voegen. We denken daarbij aan een deelverzameling met nieuw gesignaleerde wapens, waarbij zal worden gedocumenteerd wie het betreffende wapen heeft aangedragen, de datum waarop dat is gebeurd en de plaats waar het wapen is aangetroffen.

 

 

 

© WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 web stats
free website tracker